Tullverket

Remissvar 2014

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2014.

Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-12-15

Tullverkets yttrande över promemorian "Några ändringar i vapenlagen"PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-12-12

Tullverkets yttrande över utkastet till lagrådsremiss: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandetPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-12-12

Transportstyrelsens framställan om ändringar i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregisterPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-12-15

Tullverkets yttrande avseende remiss om förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handelPDF
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2014-12-12

Tullverkets yttrande avseende "Förslag till MSB:s föreskrifter om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition" samt "Förslag till MSB:s föreskrifter om användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition"PDF
Mottagare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Datum: 2014-12-08

Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-12-01

Framställan från Transportstyrelsen om uppgifter i vägtrafikregistret och om sökbegrepp för dessa uppgifterPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-10-28

Remiss angående ny kontrollhandbok för kosttillskottPDF
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2014-11-05

Tullverkets yttrande rörande förslag till föreskrifter om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg samt föreskrifter om växtskyddsavgifterPDF
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2014-11-05

Tullverkets yttrande rörande förslag till förändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:37) om handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukterPDF
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2014-11-05

Tullverkets yttrande rörande förslag till förordning om återvinning av fartygPDF
Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2014-10-22

Tullverkets yttrande över betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58)PDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2014-10-24

Skriftlig procedur, gemensam uppfattning avseende vissa frågor gällande hantering av alkohol (ITEG/O/1, 2 och 3)PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-10-20

Tullverkets yttrande över förslag till förändring av förordning (1994:1236) om producentansvar för däckPDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2014-10-22

Tullverkets yttrande avseende remiss Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärandePDF
Mottagare: Utbildningsdepartementet
Datum: 2014-10-07

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-10-13

Tullverkets yttrande över höjd skatt på tobakPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-10-10

Tullverkets yttrande över Synnerligen grova narkotikabrott (SOU 2014:43)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-10-06

Tullverkets yttrande över föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjurPDF 
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2014-10-08

Tullverkets yttrande över SOU 2014:39 Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och servicePDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-09-22

Promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättlagenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-09-22

Tullverkets yttrande angående VinteralkylatPDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2014-09-22

Remiss av Utkast till lagrådsremiss – Ökade möjligheter att resa inom EU utan passPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-09-09

Tullverkets yttrande över promemorian Ett förtydligande av 33 kap. 6 § rättegångsbalkenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-08-26

Promemorian - En tydligare skadereglering i statenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-08-26

Promemorian Beskattning av flygbränsle och fartygsbränslePDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-07-22

Promemorian Ändrad beskattning av vissa biodrivmedelPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-07-22

Tullverkets yttrande över "Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m."PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-06-18

Tullverkets yttrande över promemorian "Höjning av avgifterna till brottsofferfonden"PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-06-03

Tullverkets yttrande över Transportstyrelsens förslag om kör- och vilotider samt färdskrivare och internationella vägtransporter inom EESPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-05-14

Tullverkets yttrande över promemorian om viss privatinförsel av cigaretterPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-05-14

Yttrande över förändringar i momslagen och förordning om Europeiska unionens punktskatteområde, med anledning av ändrad status av MayottePDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-05-05

Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-05-05

Promemorian om ny instansordning i regelsystemet för exportbutikerPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-04-24

Yttrande över betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-04-22

Promemorian Arbetsuppgifter för civilanställda vid EkobrottsmyndighetenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet 
Datum: 2014-03-18

Tullverkets yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordonPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-21

Tullverkets yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: konkurrensvillkor/cabotagetransporterPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-21

Tullverkets yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som helhetPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-21

Tullverkets synpunkter på SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagenPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-03-11

Tullverkets yttrande ang. Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheterPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-03-11

Tullverkets betänkande av utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70)PDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2014-03-06

Tullverkets yttrande över delbetänkandet Skärpta straff för vapenbrott (SOU 2014:7)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-03-06

Tullverkets yttrande avseende remiss om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckning över narkotikaPDF
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2014-02-26

Läkemedelsverkets föreskrifter om de narkotiska ämnena gammabutyrolakton och 1,4-butandiolPDF
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2014-02-24

Promemorian Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av ett samarbetsavtal med Förenta staternaPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-02-13

Angående  förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedelPDF 
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2014-02-12

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll (9496713; COM(2013 265 final)PDF 
Mottagare: Livsmedelsverket
Datum: 2013-09-23

Yttrande över remiss av regeringens biståndspolitiska plattformPDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2014-02-10

Yttrande över remiss av Transportstyrelsens framställan om ändring i lagen om vägtrafikregister samt förordning om vägtrafikdefinitionerPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2014-02-05

Departementspromemorian (Ds 2013:74) Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)PDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2014-01-30

En europeisk övervakningsorder (Ds 2013:75)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-01-30

Yttrande avseende förslag om vissa ändringar i fiskerilagstiftningens sanktionssystemPDF Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2014-01-27

Yttrande över promemorian Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-01-20

Yttrande avseende förslagen om ombudskostnader och tredjemanskontroll i betänkandet (SOU 2013:62) Förbud mot dubbla förfaranden – och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandetPDF 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2014-01-16

Yttrande över betänkandet Vad bör straffas? (SOU 2013:38)PDF 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2014-01-10

Komplettering av Skogsstyrelsens meddelande 2012:2, Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordningPDF 
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2014-01-09

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000