Tullverket

Betalningslättnader för tullräkningar

Tullverket kan i vissa fall bevilja betalningslättnader avseende tullavgifter, skatter och andra avgifter som ska betalas till Tullverket.

Tullverket kan i vissa fall bevilja betalningslättnader i form av avbetalningsplaner för tullavgifter, skatter och andra avgifter som ska betalas till Tullverket. Avbetalningstiden ska vara så kort som möjligt och omfatta maximalt sex månader. Tullverket gör alltid en bedömning av inkomna ansökningar beroende på de omständigheter som uppges i ansökan.

Ansökan om avbetalningsplan

I din ansökan om avbetalningsplan ska följande punkter finnas med:

  1. Ange vilken tullräkning eller vilket tull-id som din ansökan avser.
  2. Beskriv din ekonomiska situation och anledningen till att betalning inte kan ske inom utsatt tid.
  3. Regogör utförligt för din framtida förmåga att betala beloppet inom en kortare tid. Det här kan vara svårt, men är ett krav för att en avbetalningsplan ska kunna medges.
  4. Bifoga en aktuell balans- och resultatrapport till din ansökan, för att Tullverket ska kunna bevilja en avbetalningsplan.
  5. Redogör för dina möjligheter att ställa en garanti. Om en full garanti inte kan ställas bör du skriva hur stor garanti du anser att du kan ställa.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare eller skickas från dennes mejladress.

En kreditupplysning avseende den sökande kommer att beställas.

Om Tullverket beviljar en avbetalningsplan måste du betala de belopp och vid de tidpunkter som framgår av beslutet, annars kommer avbetalningsplanen att upphöra och du blir skyldig att betala hela det obetalda beloppet.

För att medges en avbetalningsplan behöver du ställa en garanti

En avbetalningsplan kräver att du ställer en garanti som motsvarar det belopp som ska betalas.

Garanti

Om du kan visa att ställande av garanti medför allvarliga ekonomiska svårigheter kan kravet på garanti helt eller delvis sättas ned. Det kan du till exempel göra genom att be din bank att uttala sig om hur den ställer sig till att bevilja en garanti. Om inte en heltäckande garanti kan ställas ska du ange hur stor garanti som kan ställas.

För dig med tillstånd till betalningsanstånd

Om du har tillstånd till betalningsanstånd (DPO) och beviljas en avbetalningsplan utan krav på en full garanti, kommer Tullverket att skicka ett övervägande om beslut om att återkalla tillståndet. Du kommer att få 30 dagar på dig att svara på övervägandet. Om du svarar på övervägandet är det viktigt att du skriver att du vill ha möjligheten att komma in med fler synpunkter.

Att du får ett övervägande om beslut medför inte automatiskt att Tullverket kommer att återkalla tillståndet till betalningsanstånd. Det är förutsättningarna som finns när tidsfristen för att svara har löpt ut som kommer att avgöra om tillståndet kommer att återkallas.

Ladda ner blankett

Ladda ner blanketten Ansökan om betalningslättnad. Pdf, 21.9 kB.

Skicka in din ansökan

Välj hur du vill skicka in din ansökan:

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)