Tullverket

Så här använder du ditt tillstånd

De här uppgifterna ska du lämna vid importen

Uppgifter i importdeklarationens fält 44:

  • Ditt tillståndsnummer + koden 502T, om du har sökt tillstånd i förväg.
  • En noggrann varubeskrivning av den importerade varan.

I fält 37:1 ska du ange förfarandekod 5300. Observera att även andra delfältet, 37:2 måste innehålla en förfarandekod.

Det viktigt att du använder rätt förfarandekod i fält 37:2.  De koder som gäller tillfällig införsel börjar med D och du kan hitta dem i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Tänk också på att varubeskrivningen i deklarationen stämmer överens med den i tillståndet eftersom det underlättar identifieringen av varan vid återexporten.

De här uppgifterna ska du lämna vid exporten

Uppgifter i den elektroniska exportdeklarationen

  • I första delfältet 37:1 anger du förfarandekod 3153.

Fältet Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Cert/Tillstånd ska innehålla:

  • Ditt tillståndsnummer + koden 502T. Om du ansökte om tillstånd till tillfällig införsel direkt i tulldeklarationen fick du inget särskilt tillståndsnummer. Då anger du istället det tull-id som sändningen fick vid importen.
  • En noggrann varubeskrivning av den exporterade varan.

I fältet Särskilda upplysningar/Kod skriver du 30400.

Det är viktigt att du beskriver den exporterade varan så att den stämmer överens med beskrivningen i tillståndet.

Så här bevisar du att du har exporterat varan

Vid direkt export, det vill säga när exporttullkontoret och utfartstullkontoret är i samma land är det utfartstullkontoret som stämplar EAD (exportföljedokument) i fält K på framsidan. Detta gäller då som bevis för att ditt gods fysiskt har lämnat EU. För att få ditt EAD i retur måste du ha angett koden 30400 i fältet Särskilda upplysningar/Kod. EAD lämnas då till den person som finns fysiskt vid utfartstullkontoret, vanligtvis chauffören eller speditören. Det är ditt ansvar att informera din chaufför eller speditör om att skicka EAD till dig.

Vid indirekt export, det vill säga när utfartstullkontoret är i ett annat land än exporttullkontoret, sker motsvarande åtgärder elektroniskt i exportkontrollsystemet, ECS. Beviset på att ditt gods fysiskt lämnat EU får du med post från exporttullkontoret. Beviset skickas endast om du angett koden 30400 i fältet Särskilda upplysningar/Kod och först då utfartstullkontoret på elektronisk väg meddelat exporttullkontoret att godset lämnat EU.

Så här avslutar du den tillfälliga införseln

Om du har ett tillstånd som du ansökt om i importdeklarationen så avslutar du den tillfälliga införseln på samma tullkontor där tillståndet beviljats, det vill säga importtullkontoret.

När du fått en exportbevisning för godset så skickar du in den och en kopia av importärendet till det avslutningskontor som anges i tillståndet. Om du har ställt säkerhet för tullavgiften ska du också skicka in depositionskvittot. När vi har tagit emot handlingarna avslutar vi ärendet och betalar tillbaka säkerheten.

Om du skrivit det tull-id som du fick vid importen i fält 44 på din exportdeklaration behöver du inte bifoga någon kopia av importärendet.

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000