Tullverket

Fiskebestämmelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 [371-378] Uppdaterad:2017-01-30
51f02_01.pdf PDF   110.2 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 [381-395 B] Uppdaterad:
51f02_02.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 av den 22 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske [396-419] Uppdaterad: 2020-05-27
51f02_03.pdf PDF   9.8 MB
 
 
Lag (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken [451-464] Uppdaterad: 2017-05-12
51f02_04.pdf PDF   465.4 kB
 
 
Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen [471-488] Uppdaterad: 2019-05-13
51f02_05.pdf PDF   490.2 kB
 
 
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område [501-580] Uppdaterad: 2020-05-27
51f02_06.pdf PDF   543.9 kB
 
 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar [581-584 A] Uppdaterad: 2017-07-06
51f02_06a.pdf PDF   481.5 kB
 
 
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön [591-606] Uppdaterad: 2019-11-29
51f02_07.pdf PDF   530.5 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000