Tullverket

Importörens kunskap

I frihandelsavtalet med Japan kan importörer begära förmånsbehandling utan att ha en ursprungsförsäkran från exportören, vilket kallas för importörens kunskap.

En importör som tillämpar importörens kunskap behöver då ha tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa importlandets tullmyndighet att varorna är ursprungsvaror.

Kontroll av ursprung

För att säkerställa att en vara som importeras verkligen har ursprung i Japan eller EU kan tullmyndigheten i importlandet begära uppgifter från importören.

Uppgifter som tullmyndigheten i importlandet får begära från importören.

  • Produktens HS-nummer och de ursprungskriterier som har tillämpats.
  • En kort beskrivning av produktionsprocessen.
  • Om ursprungskriteriet baserades på en särskild produktionsprocess, en specifik beskrivning av den processen.
  • I tillämpliga fall, en beskrivning av de ursprungsmaterial och icke ursprungsmaterial som använts i produktionsprocessen.
  • Om ursprungskriteriet var helt framställd, den tillämpliga kategorin (exempelvis skörd, gruvdrift, fiske och platsen för produktion).
  • Om ursprungskriteriet baserades på en värdemetod, värdet av produkten samt av samtliga icke ursprungsmaterial eller, vid behov för att fastställa efterlevnad av värdekravet, ursprungsmaterial som använts i produktionen.
  • Om ursprungskriteriet baserades på vikt, produktens vikt samt vikten av de relevanta icke ursprungsmaterial eller, vid behov för att fastställa efterlevnad av viktkravet, ursprungsmaterial som använts i produkten.
  • Om ursprungskriteriet baserades på en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan, en förteckning över samtliga icke ursprungsmaterial inbegripet deras nummer i Harmoniserade systemet (två-, fyr- eller sexställigt format beroende på ursprungskriteriet).
  • Uppgifter som rör efterlevnaden av bestämmelsen om oförändrat skick enligt artikel 3.10.


Om importören har använt importörens kunskap är det importören som ska förse tullmyndigheten med dessa uppgifter samt övriga uppgifter som importören anser vara relevanta. Om inte importören kan styrka ursprunget ska tullmyndigheten neka förmånsbehandling.

Läs om ursprungskriterier.

Läs om hur kontrollen av ursprunget går till om ansökan om förmånsbehandling baserades på en ursprungsförsäkran.

Yrka på förmånsbehandling

Om du använder importörens kunskap yrkar du på förmånsbehandling genom att ange 300 i Fält 36, förmåner, och U112 i fält 44, bilagda handlingar.

Spara styrkande handlingar i tre år

En importör som ansöker om förmånsbehandling med stöd av importörens kunskap ska spara samtliga dokument som visar att varorna är ursprungsvaror i minst tre år.

Mer information

Läs mer om Importörens kunskap i EU-kommissionens vägledning (på engelska).

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000