Tullverket

Annan godkänd plats

Annan godkänd plats är en typ av godkänd plats där varor får vara i tillfällig lagring. För att få driva en annan godkänd plats ska du lämna en ansökan till Tullverket. Tullverket fattar sedan beslut om annan godkänd plats.

Kod: TVAGP

Syftet med en annan godkänd plats är att snabbt kunna skingra varorna. Varorna får lagras som längst i tre dagar, alternativt i sex dagar om varorna har anmälts enligt transiteringsförfarandet av en godkänd mottagare på platsen.

Läs mer om tillfällig lagring och på vilka platser varor kan vara tillfällig lagring.

Vem kan få ett beslut om annan godkänd plats?

För att Tullverket ska fatta beslut om annan godkänd plats ska den som ansöker uppfylla följande villkor:

  • Företaget ska vara etablerat i unionens tullområde.
  • Företaget ska lämna nödvändiga garantier för ett korrekt genomförande av verksamheten.
  • Företaget ska lämna en garanti (möjlighet finns till undantag eller nedsättning av garantin).
  • Platsen får inte användas för detaljhandelsförsäljning.
  • När de varor som ska lagras utgör en fara eller sannolikt kan förstöra andra varor eller av andra skäl kräver särskilda anläggningar ska platsen vara utrustad särskilt för sådana varor.
  • Platsen ska uteslutande drivas av den som får ett beslut om annan godkänd plats.
  • Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till de ekonomiska behoven i fråga.

Säkerställa tullövervakning

För att tullmyndigheten ska kunna bedriva tullövervakning och för att den som lagrar varorna ska kunna garantera att de inte undandras tullens övervakning bör innehavaren kunna redovisa, till exempel genom journalföring, vilka varor som läggs upp och tas ut från annan godkänd plats.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Ladda ner blanketten ansökan om annan godkänd plats i 721.51.PDF

Vad gäller när du har fått ditt beslut?

De villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av medgivandet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

  1. Medgivandet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare av platsen. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av medgivandet och sörja för att varor i tillfällig lagring inte undandras tullens övervakning.
  2. Platsen får endast användas för de varor som finns angivna i beslutet samt får unionsvaror och icke-unionsvaror inte lagras på platsen samtidigt.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Övergångslösning

Det är i dagsläget inte möjligt att lämna deklarationer för tillfällig lagring avseende annan godkänd plats digitalt. Därför har Tullverket tagit fram en övergångslösning som ska tillämpas för att lämna deklarationerna tills det är möjligt att deklarera digitalt.

Läs om övergångslösningar för annan godkänd plats.

Uppdaterad: 2020-04-22


4000