Tullverket

Intyg vid export till utvecklingsländerna för bearbetning eller förädling inom ramen för GSP

När du exporterar varor med ursprung i EU som ska bearbetas eller förädlas i ett utvecklingsland använder du en ursprungsförsäkran i de fall köparen behöver ett intyg om varans ursprung.

EU ger tullättnader för utvecklingsländers export av vissa varor till EU genom det allmänna preferenssystemet Generalised System of Preferences (GSP). Ursprungsförsäkran,  ursprungscertifikat GSP form A eller i vissa fall fakturadeklaration används för att styrka ursprung för varor som importeras till EU från utvecklingsländer. 

Läs mer om GSP vid import.

Från den 1 januari 2017 får ursprungsförsäkran användas av vilken exportör som helst om det totala värdet av ursprungsprodukter i sändningen inte överstiger 6 000 euro. Du som har ansökt och blivit registrerad exportör (Rex) får använda ursprungsförsäkran oavsett ursprungsvarornas  värde.

Från den 1 januari 2018 används endast ursprungsförsäkran för denna typ av export, det vill säga du kan inte längre använda varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Ursprungsförsäkran

Engelska

"The exporter...(Number of Registered Exporter) of the products covered by this dokument declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... [1] preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Franska

L'exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [1] au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d’origine satisfait est ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Spanska

Uppdaterad: 2018-04-11Captcha * (obligatorisk)