Tullverket

System för tullagerbokföring

I det nya tullagerförfarandet skiljer sig kraven på tulllagerbokföring väsentligt från tidigare bestämmelser. Här kan du läsa om vilka krav som gäller för ett system för tullagerbokföring.

För att Tullverket ska kunna godkänna en bokföring ska den bedömas som lämplig. En lämplig bokföring måste stödja den arbetsprocess som tillståndshavaren ska använda. Vad detta innebär i praktiken ser olika ut beroende på tillståndshavarens verksamhet. Tullverket kan bara godkänna bokföringen för den aktuella tillståndshavaren och kan inte ge ett generellt godkännande för ett visst system.

I en lämplig bokföring är det viktigt att det tydligt framgår om en uppgift ändrats. Görs ändringar i bokföringen ska det synas vad som ändrats och det ska gå att spåra vad förändringen inneburit. Det innebär att bokföring i en form där ändringar inte kan loggas, exempelvis kalkylprogram, inte heller kan bedömas som lämplig. Det finns däremot inte krav på automation eller systemintegration utan möjligheten att manuellt registrera uppgifter i ett bokföringssystem är tillräckligt.

Följande förändringar är särskilt viktiga att du har med dig när ditt företag ska skaffa ett system för tullagerbokföring:

Bokföringen ska omfatta hela anläggningen, även unionsvaror

Om du tänker lagra varor med olika tullstatus inom anläggningen ska bokföringen omfatta både tullagervaror och unionsvaror. Detta kan göras i olika moduler i bokföringen, men det ska finnas en tydlig referens som gör det möjligt att spåra varorna genom dessa olika moduler. Exakt vilka referenser som används för denna hänvisning kan variera från företag till företag. Anledningen till detta krav är att varornas tullstatus ska framgå i bokföringen.

Bokföringen ska utgå från status frigjord och Tullverkets beslut

En elektronisk deklaration innebär i grunden förändrade förutsättningar för hur varor hänförs till tullagerförfarandet. Det gör att bokföringen måste utgå från den status som finns på tulldeklarationen. Tidigare innebar noteringen i bokföringen oftast att varorna då hänfördes till tullagerförfarandet. Nu ska deklarationens status först förändras innan registreringen i bokföringen får ske. Detta gör att grundläggande förutsättningar för bokföringen har förändrats.

Den nya lagstiftningen möjliggör även befordran

I de fall befordran tillämpas ska bokföringen även omfatta varor som fysiskt inte befinner sig på lagret. Befordran ska framgå i bokföringen eftersom det ska gå att kontrollera  om och hur den tillämpats i efterhand. Tidigare har det räckt med godslokalkod (den treställiga kod som hänvisar till ett visst tullager) för att visa på varornas förvaringsplats. Eftersom befordran ska framgå i bokföringen ska det gå att följa olika statusar för en sändning, exempelvis "på väg till anläggningen", "på anläggning", "på väg mellan anläggningar" och "på väg till gräns". Det ska gå att få en ögonblicksbild där aktuellt saldo alltid ska framgå och det ska i efterhand vara möjligt att följa den befordran en sändning genomgår. Det innebär alltså att det är nödvändigt att ändra system och process även om företaget tidigare har tillämpat det som kallades överföring.

Läs mer om befordran av varor.

Sändningen är utgångspunkt

Det har tidigare förekommit så kallade artikelbaserade tullager, det vill säga tullager där saldo framgår på styckenivå. Dessa tullager kommer finnas även framöver men vid utformning av en bokföringslösning till sådana lager måste företaget även ta hänsyn till sändningen. Tulldeklarationen som lämnas avser en viss sändning med varor som ska hanteras inom tullagret. Bokföringslösningen måste då förhålla sig till det och kunna visa information utifrån det perspektivet. Du ska alltså alltid kunna presentera information om en viss sändning och vad som hänt med de varor som den omfattar.

Hänförande i samma enhet som föregående handling

Tidigare skulle upplägget på tullagret, eller registreringen i bokföringen, anges i samma enhet som uttaget från lagret men nu ska bokföringen utgå från deklarationen för tullagerförfarandet. Den deklarationen ska lämnas i samma enhet som den handling vilken föregick deklarationen för tullagerförfarandet. Detta kommer troligtvis att bidra till att varorna oftare kommer behöva packas om under tullagerförfarandet.

Ett exempel är om varorna har lagts upp som fem pallar på ett tillfälligt lager. Då ska varorna deklareras för tullagerförfarandeti samma enhet. Du kan sedan packa om varorna så att när varorna tas ut från lagret är de fem pallarna ompackade till 200 kartonger. Det är då viktigt att Tullverket ska kunna följa sändningen genom MRN-nummer (referensnummer, Master reference number) från början till slut. En förutsättning är att ompackningen då finns registrerad i bokföringen. Det gör att systemen måste kunna hantera varorna i flera olika nivåer eftersom hänförande och ompackning kan vara alltifrån containernivå till styckenivå.

Avvikelserapportering är ett nytt elektroniskt meddelande

Det innebär ett nytt sätt att hantera avvikelserapportering. Avvikelser, justeringar, korrigeringar eller liknande har funnits i bokföringen tidigare också men nu ska detta framgå på samma sätt för alla. Ett nytt elektroniskt meddelande för att rapportera avvikelser till Tullverket har därför införts. När en sådan rapportering gjorts ska den alltid framgå i bokföringen.

IG-nummer ersätts av MRN-nummer

Tidigare har referensnumret bestått av IG-numret (inkommande godsnummer) i tullagerbokföringen. Framöver kommer istället referensnumret för den deklaration som hänför sändningen till tullagerförfarandet vara referensnummer (ett så kallat MRN-nummer, Master reference number). Detta referensnummer tilldelar Tullverket deklarationen ungefär som ett tull-id för en importdeklaration. Detta MRN-nummer ska inte förväxlas med MRN-nummer i samband med transitering. IG-nummer kan finnas kvar i bokföringen om du anser att det behövs, men är inte längre något krav från Tullverket.

Vanliga former av hantering ska framgå. Om någon hantering utförs ska det noteras och framgå i bokföringen. Detta är viktigt eftersom Tullverket inte längre godkänner sådan hantering i förväg utan istället granskar det i efterhand. Ett exempel på hantering är ompackning men även etikettering, tvätt, tester med mera.

Varornas fysiska plats ska framgå vid tillfälligt bortförande

De uppgiftskrav som måste framgå är den plats där varorna fysiskt förvaras. Om varorna tillfälligt bortförs ska den fysiska platsen framgå.

Sidan uppdaterades: 2020-12-16

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000