Tullverket

Framtida tullhantering

Deklarationshandledning för förenklad deklaration

Här hittar du en deklarationshandledning som visar hur det kommer att se ut när du ska deklarera en förenklad deklaration i det nya importsystemet.

Förenklad deklaration

En förenklad deklaration betyder att du kan utelämna vissa uppgifter vid deklarationstillfället. Inom tio dagar lämnar du sedan en kompletterande deklaration.

Förenklad deklaration får inte användas i följande fall:

 • privatperson kan inte agera som deklarant
 • kvotansökan
 • deklarationer som gäller IOSS (Import One Stop Shop).

Du behöver tillstånd

Du behöver ett tillstånd från Tullverket för att få använda en förenklad deklaration. Tillståndet ska tillhöra antingen deklarant eller ombud.

Om deklarationshandledningen

Det nya uppgiftslämnandet är uppbyggt i form av datagrupper med tillhörande klasser och dataelement.

Deklarationshandledningen beskriver de dataklasser och dataelement som förekommer i en förenklad deklaration för import. Genom att klicka på plustecknet får du information om dataklassen och tillhörande dataelement.

Särskilda förfaranden och särskilda skatteområden

Deklarationshandledningen innehåller uppgifter för deklarationer för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden.

I de fall en uppgift inte ska anges i det aktuella förfarandet är detta angivet direkt under dataelementet. I de fall uppgifterna skiljer sig åt anges det sist under respektive dataelement.

Notera att det kan finnas dataelement som har översatts olika i bilaga B till kompletteringsförordningen och bilaga B till genomförandeförordningen. Översättningen här bygger på genomförandeförordningens. Översättningen av kompletteringsförordningen ska ses över av EU-kommissionen.

Kodlistor

Aktuella koder hittar du i e-tjänsten Referensdata söksystem. Du kan också ladda ner dem som XML-filer via Referensdata fildistribution.

Referensdata söksystem

Referensdata fildistribution

I deklarationshandledningen hänvisar vi oftast till Referensdata eller Tulltaxan.

Excel-fil

Om du behöver kodlistorna i Excelformat kan du ladda ner en sådan fil här. Filen innehåller en komplett hänvisning till samtliga kodlistor för alla dataelement i förenklade och kompletterande deklarationer för import samt även för standardtulldeklarationer.

Kodlistor för import (version 3.0) Excel, 285.4 kB.

Ange följande uppgifter:

11 01 000 000 – Typ av deklaration

Observera att uppgiften inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

Här ska du ange en kod för typ av deklaration. För närvarande kan du endast ange någon av följande koder:

Koder till dataelement 11 01 000 000 – Typ av deklaration

Kod

Beskrivning

IM

Vid handel med länder och territorier som är
belägna utanför unionens tullområde.

CO

Vid handel med särskilda skatteområden, t.ex. Åland eller Kanarieöarna.


11 02 000 000 – Typ av ytterligare deklaration

Här anger du om det är en förenklad tulldeklaration som lämnas vid ankomst eller om den lämnas i förväg.

Använd en av följande koder:

 • C – för en förenklad tulldeklaration
 • F – för en förenklad tulldeklaration som inges i förväg

11 03 000 000 – Varupostnummer

Observera att numreringen inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

Varuposterna numreras löpande. Börja med 1 och räkna upp med 1 för varje ny varupost.

11 09 000 000 – Förfarande

Observera att uppgiften inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

Här ska du ange en förfarandekod. Koden består av två tvåställiga koder. De två första siffrorna anger det aktuella förfarande som du vill hänföra varan till. De två sista siffrorna anger vilket förfarande som föregått det aktuella förfarandet.

Giltiga fyrställiga kombinationer hittar du i e-tjänsten Referensdata.

Titta i kodlistan i Referensdata.

Observera att vissa förfarandekoder inte kan kombineras, se mer under 11 09 001 000 – Begärt förfarande.

Exempel kod 4000

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. Kod 40 står för ”Samtidig övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor”. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare har varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.

Exempel kod 6110

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. Kod 61 står för ”Återimport med samtidig övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor”. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare har varit föremål för ett tullförfarande. I det här fallet visar koden 10 att varorna tidigare har varit föremål för slutgiltig export.

Exempel kod 4400

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. Kod 44 står för ”Övergång till fri omsättning och fri konsumtion tullfritt eller till nedsatt tullsats på grund av deras särskilda användning” (slutanvändning). De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare har varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.

Läs mer om särskilda förfaranden (aktiv förädling, tillfällig införsel och slutanvändning).

Ange följande uppgifter:

 • 11 09 001 000 – Begärt förfarande
  Ange begärt förfarande i form av en tvåställig kod. Tillämpliga hittar du i e-tjänsten Referensdata.

  Titta i kodlistan i Referensdata.

  Observera att förfarandekod 42 eller 63 innebär att fler uppgifter kommer att behöva lämnas på andra ställen i deklarationen. Du hittar mer information på sidan Momsbefriad import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

  Om deklarationen avser något av följande förfaranden måste du ange samma förfarandekod på samtliga varuposter:
  – slutanvändning (44)
  – import i förväg (46)
  – standardutbytessystemet IM/EX (48)
  – aktiv förädling (51)
  – tillfällig införsel (53).

  Särskilda skatteområden:
  Endast begärt förfarande 40, 42, 61, 63, 95 och 96 kan användas.

 • 11 09 002 000 – Föregående förfarande
  Ange föregående förfarande i form av en tvåställig kod. Tillämpliga koder hittar du i e-tjänsten Referensdata.

  Titta i kodlistan i Referensdata.


11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Observera att uppgiften inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

Vid vissa förfaranden måste du ange en eller flera koder som komplement till datagruppen 11 09 000 000. Vissa koder har fastställts av EU-kommissionen men även nationella koder förekommer. Koden består av tre tecken. Finns ingen lämplig kod lämnar du dataelementet tomt.

Observera: Om sändningen omfattas av något ytterligare förfarande måste yrkandet ske redan i den förenklade deklarationen. Uppgiften får inte skilja sig mellan förenklad och kompletterande deklaration.

Koder fastställda av EU-kommissionen består av en bokstav och två siffror, och för tillfället är följande grupper av koder aktuella:

Koder till dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Förfarandekod

Beskrivning

Axx

Aktiv förädling

Bxx

Passiv förädling

Cxx

Befrielse enligt förordning 1186/2009

Dxx

Tillfällig införsel

Exx

Jordbruksprodukter (enhetspris och schablonvärde)

Fxx

Andra (Returvaror, reparation m.m.)


Nationella koder får förekomma och dessa består av två siffror och en bokstav.

Du hittar både unionskoder och nationella koder i e-tjänsten Referensdata.

Titta i kodlistan i Referensdata.

Särskilda skatteområden

Om din deklaration omfattar varor från ett särskilt skatteområde, till exempel Åland eller Kanarieöarna, ska du ange kod F15 på samtliga varuposter.

Tillfällig införsel

Om deklarationen avser tillfällig införsel är uppgift om Ytterligare förfarande obligatorisk i samtliga varuposter.

12 01 000 000 – Tidigare dokument

Här anger du referens till en tidigare handling i form av en dokumentkod och ett referensnummer. Det går att utelämna uppgiften om deklarationen skickas i förväg, men då måste du komplettera deklarationen med denna uppgift innan varornas ankomst anmäls.

Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå. Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen. Om ingen handling anges på huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter. Samma kodtyp kan användas på både huvudnivå och varupostnivå i en deklaration, däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.

Du anger typ av tidigare handling genom en kod följd av ett referensnummer.

Exempel 1

Om en förfarandekod som slutar på 71, till exempel 4071, deklareras tillsammans med en godslokalkod som tillhör ett tullagertillstånd ska referenser till samtliga MRN-nummer deklareras antingen på huvudnivå eller för respektive varupost enligt nedan:

 • Typ: NZZZ
 • Identitet: MRN-nummer

Exempel 2

Om varorna ligger på en anläggning för tillfällig lagring eller godkänd plats ska du ange:

 • Typ: N337
 • Identitet: MRN- eller IG-nummer

Exempel 3

Om varorna kommer på en transitering ska du ange:

 • Typ: N821
 • Identitet: MRN-nummer

Ange följande uppgifter:

 • 12 01 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 01 002 000 – Typ
  Ange typ av dokument. Du hittar aktuella dokumentkoder i e-tjänsten Referensdata.

  Titta i kodlistan i Referensdata.

 • 12 01 007 000 – Varupostidentifierare
  Här kan du peka på vilken rad eller position i det tidigare dokumentet den aktuella varuposten i deklarationen omfattar. Uppgiften kan endast anges på varupostnivå.

12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter

Här kan du ange ytterligare uppgifter i form av en kod i vissa fall. Koderna består av fem tecken.

Exempel 1

Om du ska avsluta ett förfarande för aktiv förädling med förfarandekod 4051 ska du ange koden 00700 samt ”IP” och relevant referensnummer (exempelvis INF-nummer, tillståndsnummer eller MRN-nummer) alternativt koden 00800 samt ”IP CPM”.

Exempel 2

Behöver du ogiltigförklara en förenklad deklaration ska du ange koden ”OGILT” här. Tänk på att det måste vara den senast inskickade deklarationen som ogiltigförklaras och att du inte samtidigt kan begära en ändring.

Läs mer om hur du ansöker om att ogiltigförklara en tulldeklaration.

Ange följande uppgifter:

 • 12 02 008 000 – Kod
  För närvarande är följande koder tillämpliga:

  Unionskoder
  Unionskoder till dataelement 12 02 008 000 – Kod

  Kod

  Beskrivning

  00700

  Avslutande av förfarandet för aktiv förädling

  00800

  Avslutande av förfarandet för aktiv förädling – handelspolitiska åtgärder

  00900

  Avslutande av förfarandet för tillfällig införsel

  01000

  Diplomatvaror – undantagna från inspektion


  Nationella koder
  Nationella koder till dataelement 12 02 008 000 – Kod

  Kod

  Beskrivning

  OGILT

  Ogiltigförklarande av en tulldeklaration.

  RESRV

  När en reservrutin har använts och deklarationen skickas in elektroniskt i efterhand.


  Observera att de nationella koderna endast kan lämnas på huvudnivå och alltså ska gälla för hela deklarationen.

  Särskilda skatteområden
  För varor från särskilda skatteområden är endast koderna RESRV och 01000 tillämpliga.

 • 12 02 009 000 – Text
  Lämna eventuella andra upplysningar i detta fritextfält.


12 03 000 000 – Styrkande handlingar

Här anger du de handlingar, certifikat och eventuella nationella tillstånd som uppvisas till stöd för deklarationen. Exempel på sådana handlingar kan vara licenser, veterinärcertifikat, fakturor, ursprungshandlingar och nationella tillstånd.

Du kan även ange till exempel fakturor. Uppgift om faktura kan utelämnas utom i de fall Tulltaxan kräver det.

Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå.

Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen.

Om ingen handling anges på huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter.

Samma kodtyp kan användas på både huvudnivå och varupostnivå i en deklaration. Däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.

Ange följande uppgifter

Uppgifter du ska lämna för alla handlingar

 • 12 03 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 03 002 000 – Typ
  Här anger du typ av dokument genom en kod. Du hittar koderna i Tulltaxan.

  Titta i Tulltaxans kodförteckning.

Kompletterande uppgifter vid avräkning av intyg, certifikat och licenser

Följande uppgifter ska endast anges i de fall din vara omfattas av exempelvis en importlicens eller ett gemensamt hälsodokument för införsel (CHED). Uppgifterna ska anges på varupostnivå.

 • 12 03 010 000 – Utfärdande myndighet

  Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

  I det fall du refererar till en licens ska du ange den utfärdande myndighetens namn.

 • 12 03 005 000 – Beräkningsenhet och kvalificerare
  Om licensen eller intyget är utfärdat i kvantitet ska du ange beräkningsenheten, t.ex. KGM för kilo.

 • 12 03 006 000 – Kvantitet
  Ange den kvantitet som ska räknas av från licensen eller intyget.

 • 12 03 011 000 – Giltighetsdatum
  Ange det datum licensen upphör att gälla.

 • 12 03 012 000 – Valutakod
  Om licensen är utfärdad på ett belopp anger du valutakoden här. För licenser utfärdade i Sverige kan endast valutakoden SEK användas.

 • 12 03 013 000 – Varupostnummer i dokumentraden
  Om din licens eller ditt intyg upptar flera varor pekar du på rätt rad i licensen eller intyget här.

 • 12 03 014 000 – Belopp
  Ange eventuellt belopp som ska räknas av från licensen.

12 04 000 000 – Ytterligare referensuppgifter

Här anger du ytterligare referensuppgifter som framgår av Tulltaxan. Ytterligare referensuppgifter anges genom en Y-kod.

Exempel

Om tulltaxan anger att koden Y100 ”Särskilda uppgifter på importlicens AGRIM” ska anges om villkoren är uppfyllda, anges koden på den aktuella varuposten.

Y-koder som inte framgår av en specifik varukod ska anges på huvudnivå om de gäller för hela deklarationen, annars ska Y-koden anges på varupostnivå.

Ange följande uppgifter:

12 05 000 000 – Transportdokument

Här ska du ange en hänvisning till det transportdokument med vilket varorna har förts in i EU:s tullområde.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 12 05 001 000 – Referensnummer
  Ange transportdokumentets referensnummer.

 • 12 05 002 000 – Typ
  Ange typ av transportdokument med hjälp av kodförteckningen i e-tjänsten Referensdata.

  Titta i kodlistan i Referensdata.

12 08 000 000 – Referensnummer/UCR

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva ett eget kommersiellt referensnummer (UCR) om du vill.

Uppgiften kan anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

12 09 000 000 – LRN

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN). LRN-nummer är motsvarigheten till det som tidigare benämndes tull-id.

 • När uppgiftslämningen sker via en system-till-system-lösning genereras ett unikt LRN-nummer av uppgiftslämnarens system baserat på den LRN-serie som ni fick i samband med att ni registrerats hos Tullverket för kommunikation via EDI.

 • När uppgiftslämningen sker via Tullverkets e-tjänster genereras LRN-numret av Tullverkets system.

12 12 000 000 – Tillstånd

Observera att tillståndsnummer inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

Här ska du ange det tillstånd till förenklad deklaration (SDE) som används. Här ska du också ange alla EU-gemensamma tillstånd enligt bilaga A till kompletteringsförordningen som krävs som stöd för deklarationen.

Du behöver dock inte ange dina tillstånd till betalningsanstånd (DPO), Samlad garanti (CGU) eller AEO (AEOC, AEOF eller AEOS).

Uppgifter om tillstånd ska anges på huvudnivå. Tillstånd för bindande klassificeringsbesked (BTI) respektive bindande ursprungsbesked (BOI) kan anges på huvudnivå i de fall tillståndet omfattar alla varuposter, alternativt ska det anges för respektive varupost.

Andra typer av tillstånd, till exempel nationella tillstånd, ska anges i dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar.

Ange följande uppgifter:

 • 12 12 002 000 Typ
  Detta dataelement fyller du endast i om du har ett bindande klassificeringsbesked (BTI) eller ett bindande ursprungsbesked (BOI).

  Följande koder är tillämpliga vid alla förfaranden:
  Koder till dataelement 12 12 002 000 Tillstånd – Typ

  Kod

  Beskrivning

  C626

  BTI

  C627

  BOI


  Slutanvändning
  Kod N990 eller C990 ska alltid anges vid slutanvändning.

 • 12 12 001 000 Referensnummer
  Här anger du tillståndets referensnummer. Alla EU-gemensamma tillstånd som är utfärdade i Sverige börjar på "SE" och åtföljs av tillståndets namn.

  Exempel 1:
  Du har ett svenskt tillstånd till förenklad deklaration (SDE). Referensnumret börjar då med SESDE och åtföljs av ett identifieringsnummer.

  Exempel 2:
  Du har ett svenskt tillstånd till aktiv förädling (IPO). Referensnumret börjar då med SEIPO och åtföljs av ett identifieringsnummer.

 • 12 12 080 000 Tillståndshavare
  Detta dataelement fyller du endast i om du åberopar ett bindande klassificeringsbesked eller ett bindande ursprungsbesked i dataelement 12 12 002 000.

  Det är innehavarens Eori-nummer som ska anges.
 

13 01 000 000 – Exportör

Här anger du uppgifter om exportören eller exportörerna. Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera exportörer ska dessa istället anges på respektive varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 13 01 016 000 – Namn
  Här anger du exportörens namn. Uppgiften ska endast anges om ingen uppgift lämnas om exportörens identifieringsnummer.

 • 13 01 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du exportörens Eori-nummer eller MRA-nummer. Saknas identifieringsnummer ska fullständiga namn- och adressuppgifter anges.

 • 13 01 018 000 – Adressuppgifter
  Adressuppgifter lämnas endast om ingen uppgift om exportörens Eori-nummer eller MRA-nummer har lämnats.

  • 13 01 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 01 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 01 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 01 018 022 – Ort
   Ange postort

13 04 000 000 – Importör

Observera att uppgiften inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

Importören är den part som upprättar en deklaration för import, eller den för vars räkning deklarationen upprättas. Vanligtvis är deklaranten och importören samma person men det finns tillfällen då dessa kan vara olika, exempelvis vid indirekt ombudskap.

Uppgift om importör är obligatorisk även om importören och deklaranten är samma person.

Ange följande uppgifter:

 • 13 04 016 000 – Namn
  Här anger du importörens namn. Uppgiften ska inte anges om importören har ett Eori-nummer.

 • 13 04 017 000 – Identifieringsnummer
  Här ska du ange Eori-nummer eller, om sådant saknas, svenskt personnummer eller födelsedata.

  • Ett företag som är etablerat i EU
   • ska ange Eori-nummer
   • ska inte fylla i namn- och adressuppgifter.
  • Ett företag som inte är etablerat i EU
   • ska fylla i namn- och adressuppgifter.

  • En privatperson som saknar Eori-nummer men som har ett svenskt personnummer och inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i:
   • personnumret föregått av SE (SEååmmddxxxx)
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

   • En privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i:
    • landkod (som inte får vara SE) följd av födelsedatum (ååååmmdd), till exempel DK19710731
    • fullständiga namn- och adressuppgifter.

 • 13 04 018 000 – Adress
  Här anger du importörens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om importören har ett Eori-nummer.

  • 13 04 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 04 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 04 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 04 018 022 – Ort
   Ange postort.

13 05 000 000 – Deklarant

Observera att uppgiften inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

Deklaranten är den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller för vars räkning en tulldeklaration lämnas in.

Det är endast företag eller personer som är etablerade inom EU eller i Norge som kan vara deklarant. Det finns vissa undantag för detta, exempelvis vid tillfällig införsel.

Vanligtvis är deklaranten och importören samma person, men det finns tillfällen då dessa kan vara olika.

Ett ombud kan också stå som deklarant. Ombudet ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud" för undantag.

Ange följande uppgifter:

 • 13 05 016 000 – Namn
  Här anger du deklarantens namn. Uppgiften ska inte anges om deklaranten har ett Eori-nummer.
 • 13 05 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du deklarantens Eori-nummer.

  • Tillfällig införsel:
   En ekonomisk aktör som inte är etablerad i unionen och som inte har ett Eori-nummer kan anges som deklarant. I dessa fall ska identifieringsnumret bestå av landkod + tio nollor och fullständiga namn- och adressuppgifter ska lämnas.

  • Slutanvändning och aktiv förädling:
   I vissa fall kan en ekonomisk aktör som inte är etablerad i unionen och som inte har ett Eori-nummer anges som deklarant. I dessa fall ska identifieringsnummer bestå av landkod + tio nollor och fullständiga namn- och adressuppgifter ska lämnas.
 • 13 05 018 000 – Adress
  Här anger du deklarantens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om deklaranten har ett Eori-nummer.

  • 13 05 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 05 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 05 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 05 018 022 – Ort
   Ange postort.

 • 13 05 074 000 – Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter eftersom aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Tänk på att både namn, telefon och e-postadress i så fall ska anges.

  • 13 05 074 016 – Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 05 074 075 – Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 05 074 076 – E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 06 000 000 – Ombud

När du agerar som ombud behöver du alltid fylla i uppgifter för ombud.

 • Vid direkt ombudskap fyller du i både Eori-nummer och status.
 • Vid indirekt ombudskap anges endast ombudets status.

För att ett företag ska kunna agera som ombud måste företaget vara etablerat inom EU eller Norge.

Direkt ombudskap

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning. Det är endast deklaranten som är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig, för tullskulden.

Indirekt ombudskap

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Det innebär att ombudet ska stå som deklarant och endast kod för ombuds status (3) ska fyllas i här.

Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerar gäldenärer, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

Slutanvändning, aktiv förädling och tillfällig införsel

Indirekt ombudskap är inte möjligt att använda när varan hänförs till förfarandet för slutanvändning, aktiv förädling eller tillfällig införsel.

Ange följande uppgifter:

 • 13 06 017 000 Identifieringsnummer
  Här anger du som ombud ditt Eori-nummer.

 • 13 06 030 000 Status
  Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt.
  • Fyll i 2 för direkt ombudskap.
  • Fyll i 3 för indirekt ombudskap.
 • Observera att övriga uppgifter om ombud inte ska fyllas i om du väljer koden 3 (indirekt ombudskap).
 • 13 06 074 000 Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter eftersom aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Tänk på att både namn, telefon och e-postadress i så fall ska anges.

  • 13 06 074 016 Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 06 074 075 Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 06 074 076 E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 14 000 000 – Ytterligare aktör i leveranskedjan

Detta är en frivillig uppgift där du kan nämna ytterligare aktörer i leveranskedjan som har AEO‑tillstånd eller motsvarande certifiering inom ramen för ett program för handelspartnerskap. Fyll i deras rollkod och identifieringsnummer.

Identifieringsnumret ska vara ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

Uppgiften ska lämnas på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen. Annars lämnas uppgiften på respektive varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 13 14 031 000 – Roll
  Ange någon av följande rollkoder:
  Rollkoder till dataelement 13 14 031 000

  Kod

  Beskrivning

  CS

  Samlastare

  FW

  Speditör

  MF

  Tillverkare

  WH

  Lagerhavare


 • 13 014 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter

Observera att uppgiften inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel eller aktiv förädling.

Vid viss momsbefriad import ska uppgift om momsregistreringsnummer fyllas i här:

 • Vid begärt förfarande 42 eller 63 ska uppgift om importörens och köparens momsregistreringsnummer anges.
 • Om importören använder sig av ett indirekt ombud ska importörens momsregistreringsnummer anges.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

För mer information och exempel se sidan Momsbefriad import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Ange följande uppgifter:

 • 13 16 031 000 – Roll
  Följande rollkoder är möjliga att ange:
  Rollkoder till dataelement 13 16 031 000

  Kod

  Beskrivning

  FR1

  Importör (betalningsskyldig vid import)

  FR2

  Förvärvare (slutlige köparen i den andra medlemsstaten vid begärt förfarande 42 eller 63)

  FR7

  Beskattningsbar person eller den person som är betalningsskyldig för mervärdesskatt (beskattningsbar person ska inge en mervärdeskattedeklaration i Sverige)

  Kod FR7 får endast användas då ombudsstatus 3 har angivits i dataelement 13 06 030 000 – Status.


  Observera att koden FR7 endast kan anges på huvudnivå.

 • 13 16 034 000 – Registreringsnummer för mervärdeskatt
  Ange registreringsnummer för mervärdeskatt.

13 21 000 000 – Den person som betalar tull

Observera att uppgiften inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

Denna uppgift ska inte anges vid aktiv förädling.

Denna uppgift ska endast anges om den person som betalar tull inte är samma person som deklaranten. Till exempel ska ett direkt ombud som åtar sig betalningsansvaret för tull fylla i sitt Eori-nummer här.

Ange följande uppgift:

 • 13 21 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange Eori-nummer.

14 05 000 000 – Faktureringsvaluta

Skriv koden för det valutaslag som varufakturan är utfärdad i, till exempel USD. Är fakturan utställd i euro anger du koden EUR även om du beräknar tullvärdet med växelkursen EUC.

Om du har varufakturor i olika valutaslag måste du lämna en deklaration per valutaslag.

Uppgiften kan utelämnas i den förenklade deklarationen om den inte finns tillgänglig.

14 06 000 000 – Fakturerat totalbelopp

Detta är en frivillig uppgift. Skriv fakturabeloppet för deklarerade varor. Om du har flera varufakturor skriver du det totala beloppet för samtliga fakturor i fakturans valuta.

14 08 000 000 – Fakturerat varupris

Här anger du fakturabeloppet för varuposten.

Uppgiften kan utelämnas i den förenklade deklarationen om den inte finns tillgänglig.

När du beräknar varans pris utgår du från den faktura som omfattar de levererade varorna (varufakturan). Varans pris är det fakturerade beloppet inklusive eventuella tilläggskostnader (till exempel frakt och försäkring som tagits upp på varufakturan).

Omfattar en faktura mer än en vara och fakturan omfattar tilläggskostnader som gäller hela fakturan ska dessa tilläggsbelopp fördelas per varupost (frakt per kg eller volym, försäkring per värde och så vidare).

Uppgifter från separata fraktfakturor, försäkringsfakturor ska inte tas med i detta fält. Dessa uppgifter lämnas på annan plats i deklarationen.

Summan av det fakturerade varupriset för alla varuposter som ingår i deklarationen ska överensstämma med uppgiften om fakturerat totalbelopp om du har lämnat en sådan uppgift i dataelement 14 06 000 000.

14 11 000 000 – Förmåner

Yrkande av förmånsbehandling sker i den kompletterande deklarationen. Därför anger du alltid koden 100 i detta dataelement i en förenklad deklaration.

16 06 000 000 – Avsändningsland

Observera att uppgiften inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

Här anger du landkoden för det land som din vara skickades ifrån.

I de fall det sker en affärstransaktion (till exempel en försäljning eller en förädling) eller om det har gjorts ett uppehåll som inte har något samband med transporten ska du välja det sista mellanliggande landet. Detta gäller även om uppehållet har gjorts i en EU-medlemsstat. Enbart förvaring på tullager är inte tillräckligt för att byta avsändningsland.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Om det förekommer flera avsändningsländer ska du istället ange detta på respektive varupost.

Avsändningsland kan inte vara SE eller EU.

16 08 000 000 – Ursprungsland

Observera att uppgiften inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

Här ska du ange landkoden för det land de aktuella varorna har sitt ursprung i.

16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats

Observera att uppgiften inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

Här ska du ange den plats där varorna kommer att anmälas och finnas tillgängliga för kontroll.

Uppgiften kan utelämnas vid deklaration i förväg men är annars obligatorisk.

Om varorna befinner sig på ett tullager eller en anläggning för tillfällig lagring anger du följande:

 • Typ av plats: B
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Godslokalkod

Om varorna befinner sig på en annan godkänd plats (tillståndskod TVAGP) anger du

 • Typ av plats: C
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Godslokalkod

Om varorna befinner sig på en anvisad plats (tullkontor) anger du:

 • Typ av plats: A
 • Kod för identifieringsmetod: V
 • Identifiering av platsen: Tullkontorsnumret

Vid avslut av särskilda förfaranden med föregående förfarande 51 eller 53 anger du:

 • Typ av plats – B
 • Kod för identifieringsmetod – Y
 • Identifiering av platsen – SFA

Ange följande uppgifter:

 • 16 15 045 000 – Typ av plats
  Här anger du typen av plats:
  Koder till dataelement 16 15 045 000 – Typ av plats

  Kod

  Beskrivning

  A

  Anvisad plats

  B

  Godkänd plats

  C

  Godtagen plats


 • 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod
  Här anger du en kod för att identifiera platsen. För närvarande är följande koder tillämpliga:
  Koder till dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod

  Kod

  Beskrivning

  V

  Identitetsbeteckning för tullkontor

  Y

  Tillståndsnummer (godslokalkod)


 • 16 15 047 000 – Tullkontor
  Om varorna ligger på en anvisad plats (typ av plats ”A”) ska du ange tullkontorsnumret här.

 • 16 15 047 001 – Referensnummer
  Ange tullkontorets referensnummer. Du hittar alla tullkontorens referensnummer i e-tjänsten Referensdata.

  Titta i kodlistan i Referensdata.

 • 16 15 052 000 – Tillståndets nummer
  • Om typ av plats är angivet som "B" eller "C" anger du godslokalkoden här.
  • Vid avslut av särskilda förfaranden med föregående förfarande 51 eller 53 anger du kod SFA.

18 01 000 000 – Nettovikt

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel.

Här anger du varornas nettovikt i kilogram för den aktuella varuposten. Enheten ”kg” ska inte anges. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

 • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
 • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg kan anges med upp till sex decimaler.

Observera att punkt används som decimaltecken.

18 02 000 000 – Extra mängdenhet

Detta fält fyller du bara i för vissa varor. Det kan exempelvis vara uppgift om styck, liter eller kubikmeter.

Det är varukoden som styr om fältet ska fyllas i eller inte. I Tulltaxan ser du om uppgiften ska deklareras samt vilken mängdenhet du ska ange. Ange uppgiften med siffror. Upp till sex decimaler går att ange. Enheten anges inte.

Tulltaxan

18 04 000 000 – Bruttovikt

Här anger du varornas bruttovikt i kilogram.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning.

 • Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du avrunda så här:
  • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg)
  • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).
 • En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med upp till sex decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram eller 0,000654 för ett paket med vikten 654 milligram.

Uppgiften ska lämnas för respektive varupost förutom i de fall varorna är förpackade på sådant sätt att det inte går att bestämma bruttovikten för en enskild varupost; i dessa fall kan bruttovikten för hela sändningen lämnas på huvudnivå.

Observera att om lastpallars vikt anges i transportdokumentet ska denna också ingå i bruttovikten som du anger här, förutom i följande fall:

 1. Lastpallen utgör en separat varupost i tulldeklarationen.
 2. Tullsatsen för varuposten i fråga grundar sig på bruttovikten, och/eller tullkvoten för varuposten i fråga förvaltas på grundval av måttenheten ”bruttovikt”.

18 05 000 000 – Varubeskrivning

Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara. Den ska vara så detaljerad att det går att klassificera varorna utifrån varubeskrivningen. Det är viktigt att beskrivningen är tydlig och att du inte använder generella uttryck som ”delar”, ”maskiner” eller ”kläder”.

18 06 000 000 – Kollin

Här ska du ange uppgifter om kollislag, antal kollin och dess märkning.

 • 18 06 003 000 – Kollislag
  Skriv en kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Förpackningskoderna hittar du i e-tjänsten Referensdata.

  Titta i kodlistan i Referensdata.

 • 18 06 004 000 – Antal kollin
  Skriv antal kollin för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods.

  Observera att uppgiften inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

  • Om ett eller flera kollin med samma kollislag och godsmärkning innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter kan du ange hela kollitalet på en varupost.

  • På nästa varupost/varuposter anger du då 0 i detta dataelement.

  • Om du angivit kollislag NE, NF eller NG för oemballerat gods kan du aldrig skriva 0 i detta dataelement.

  • Om du angivit kollislag VG, VL, VO, VQ, VR, VS eller VY för varor i bulk ska detta dataelement lämnas tomt.

 • 18 06 054 000 – Märken
  Skriv hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

18 08 000 000 – CUS-kod

Om de berörda varorna omfattas av en Taric-bestämmelse i samband med en CUS‑kod, ska CUS‑koden tillhandahållas.

I övriga fall är CUS‑kod frivilligt att ange, men det ger dig möjlighet att lämna en enklare varubeskrivning som annars ska vara så exakt att varan kan klassificeras utifrån den.

CUS-kod är ett identifikationsnummer för kemiska produkter i Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen (ECICS).

CUS-koden anges i formatet 0000000-0.

18 09 000 000 – Varukod

Skriv varukoden för den aktuella varuposten.

Varukoden har tio siffror men är uppdelad i tre dataelement.

Förutom varukoden ska du i vissa fall ange en eller flera tilläggskoder, exempelvis för varor som är föremål för antidumpning. Det finns också nationella tilläggskoder som ibland ska anges.
Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

 • 18 09 056 000 – HS-undernummer
  Här anger du HS-kod (6 siffror).

  Observera att uppgiften inte får skilja sig mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen.

 • 18 09 057 000 – KN-nummer
  Ange de två följande siffrorna som bildar KN-nummer.

 • 18 09 058 000 – TARIC-nummer
  Ange de två sista siffrorna som bildar TARIC-nummer.

 • 18 09 059 000 – TARIC-tilläggsnummer
  Ange eventuella tilläggsnummer till varukoden. Dessa tilläggsnummer framgår av Tulltaxan.

 • 18 09 060 000 – Nationellt tilläggsnummer

  Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel.


  Ange eventuella nationella tilläggsnummer. Dessa tilläggsnummer framgår av Tulltaxan.

Tulltaxan

19 07 000 000 – Transportutrustning

Här anger du samtliga containernummer som deklarationen omfattar.

Observera att ordet container även innefattar påhängsvagnar, växelflak och containrar avsedda för flygtransport.

Du ska också peka på vilka varuposter som respektive container innehåller.

Ange följande uppgifter:

 • 19 07 044 000 – Varureferens
  Här anger du vilken varupost som hör till det specifika containernumret i dataelement 19 07 063 000.

 • 19 07 063 000 – Containernummer
  Här anger du de containernummer som omfattas av deklarationen. Observera att du inte får använda bokstäverna Å, Ä, Ö eller andra specialtecken än mellanslag och bindestreck.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)