Tullverket

Avvikelserapport CWDI

Här kan du se vilka uppgifter du behöver lämna i avvikelserapporten CWDI.

Du använder meddelandet "avvikelserapport CWDI" för att meddela upptäckta avvikelser för varor som har hänförts till tullagerförfarandet.

Du behöver lämna följande information i meddelandet:

LRN

Ange avvikelsens referensnummer. Varje avvikelse måste ha ett nytt, unikt referensnummer.

Tidpunkt

Ange datum och tidpunkt då avvikelsen uppstod. Om du inte känner till vilken tidpunkt avvikelsen uppstod anger du den tidpunkt då avvikelsen upptäcktes och rapporten lämnades. Använd UTC-tid.

Avvikelsetillfälle

Ange när i arbetsprocessen avvikelsen upptäcktes med en av följande koder:

 • DAA, Avvikelse vid ankomst – om avvikelsen upptäcktes i samband med kontroll av varor vid ankomst till anläggningen.
 • DDS, Avvikelse under lagring – om avvikelsen upptäcktes under den tid som varorna lagrades på anläggningen, alltså efter att varorna kontrollerades vid ankomsten.

Tullombud

Om du anlitar ett tullombud för att förmedla meddelandet ska du ange följande två uppgifter om tullombudet:

 1. ombudets identifieringsnummer i form av Eori-nummer
 2. kod för ombuds status, för att visa vilken typ av ombudskap som tillämpas:
 • kod 2 för direkt ombudskap
 • kod 3 för indirekt ombudskap.

Om du inte anlitar något tullombud ska du inte ange någon uppgift här.

Tillståndshavarens identifieringsnummer

Ange tillståndshavarens identifieringsnummer i två steg:

 1. referens: tillståndshavarens EORI-nummer
 2. kod för tillståndstyp, en av följande koder:
 • CWP för privat tullager
 • CW1 för ett allmänt tullager typ 1
 • CW2 för ett allmänt tullager typ 2

Varornas förvaringsplats

Ange varornas förvaringsplats. Förvaringsplatsen ska vara tullagret även om avvikelsen upptäcks i samband med att varorna tas emot och misstänks ha inträffat innan varorna ankom. Även om avvikelsen gäller varor som tillfälligt har förts bort ska du ange att förvaringsplatsen är det tullager varifrån varorna tillfälligt har förts bort.

Du kan bara skicka en avvikelserapport för varje förvaringsplats. Om du vill meddela avvikelser som har uppstått på olika anläggningar inom samma tillstånd behöver du skicka separata meddelanden för varje anläggning.

Ange förvaringsplatsen med hjälp av följande fyra uppgifter:

 1. Aktuell godslokalkod (framgår av tillståndet och består av tre bokstäver som ABC)
 2. Kod för typ av plats, godkänd plats B (eftersom ett tullager är en typ av godkänd plats)
 3. Kod för identifieringsmetod, Y (betyder att identifieringen görs genom tillståndet)
 4. Land enligt kodförteckning i Tulltaxan. Koden för Sverige är SE.

Varupostnivå

Du kan rapportera flera avvikelser i en och samma avvikelserapport förutsatt att avvikelserna gäller varor där uppgifterna som du har lämnat hittills är desamma.

Ange typ av avvikelse med någon av följande koder:

 • SU för överskott
 • DE för underskott
 • OT för annat

Varupostnummer

Ange ett varupostnummer för varje avvikelse i rapporten. När du till exempel rapporterar ett överskott och en annan avvikelse i samma meddelande anger du dem som "varupost 1" och "varupost 2".

Observera att dessa varuposter inte är samma som varuposterna i den ursprungliga deklarationen för tullagerförfarandet.

Debiteringsunderlag

Vid avvikelse under lagring ska du lämna ett debiteringsunderlag. Ange en referens för debiteringsunderlaget, vilket exempelvis kan vara ett tull-id eller MRN-nummer. Debiteringsunderlaget utgörs av en deklaration för import med koden LAGER i fält 44 (observera att du inte ska ange LAGER som fritext i fält 44). Detta är dock ingen tulldeklaration enligt artikel 5.12 i tullkodex då syftet med underlaget inte är hänföra varorna till ett tullförfarande.

För debiteringsunderlag som skickas in enligt ny lagstiftning och uppgiftslämning anger du koden LAGER i dataelement Ytterligare uppgifter – kod (12 02 008 000).

Fritextbeskrivining

För att underlätta utredningen kan du beskriva avvikelsen här genom att exempelvis förklara hur avvikelserapporten är kopplad till poster på ett inventeringsprotokoll. 

Uppgifter om varorna

Ange de uppgifter som avviker från uppgifter i tulldeklarationen. Skriv alltså den uppgift som har konstaterats när varorna kontrollerades, inte den felaktiga uppgift som lämnades i deklarationen.

Du kan bara rapportera en avvikelse om det finns en uppgift i den ursprungliga tulldeklarationen. Om det till exempel inte har angetts någon varukod i den ursprungliga deklarationen och du vid kontroll upptäcker att det inte finns någon varukod ska du inte rapportera det som en avvikelse.

Fyll i uppgifter om följande:

 • vikt, ange bruttovikten
  - vid avvikelse vid ankomst (DAA) anges den faktiska bruttovikten som ankommit lagret
  - vid avvikelse under lagring (DDS) anges det under-/överskott som upptäckts
 • beskrivning, skriv en korrekt varubeskrivning (även om det är samma som i tulldeklarationen) 
 • förpackning, ange typ av förpackning
 • antal förpackningar, ange antal förpackningar (när det handlar om bulkvaror eller oemballerade varor ska du inte lämna någon uppgift om antal förpackningar)
  - vid avvikelse vid ankomst (DAA) anges det faktiska antalet varor som ankommit lagret
  - vid avvikelse under lagring (DDS) anges det under-/överskott som upptäckts
 • godsmärkning, ange varornas godsmärkning (även om det är samma som i tulldeklarationen). När det handlar om bulkvaror eller oemballerade varor ska du inte lämna någon uppgift om godsmärkning.
 • CUS-kod, ange varornas CUS-kod
 • varukod, ange varornas varukod
 • refererande varupost
  - för varje varje varupost i avvikelserapporten ska du göra en varupostidentifiering där du hänvisar till aktuell varupost i tulldeklarationen. Läs mer under "Tidigare handling". Denna uppgift kan utelämnas vid avvikelse under lagring (DDS), men måste framgå i bokföringen.

Identifiering av lager

Ange godslokalkoden i tillståndet för att identifiera den lagringsanläggning där varorna förvarades.

Godslokalkoden ska vara tullagret även om avvikelsen har upptäckts i samband med att varorna togs emot och misstänks ha inträffat innan varorna kom till lagret. Även om avvikelsen gäller varor som tillfälligt har förts bort ska du ange det tullager som varorna tillfälligt fördes bort från som förvaringsplats.

Tidigare handling (deklarationsnivå)

Här hänvisar du till föregående handlingar som exempelvis sändningens MRN-nummer.

Gör hänvisningen i tre steg:

 1. dokumentkategori, koden Z (betyder "tidigare handling")
 2. MRN-nummer för sändningen
 3. dokumenttyp, koden MRN eftersom det är en deklaration som är den tidigare handlingen

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)