Tullverket

Östra och södra Afrika (ESA)

Komorerna, Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe

Ursprungsregler:

Interimsavtal, artikel 13PDF och protokoll 1PDF.

Kumulation:

Interimsavtal, protokoll 1 artiklarna 3-5PDF.

Varuomfattning:

Interimsavtal kapitel II, artiklarna 5-24PDF och bilaga IPDF, IIPDF och IIIPDF.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

10 månader

Avtal:

Interimsavtal om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, 2012/196/EGPDF, EUT L 111, 2012.

Provisorisk tillämpning (EUT L 125PDF) från och med den 14 maj 2012 mellan Europeiska unionen och Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe.

Provisorisk tillämpning (EUT L194PDF) från och med den 7 februari 2019 mellan Europeiska unionen och Komorerna.

ESA-staterna Komorerna, Zambia och Madagaskar omfattas för närvarande av bestämmelser om förmåner enligt det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna, Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 978/2012. Dessa bestämmelser presenteras under avsnitt GSP.
_____________
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Uppdaterad: 2019-08-12


4000