Tullverket

Ansvarsfördelningen för tullager

Här kan du ta del av innehållet i videon om ansvarsfördelningen för tullagerförfarandet i textformat.

(Ordet ”Tullverket” syns längst ner till vänster i bild, intill Tullverkets logotyp. En kvinna syns i bild.)

[Talarröst]

Hej! Susanna Tiberg, tullinformatör på Tullverket. I dag ska jag prata om...

(Kvinnan knäpper med fingret och orden ”Ansvarsfördelning på tullager” syns i bild.)

[Talarröst]

...ansvarsfördelning på tullager.

(En tecknad dörr syns i bild.)

[Talarröst]

Välkomna in, så ska jag berätta mer.

(Kvinnan gör en gest mot dörren, som öppnar sig. Innanför dörren syns en rad tecknade byggnader. På en av dem står det ”Tullverket”.)

[Talarröst]

På alla tullager finns två olika parter, som det är viktigt att hålla isär:

(Texten ”Ansvarig för förfarandet” och ”Ansvarig för drift av anläggning” syns i bild.)

[Talarröst]

Ansvarig för förfarandet och ansvarig för drift av anläggning.

(Under texten ”Ansvarig för förfarandet” framträder ordet ”Deklaranten”.)

Ansvarig för förfarandet är i de flesta fall deklaranten, det vill säga den som lämnar tulldeklarationen, eller den i vars namn en tulldeklaration lämnas. Eftersom oftast deklaranten är ansvarig för förfarandet, kommer jag fortsättningsvis att benämna ansvarig för förfarandet som deklarant.

(Under texten ”Ansvarig för drift av anläggning” framträder ordet ”Tillståndshavaren”.)

[Talarröst]

Ansvarig för drift av anläggning är tillståndshavaren. Det är alltid den som driver anläggningen som ska ha tillståndet.

(Texten försvinner. Två byggnader, märkta ”Privat tullager” och ”Allmänt tullager”, syns i bild.)

[Talarröst]

Det finns två olika typer av tullager: privat tullager och allmänt tullager.

(Två röda tecknade figurer, märkta ”Deklarant” och ”Tillståndshavare”, framträder under det privata tullagret.)

[Talarröst]

På privata tullager är deklaranten och tillståndshavaren samma part.

(Ytterligare två röda figurer, märkta ”Deklarant” och ”Tillståndshavare”, framträder under det allmänna tullagret.)

[Talarröst]

Och på allmänna tullager kan deklaranten och tillståndshavaren vara samma part…

(”Tillståndshavaren” under det allmänna tullagret ändrar färg till blå.)

[Talarröst]

…men de kan också vara två olika parter. Det är detta som är den stora skillnaden mellan allmänt och privat tullager.

Hur blir det då med ansvaret? Vad ansvarar deklaranten för, och vad ansvarar tillståndshavaren för?

(Figuren ”Deklaranten” visas i bild, tillsammans med orden ”Tulldeklarationen” och ”Innehåll”.)

[Talarröst]

Deklaranten ansvarar för att lämna tulldeklarationen för tullagerförfarandet, och innehållet i deklarationen.

(Figuren ”Tillståndshavaren” visas i bild, tillsammans med orden ”Drift” och ”Villkor i tillstånd”.)

[Talarröst]

Tillståndshavaren ansvarar för driften av anläggningen och att villkoren i tillståndet uppfylls.

(Texten ”Gemensamt ansvar” syns i bild.)

[Talarröst]

Deklarant och tillståndshavare har gemensamt ansvar för att varorna inte försvinner

under tullagerförfarandet, och att alla skyldigheter i samband med lagringen uppfylls.

(Texten och figurerna försvinner. I bild visas en blå skylt med texten ”Tull” och en streckad gränslinje. Till vänster om gränsen står Deklaranten under texten ”Ensamt ansvar”. Till höger finns tullagret.)

[Talarröst]

Deklaranten har ett ensamt ansvar att lämna tulldeklarationen för hänförandet till tullagerförfarandet, och för innehållet i tulldeklarationen.

(En tecknad lastbil kommer körande och stannar på gränsen.)

[Talarröst]

Det är först när Tullverket beslutar att frigöra varorna som deklarant och tillståndshavare får

ett gemensamt ansvar.

(Lastbilen passerar gränsen. Ett paket flyger ut ur lastbilen och in i tullagret. Framför tullagret står nu Deklaranten och Tillståndshavaren tillsammans.)

[Talarröst]

Enkelt förklarat kan man säga att deklaranten ansvarar för skyldigheter kopplat till förfarandet, och tillståndshavaren ansvarar för skyldigheter som påverkar tillståndet.

Det är viktigt att hålla isär rollerna även när deklaranten och tillståndshavaren är samma part, så som det är på ett privat tullager och i vissa fall även på ett allmänt tullager.

Det kanske kan kännas lite svårt att förstå varför det är viktigt när det är samma företag som sköter båda delar. Men troligtvis är det inte samma avdelning som gör tulldeklarationen som sköter lagret. Det innebär att varje avdelning måste veta vilket ansvar de har och vad de ansvarar för.

(Lastbilen, Deklaranten och Tillståndshavaren försvinner. I bild syns nu”Tull”-skylten, gränsen och tullagret.)

[Talarröst]

Här kommer några exempel. Exempel 1:

(I bild syns texten ”Exempel 1”. Lastbilen kommer in i bild och kör fram till gränsen.)

[Talarröst]

Varorna frigörs till tullagerförfarandet vid en tullexpedition vid gränsen. När Tullverket beslutar om att frigöra varorna…

(Deklaranten och Tillståndshavaren syns i bild framför tullagret. I bild syns även texten ”Gemensamt ansvar”.)

[Talarröst]

…får deklarant och tillståndshavare ett gemensamt ansvar för varorna. Det innebär att det gemensamma ansvaret mellan deklarant och tillståndshavare påbörjas redan vid gränsen, och därmed även under transporten till tullagret.

(Lastbilen passerar gränsen och stannar vid tullagret. Ett paket flyger ut ur lastbilen in i tullagret.)

[Talarröst]

Det gemensamma ansvaret fortsätter även när varorna är på tullagret.

(Paketet flyger ut ur tullagret tillbaka in i lastbilen.)

[Talarröst]

Det är först när tullagerförfarandet avslutas som det gemensamma ansvaret upphör.

(Lastbilen kör ut ur bild. I bild syns texten ”Tullförfarande eller Återexport”.)

[Talarröst]

Tullagerförfarandet avslutas när varorna hänförs till ett annat tullförfarande eller anmäls till återexport.

(I bild syns nu två byggnader. Den till vänster är märkt ”Tillfälligt lager” och den till höger ”Tullager”. I det tillfälliga lagret syns ett paket. Ovanför det tillfälliga lagret syns texten ”Exempel 2”.)

[Talarröst]

Exempel 2: Varorna kan också vara under tillfällig lagring när de hänförs till tullagerförfarandet.

(Lastbilen kommer in i bild.)

[Talarröst]

Innan varorna får lämna platsen för tillfällig lagring måste man invänta Tullverkets beslut om frigörande.

(Paketet flyger ut ur det tillfälliga lagret och in i lastbilen. Lastbilen kör fram till tullagret. Paketet flyger ut ur lastbilen och in i tullagret.)

[Talarröst]

Det innebär att det gemensamma ansvaret börjar när varorna lämnar platsen för tillfällig lagring.

(Ny bild. Till vänster syns nu ”Tull”-skylten och gränsen. Till höger syns tullagret. Lastbilen kommer körande fram till tullagret.)

[Talarröst]

Exempel 3: Varorna transiteras till tullagret. Transiteringen avslutas och varorna hänförs till tullagerförfarandet vid tullagret. Här måste man vara godkänd mottagare, det vill säga ha tillstånd att få avsluta transiteringar själv.

(Ett paket flyger ut ur lastbilen och in i tullagret.)

[Talarröst]

Tullverket tar beslut om frigörande, och då påbörjas det gemensamma ansvaret.

(Lastbilen kör ut ur bild.)

[Talarröst]

Vi sammanfattar de olika exemplen med att konstatera att oavsett när varorna hänförs till tullagerförfarandet…

(I bild visas texten ”Tullverket beslutar om frigörande”, och under den en pil till texten ”Gemensamt ansvar”.)

[Talarröst]

…inträder det gemensamma ansvaret när Tullverket beslutar att frigöra varorna.

(Ny bild. Till höger syns tullagret. En pil pekar på tullagret, och under pilen står flera gånger ordet ”Status”.)

[Talarröst]

När varor hänförs till tullagerförfarandet finns det olika status som varorna går igenom innan de frigörs. Detta gäller för alla de tre exempel som jag precis gått igenom.

(Ny bild. Till vänster syns texten ”Upprätta tulldeklaration”, och under texten syns den röda figuren Deklaranten.)

[Talarröst]

Deklaranten upprättar en tulldeklaration, lämnar in deklarationen…

(Orden ”Ingiven” och ”Godtagen” framträder till höger om texten ”Upprätta tulldeklaration”.)

[Talarröst]

…och den får status "Ingiven" och "Godtagen". Här har deklaranten ett ensamt ansvar.

(Ovanför texten syns nu ett rött fält, märkt ”Deklarant”.)

[Talarröst]

När deklaranten och tillståndshavaren är olika parter har tillståndshavaren rätt att neka till att lagra varor på tullagret.

(Texten ”Acceptansmeddelande” syns i bild, och under texten syns den blå figuren Tillståndshavaren.)

[Talarröst]

Därför får tillståndshavaren ett acceptansmeddelande, där de svarar ja eller nej på om de vill lagra varorna på sitt tullager. Om deklaranten och tillståndshavaren är samma part…

(Tillståndshavaren kryssas över.)

…skickas inte acceptansmeddelandet. Svarar tillståndshavaren nej på acceptansmeddelandet, får deklaranten ett meddelande om att varorna inte kan frigöras på underlaget i tulldeklarationen. Deklaranten kan komma in med nya uppgifter som gör att varorna kan frigöras. Det kan till exempel vara att man anger ett nytt tullager som kan ta emot varorna. Om tillståndshavaren inte svarar,

likställs det med ett nej och varorna blir inte frigjorda. Om tillståndshavaren svarar ja

på acceptansmeddelandet, godkänner man att varorna hänförs till tullagret. Därefter är det Tullverket som beslutar om varorna kan frigöras.

(Orden ”Frigjord” och ”Tullager” syns i bild, till höger om den tidigare texten. Det röda fältet märkt ”Deklarant” sträcker sig nu över alla orden, och ett blått fält märkt ”Tillståndshavare” sträcker sig över orden ”Frigjord” och ”Tullager”.)

[Talarröst]

Från och med beslutet om frigörande har tillståndshavare och deklarant ett gemensamt ansvar. Tillståndshavaren är skyldig att omedelbart bokföra varorna i sin bokföring. Tillsammans ansvarar deklaranten och tillståndshavaren för att varorna inte försvinner, och att alla skyldigheter uppfylls. Deklaranten ansvarar i första hand för det som kan kopplas till själva förfarandet, till exempel tulldeklarationen och dess innehåll. Tillståndshavaren ansvarar i första hand för det som kan kopplas till tillståndet, det vill säga driften av anläggningen och villkoren i tillståndet. Vi säger "i första hand".

(Ordet ”Gäldenärsutredning” kommer in i bild och lägger sig över alla de andra orden.)

[Talarröst]

Tullverket kommer alltid att göra en gäldenärsutredning på vem som är ytterst ansvarig för en händelse under tullagerförfarandet.

(Ny bild. Till höger syns tullagret, och framför det står Deklaranten och Tillståndshavaren.)

[Talarröst]

Jag har tidigare sagt att deklaranten ansvarar för skyldigheter kopplat till förfarandet, och tillståndshavaren ansvarar för skyldigheter kopplat till tillståndet. Vad har man egentligen för skyldigheter som deklarant och tillståndshavare?

(Deklaranten glider över till vänster i bild. Ovanför Deklaranten framträder i tur och ordning orden ”Lämna tulldeklarationen”, ”Innehållet i tulldeklarationen”, ”Varubeskrivning” och ”Mängd”.)

[Talarröst]

Deklaranten ansvarar för att lämna tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet, och för innehållet i deklarationen. Det kan till exempel vara att varubeskrivning eller mängd som anges i deklarationen stämmer överens med det som ankommer till lagret.

(Deklaranten glider tillbaka till sin plats framför tullagret. Tillståndshavaren glider över till vänster i bild. Ovanför Tillståndshavaren framträder i tur och ordning orden ”Lagerbokföring”, ”Inventering” och ”Hantering”.)

[Talarröst]

Tillståndshavaren ansvarar för skyldigheter kopplade till tillståndet. Några exempel är att föra en lagerbokföring, att inventera minst en gång per år och att se till att endast tillåten hantering görs på tullagret.

(Ny bild. Till höger syns tullagret.)

[Talarröst]

Om det uppkommer en avvikelse…

(Ordet ”Avvikelserapport” syns i bild, och till höger framträder den blå Tillståndshavaren.)

[Talarröst]

…ska tillståndshavaren skicka in en avvikelserapport.

(Lastbilen kommer in i bild. På lastbilen syns texten ”Avvikelse vid ankomst”.)

[Talarröst]

En avvikelse vid ankomst till tullagret…

(Den röda Deklaranten framträder i bild.)

[Talarröst]

…är i första hand deklaranten ansvarig för. Om tillståndshavaren inte skickar in

avvikelserapporten inom tre dagar anses avvikelsen ha uppkommit under lagring.

(Ett paket flyger ut ur lastbilen och in i tullagret. Lastbilen kör ut ur bild.)

[Talarröst]

Avvikelser som uppkommer under lagring är tillståndshavaren i första hand ansvarig för. Tullverket utreder alltid vem som är gäldenär när en avvikelserapport inkommer…

(Till vänster i bild visas en ruta med texten ”Ankomst – Deklarant” och ”Under lagring – Tillståndshavaren”.)

[Talarröst]

…men en grundregel är att om avvikelsen sker vid ankomst tas första kontakten med deklaranten, och om avvikelsen sker under lagring kontaktas i första hand tillståndshavaren.

(Ny bild. I mitten av bilden visas tullagret.)

[Talarröst]

Det är alltså viktigt att veta vilket ansvar man har när man hänför varor till tullagerförfarandet.

(Runt tullagret visas i tur och ordning orden ”Beslut att frigöra varorna”, ”Gemensamt ansvar”, ”Avslutar tullagerförfarandet”, ”Hänföra till nytt tullförfarande” och ”Återexport”.)

[Talarröst]

När Tullverket beslutar att frigöra varor påbörjas det gemensamma ansvaret. Det gemensamma ansvaret avslutas inte förrän man avslutar tullagerförfarandet. För att avsluta tullagerförfarandet hänför man varorna till ett annat tullförfarande, som till exempel import. Det går också att avsluta det genom att anmäla varorna till återexport.

(Ny bild. I mitten visas en tecknad dörr, som öppnas mot texten ”Tullverket” och Tullverkets logotyp.)

[Talarröst]

Hoppas att du nu fått en bättre inblick i vem som ansvarar för vad under tullagerförfarandet.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)