Tullverket

Deklarationshandledning för standardtulldeklaration för export

Här hittar du en deklarationshandledning som du ska använda när du deklarerar i det uppdaterade systemet för export, AES, som införs under fjärde kvartalet 2024.

Om deklarationshandledningen

Deklarationshandledningen kan komma att ändras

Denna deklarationshandledning är skriven utifrån den information vi har i dag. Den kommer att uppdateras successivt allteftersom vi vet mer.

Datagrupper och dataklasser

Det nya uppgiftslämnandet är uppbyggt i form av datagrupper med tillhörande klasser och dataelement.

Deklarationshandledningen beskriver de dataklasser och dataelement som förekommer i standardtulldeklarationen för export. Genom att klicka på plustecknet får du information om dataklassen och tillhörande dataelement.

Summarisk utförseldeklaration

En exportdeklaration kan kombineras med de säkerhetsuppgifter som ingår i den summariska utförseldeklarationen (SUD).

Dessa uppgifter hittar du längst ner i handledningen.

Övergångsperiod

Enligt de övergångsregler som finns kommer kraven på uppgifter som ska lämnas i vissa dataelement att se något annorlunda ut under en övergångsperiod.

Detta beskrivs i deklarationshandledningen på de ställen det är aktuellt.


Notera att det kan finnas dataelement som har översatts olika i bilaga B till kompletteringsförordningen och bilaga B till genomförandeförordningen. Översättningen här bygger på genomförandeförordningens. Översättningen av kompletteringsförordningen ska ses över av EU-kommissionen.

Det pågår för närvarande en översyn av bilaga B till kompletteringsförordningen och genomförandeförordningen, vilket innebär att några dataelement kan få ändrade namn och dataelementsnummer.

Ange följande uppgifter

11 01 000 000 – Typ av deklaration

Här ska du ange en kod för typ av deklaration. För närvarande kan du endast ange följande kod:

Koder till dataelement 11 01 000 000 – Typ av deklaration

Kod

Beskrivning

EX

Vid handel med länder och territorier som är
belägna utanför unionens tullområde.

CO

Vid handel med särskilda skatteområden, till exempel Åland eller Kanarieöarna.


11 02 000 000 – Typ av ytterligare deklaration

Handledningen kommer att uppdateras med mer information om de typer av deklarationer som kommer att vara tillämpliga.

För närvarande kommer dessa koder att vara tillämpliga:

 • A – För en standardtulldeklaration (enligt artikel 162 i tullkodexen).
 • C – För en förenklad tulldeklaration som används regelbundet (enligt artikel 166.2 i tullkodexen).
 • D – För ingivande av en standardtulldeklaration (enligt kod A), i enlighet med artikel 171 i tullkodexen.
 • F – För ingivande av en förenklad deklaration (enligt kod C), i enlighet med artikel 171 i tullkodexen.
 • Y – För en kompletterande deklaration av allmän art till förenklade deklarationer enligt C och F.
 • Z – För en kompletterande deklaration av allmän art enligt förfarandet i artikel 182 i tullkodexen.
 • V – För en kompletterande sammanfattande deklaration enligt förfarandet i artikel 182 i tullkodexen.

11 03 000 000 – Varupostnummer

Varuposterna numreras löpande. Börja med 1 och räkna upp med 1 för varje ny varupost.

11 07 000 000 – Säkerhet

Denna uppgift ska inte anges när deklarationen avser varor till ett särskilt skatteområde.

Här ska du ange en kod som visar hur deklarationen kombineras med en summarisk utförseldeklaration.

Ange någon av följande koder:

Koder i dataelement 11 07 000 000 Säkerhet

Kod

Beskrivning

Förklaring

0

Nej

Deklarationen kombineras inte med en summarisk utförseldeklaration.

2

EXS

Deklarationen kombineras med summarisk utförseldeklaration (SUD).

11 09 000 000 – Förfarande

Här ska du ange en förfarandekod. Koden består av två tvåställiga koder. De två första siffrorna anger det aktuella förfarande som du vill hänföra varan till. De två sista siffrorna anger vilket förfarande som föregått det aktuella förfarandet.

Ange följande uppgifter:

 • 11 09 001 000 Begärt förfarande
  Ange begärt förfarande i form av en tvåställig kod.

 • 11 09 002 000 Föregående förfarande
  Ange föregående förfarande i form av en tvåställig kod.

Exempel kod 1000

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 10 står för permanent export. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare har varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.

Exempel kod 1040

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som varorna anmäls till. 10 står för permanent export. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare har varit föremål för ett tullförfarande. I det här fallet visar 40 att varorna tidigare har importerats.

11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Under övergångsperioden kan endast en kod per varupost anges.

Vid vissa förfaranden måste du ange en eller flera koder som komplement till datagruppen 11 09 000 000. Koden består av tre tecken. Finns ingen lämplig kod lämnar du dataelementet tomt.

12 01 000 000 – Tidigare dokument

Under övergångsperioden kan uppgiften endast lämnas på varupostnivå.

Här anger du referens till en tidigare handling i form av en dokumentkod och ett referensnummer.

Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå. Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen.

Ange följande uppgifter

Uppgifter du ska lämna för alla handlingar

 • 12 01 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 01 002 000 – Typ
  Ange typ av dokument. Du hittar aktuella dokumentkoder i Tulltaxan.

  Titta i Tulltaxans kodförteckning.

Uppgifter du ska lämna vid avskrivning

Uppgifterna är för närvarande inte obligatoriska.

 • 12 01 007 000 – Varupostidentifierare
  Här kan du peka på vilken rad eller position i det tidigare dokumentet den aktuella varuposten i deklarationen omfattar. Uppgiften kan endast anges på varupostnivå.

 • 12 01 003 000 – Kollislag
  Ange koden för det kollislag som är relevant för avskrivningen av antalet kollin.

 • 12 01 004 000 – Antal kollin
  Ange relevant antal avskrivningar av kollin.

 • 12 01 005 000 – Beräkningsenhet och kvalificerare
  Ange den relevanta beräkningsenheten för avskrivning och kvalificerare.

 • 12 01 006 000 – Kvantitet
  Ange den relevanta avskrivna kvantiteten.

 • 12 01 007 000 – Varupostidentifierare
  Om du refererat till ett e-AD eller använder dig av reservrutinen för förflyttning av punktskattepliktiga varor ska du ange det unika referensnumret (UBR) här.

12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter

Under övergångsperioden kan uppgiften endast lämnas på varupostnivå.

Här kan du ange ytterligare uppgifter i form av en kod i vissa fall. Koderna består av fem tecken.

Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå. Använd huvudnivå om koden gäller för alla varuposter i deklarationen.

Ange följande uppgifter:

 • 12 02 008 000 – Kod
  Följande koder är tillämpliga:

  Koder till dataelement 12 02 008 000 – Kod

  Kod

  Rättslig grund

  Beskrivning

  Ytterligare uppgifter

  00100

  Artikel 163 i kompletterings­förordningen

  Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering

  "Förenklat tillstånd"

  00700

  Artiklarna 176.1 c och 241.1 första stycket i kompletterings­förordningen

  Avslutande av förfarandet för aktiv förädling

  "IP" och relevant tillståndsnummer eller INF-nummer

  00800

  Artikel 241.1 andra stycket i kompletterings­förordningen

  Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder)

  "IP CPM"

  00900

  Artikel 238 i kompletterings­förordningen

  Avslutande av förfarandet för tillfällig införsel

  "TA" och relevant tillståndsnummer

  01000

  Artikel 36.2 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961

  En diplomatisk företrädares personliga bagage ska vara undantaget från inspektion.

  "Diplomatvaror – Undantagna från inspektion"

  30300

  Artikel 254.4 b i tullkodexen

  Export av varor inom förfarandet för slutanvändning

  "E-U"

  30500

  Artikel 329.7 i genomförande­förordningen

  Begäran om att utförseltullkontoret ska vara det tullkontor som är behörigt för den plats där varorna övertas enligt ett enda transportavtal för transport av varorna ut ur unionens tullområde.

  Utförseltullkontor

  30600

  Avdelning II i bilaga B till kompletterings­förordningen

  Vid användning av blankoöverlåtet konossement i samband med summariska utförseldeklarationer då uppgifter om mottagaren saknas.

  "Mottagare okänd"

  30700

  Artikel 160 i kompletterings­förordningen

  Begäran om att få ett informationsblad INF3

  "INF3"


 • 12 02 009 000 – Text
  Lämna eventuella andra upplysningar i detta fritextfält.

12 03 000 000 – Styrkande handlingar

Under övergångsperioden kan uppgiften endast lämnas på varupostnivå.

Här anger du de handlingar, certifikat och eventuella nationella tillstånd som uppvisas till stöd för deklarationen. Exempel på sådana handlingar kan vara licenser, veterinärcertifikat, fakturor, ursprungshandlingar och nationella tillstånd.

Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå. Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen.

Ange följande uppgifter

Uppgifter du ska lämna för alla handlingar

 • 12 03 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 03 002 000 – Typ
  Här anger du typ av dokument genom en kod.

 • 12 03 010 000 – Den utfärdande myndighetens namn
  I det fall du refererar till ett dokument kan du ange den utfärdande myndighetens namn.

 • 12 03 011 000 – Giltighetsdatum
  Ange det datum licensen upphör att gälla. Datumet ska anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD

 • 12 03 013 000 – Varupostnummer i dokumentraden
  Här kan du peka på en specifik rad i det dokument du refererar till.

Kompletterande uppgifter vid avräkning av intyg, certifikat och licenser

 • 12 03 005 000 – Beräkningsenhet och kvalificerare
  Om licensen eller intyget är utfärdat i kvantitet ska du ange beräkningsenheten, t.ex. KGM för kilo.

 • 12 03 006 000 – Kvantitet
  Ange den kvantitet som ska räknas av från licensen eller intyget.

 • 12 03 012 000 – Valuta
  Om licensen är utfärdad på ett belopp anger du valutakoden här.

 • 12 03 014 000 – Belopp
  Ange eventuellt belopp som ska räknas av från licensen.


12 04 000 000 – Ytterligare referensuppgifter

Denna uppgift ska inte anges när deklarationen avser varor till ett särskilt skatteområde.

Under övergångsperioden kan uppgiften endast lämnas på varupostnivå.

Här anger du ytterligare referensuppgifter som framgår av Tulltaxan. Ytterligare referensuppgifter anges genom en Y-kod.

Uppgiften anges på huvudnivå och varupostnivå. Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen.

Ange följande uppgifter:

12 05 000 000 – Transportdokument

Under övergångsperioden kan uppgiften endast lämnas på varupostnivå.

Här ska du ange en hänvisning till det transportdokument med vilket varorna har förts ut ur EU:s tullområde.

Uppgiften anges på huvudnivå och varupostnivå. Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen

Ange följande uppgifter:

 • 12 05 001 000 – Referensnummer
  Ange transportdokumentets referensnummer.

 • 12 05 002 000 – Typ
  Ange typ av transportdokument med hjälp av kodförteckningen i Tulltaxan.

  Titta i Tulltaxans kodförteckning.

12 08 000 000 – Referensnummer/UCR

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva ett eget kommersiellt referensnummer (UCR) om du vill.

Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå. Använd huvudnivå om uppgiften gäller för alla varuposter i deklarationen

12 09 000 000 – LRN

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN). LRN är motsvarigheten till det som tidigare benämndes tull-id.

När uppgiftslämningen sker via en system-till-system-lösning genereras ett unikt LRN av uppgiftslämnarens system baserat på den LRN-serie som ni fick i samband med att ni registrerats hos Tullverket för kommunikation via EDI.

12 10 000 000 – Anstånd med betalning

För närvarande används inte detta dataelement.

12 11 000 000 – Lager

Ligger varorna på ett tullager ska du ange det här.

Denna uppgift är obligatorisk vid ett tullförfarande som avslutar ett tullagerförfarande, det vill säga om koden för föregående förfarande i dataelement 11 09 002 000 är 71, 76 eller 77.

I övriga fall ska uppgiften utelämnas.

Koden för att identifiera tullagret består av två delar, typ av lager och identifierare för lagret:

 • 12 11 002 000 – Typ
  Ange tillämplig unionskod för typ av lager.

  Du kan ange någon av följande koder:
  Koder till dataelement 12 11 002 000 – Typ
  KodBeskrivning
  RAllmänt tullager typ I
  SAllmänt tullager typ II
  UPrivat tullager

 • 12 11 015 000 – Identifieringskod
  Ange lagrets tillståndsnummer.


12 12 000 000 – Tillstånd

Här anger du alla EU-gemensamma tillstånd enligt bilaga A till kompletteringsförordningen som krävs som stöd för deklarationen, exempelvis ska tillstånd till godkänd avsändare (tillståndskod ACR), förenklad deklaraton (SDE) eller centraliserad klarering (CCL).

Tillståndet ska tillhöra deklaranten.

Uppgifter om tillstånd ska anges på huvudnivå. Tillstånd för bindande klassificeringsbesked (BTI) respektive bindande ursprungsbesked (BOI) kan anges på huvudnivå i de fall tillståndet omfattar alla varuposter, alternativt ska det anges för respektive varupost.

Andra typer av tillstånd, till exempel nationella tillstånd, ska anges i dataelement 12 03 000 000 - Styrkande handlingar.

Ange följande uppgifter:

 • 12 12 002 000 – Typ

  Följande koder är tillämpliga på varupostnivå:
  Koder till dataelement 12 12 002 000 Tillstånd – Typ

  Kod

  Beskrivning

  C626

  BTI – Beslut avseende bindande klassificeringsbesked (kolumn 1a, bilaga A till kompletteringsförordningen)

  C627

  BOI – Beslut avseende bindande ursprungsbesked (kolumn 1b, bilaga A till kompletteringsförordningen)


 • 12 12 001 000 – Referensnummer
  Här anger du tillståndets referensnummer. Alla EU-gemensamma tillstånd som är utfärdade i Sverige börjar på "SE" och åtföljs av tillståndets namn.

 • 12 12 080 000 – Tillståndshavare
  Detta dataelement fyller du endast i om du åberopar ett bindande klassificeringsbesked eller ett bindande ursprungsbesked i dataelement 12 12 002 000. I övriga fall är uppgiften frivillig.

  Det är innehavarens Eori-nummer som ska anges.

13 01 000 000 – Exportör

Här anger du uppgifter om exportören.

Ange följande uppgifter:

 • 13 01 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du exportörens Eori-nummer eller ett Ad-hoc-nummer. Saknas identifieringsnummer ska fullständiga namn- och adressuppgifter anges.

 • 13 01 016 000 – Namn
  Här anger du exportörens namn. Uppgiften ska endast anges om ingen uppgift lämnas om exportörens identifieringsnummer.

 • 13 01 018 000 – Adressuppgifter
  Adressuppgifter lämnas endast om ingen uppgift om exportörens identifieringsnummer har lämnats.

  • 13 01 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 01 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 01 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 01 018 022 – Ort
   Ange postort

13 02 000 000 – Avsändare

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till passiv förädling eller i en deklaration för varor till ett särskilt skatteområde.

Här kan du ange uppgifter om avsändaren eller avsändarna om uppgiften skiljer sig från deklarant.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen.

Finns det flera avsändare ska dessa istället anges på respektive varupostnivå.

Ange följande uppgifter:

 • 13 02 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange avsändarens Eori-nummer eller annat av unionen erkänt unikt identifieringsnummer i ett tredjeland. Saknas identifieringsnummer ska fullständiga namn- och adressuppgifter anges.

 • 13 02 016 000 – Namn
  Här anger du avsändarens namn. Uppgiften ska endast anges om ingen uppgift om avsändarens identifieringsnumer har lämnats.

 • 13 02 018 000 – Adress
  Adressuppgifter lämnas endast om ingen uppgift om avsändarens identifieringsnummer har lämnats.

  • 13 02 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 02 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 02 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 02 018 022 Ort
   Ange postort.
 

13 03 000 000 – Mottagare

Under övergångsperioden kan uppgift om mottagare lämnas på antingen huvudnivå eller varupostnivå.

Här kan du ange uppgifter om mottagaren eller mottagarna.

Om du har flera mottagare ska uppgiften lämnas på varupostnivå och får inte vara samma för alla varuposter.

Om du i dataelement 12 02 008 000 har angett kod 30600 för "Mottagare okänd" får du inte ange någon mottagare på vare sig huvudnivå eller varupostnivå.

Ange följande uppgifter:

 • 13 03 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du mottagarens Eori-nummer eller annat av unionen erkänt identifieringsnummer i tredjeland. Saknas identifieringsnummer ska fullständiga namn- och adressuppgifter anges.

 • 13 03 016 000 – Namn
  Här anger du mottagarens namn. Uppgiften ska endast anges om ingen uppgift har lämnats om mottagarens identifieringsnummer.

 • 13 03 018 000 – Adress
  Adressuppgifter lämnas endast om ingen uppgift om mottagarens identifieringsnummer har lämnats.

  • 13 03 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 03 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 03 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 03 018 022 – Ort
   Ange postort.


13 05 000 000 – Deklarant

Deklaranten är den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller för vars räkning en tulldeklaration lämnas in.

Ange följande uppgifter:

 • 13 05 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du deklarantens Eori-nummer.

 • 13 05 016 000 – Namn
  Här anger du deklarantens namn. Uppgiften ska inte anges om deklaranten har ett Eori-nummer.

 • 13 05 018 000 – Adress
  Här anger du deklarantens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om deklaranten har ett Eori-nummer.

  • 13 05 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 05 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 05 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 05 018 022 – Ort
   Ange postort.

 • 13 05 074 000 – Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter eftersom aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Tänk på att både namn, telefon och e-postadress i så fall ska anges.

  • 13 05 074 016 – Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 05 074 075 – Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 05 074 076 – E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 06 000 000 – Ombud

När du agerar ombud behöver du alltid fylla i uppgifter för ombud.

För att ett företag eller en privatperson ska kunna agera som ombud måste företaget eller personen vara etablerad inom EU eller Norge.

Vid indirekt ombudskap ska ombudets uppgifter anges i 13 05 000 000 Deklarant och inga uppgifter ska lämnas i 13 06 000 000 Ombud.

Ange följande uppgifter:

 • 13 06 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du som ombud ditt Eori-nummer.
 • 13 06 030 000 – Status
  Fyll i kod för ombuds status. Endast kod 2 för direkt ombudskap kan användas.
 • 13 06 074 000 – Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter eftersom aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor.

  • 13 06 074 016 – Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 06 074 075 – Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 06 074 076 – E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 14 000 000 – Ytterligare aktör i leveranskedjan

Detta är en frivillig uppgift där du kan nämna ytterligare aktörer i leveranskedjan som har AEO‑tillstånd eller motsvarande certifiering inom ramen för ett program för handelspartnerskap. Fyll i deras rollkod och identifieringsnummer.

Identifieringsnumret ska vara ett Eori-nummer eller ett TCUIN-nummer.

Uppgiften kan lämnas på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen eller på varupostnivå om den gäller för en specifik varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 13 14 031 000 – Roll
  Ange någon av följande rollkoder:
  Rollkoder till dataelement 13 14 031 000

  Kod

  Beskrivning

  CS

  Samlastare

  FW

  Speditör

  MF

  Tillverkare

  WH

  Lagerhavare


 • 13 014 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange ett Eori-nummer eller ett TCUIN-nummer.

14 01 000 000 – Leveransvillkor

Här anger du leveransvillkor.

Uppgiften kan endast anges på huvudnivå.

Ange följande uppgifter:

 • 14 01 035 000 – Incoterm-kod
  Ange leveransvillkor enligt Incoterms.

 • 14 01 036 000 – UN/Locode
  Om du har UN/Locode för destinationsorten eller lastningsplatsen anger du den här. Du behöver då inte fylla i uppgift om land eller plats nedan.

 • 14 01 020 000 – Land
  Om inte UN/Locode anges fyller du i landkoden för destinations- eller lastningslandet här.

 • 14 01 037 000 – Plats
  Om inte UN/Locode anges fyller du i namnet på destinations- eller lastningsplatsen här.

 • 14 01 009 000 – Text
  Här ska du ange en förklaring av leveransvillkoret i de fall du har angett koden XXX i 14 01 035 000 Incoterm-kod.

14 03 000 000 – Tullar och avgifter

Dataelementen för Tullar och avgifter används inte då det för närvarande inte är aktuellt med exportavgifter.

14 05 000 000 – Faktureringsvaluta

I de fall du har angett ett belopp i 14 06 000 000 Fakturerat totalbelopp ska du ange koden för det valutaslag som varufakturan är utfärdad i, till exempel USD.

Om du har varufakturor i olika valutaslag måste du lämna en deklaration per valutaslag.

14 06 000 000 – Fakturerat totalbelopp

Detta är en frivillig uppgift. Skriv fakturabeloppet för deklarerade varor. Om du har flera varufakturor skriver du det totala beloppet för samtliga fakturor i fakturans valuta.

14 09 000 000 – Växelkurs

Denna uppgift ska inte anges när deklarationen avser varor till ett särskilt skatteområde.

Ange den växelkurs som fastställts i förväg genom ett avtal mellan de berörda parterna. 

14 16 000 000 – Sammanlagt belopp för tullar och skatter

För närvarande används inte detta dataelement.

14 17 000 000 – Intern valutaenhet

För närvarande används inte detta dataelement.

15 08 000 000 – Datum och klockslag för anmälan av varors ankomst

Här är det frivilligt att ange den dag och det klockslag då varorna anmäldes till Tullverket i de fall då tulldeklarationen lämnas i förväg.

16 03 000 000 – Destinationsland

Ange varornas sista destinationsland med hjälp av tillämplig unionskod.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anges den på respektive varupostnivå. Observera att om du anger uppgiften på varupostnivå får den inte vara samma på alla varuposter.

16 07 000 000 – Exportland

Ange med hjälp av tillämplig unionskod det land där varorna finns vid den tidpunkt då de frigörs för tullförfarandet.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anges den på respektive varupostnivå. Observera att om du anger uppgiften på varupostnivå får den inte vara samma på alla varuposter.

16 08 000 000 – Ursprungsland

Ange tillämplig unionskod för det land där varorna har sitt icke-förmånsberättigande ursprung enligt definitionen i avdelning II kapitel 2 i tullkodexen.

16 10 000 000 – Område för avsändning

Ange, med hjälp av tillämplig kod som fastställts av medlemsstaterna, området för avsändning eller tillverkning av varorna i fråga inom den berörda medlemsstaten.

16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats

Här ska du ange den plats där varorna kommer att anmälas och finnas tillgängliga för kontroll.

Om varorna befinner sig på en godkänd plats vid export anger du platsen enligt följande:

 • Typ av plats: B
 • Kod för identifieringsmetod: X
 • Ekonomisk aktör: Eori-nummer
 • Identifiering av platsen: Platskod

Om varorna befinner sig på en anvisad plats (tullkontor) anger du platsen enligt följande:

 • Typ av plats: A
 • Kod för identifieringsmetod: V
 • Identifiering av platsen: Tullkontorsnumret

Observera att tullkontoret måste vara öppet när du skickar in din anmälan.

Du hittar de olika tullkontorens öppettider via sidan Tullklareringsexpeditioner.

Ange följande uppgifter:

 • 16 15 045 000 – Typ av plats
  Här anger du typen av plats:
  Koder till dataelement 16 15 045 000 – Typ av plats

  Kod

  Beskrivning

  A

  Anvisad plats

  B

  Godkänd plats


 • 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod
  Här anger du en kod för att identifiera platsen. Följande koder är tillämpliga:
  Koder till dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod

  Kod

  Beskrivning

  V

  Tullkontor

  Y

  Eori-nummer


 • 16 15 051 017 – Ekonomisk aktör
  Ange Eori-numret för den part som har beslut om godkänd plats vid export.
 • 16 15 053 000 – Tilläggskod (platskoden)
  Ange din platskod (godslokalkod)

17 01 000 000 – Utförseltullkontor

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod, det tullkontor genom vilket varorna planeras lämna unionens tullområde.

Utförseltullkontoret ska vara det tullkontor som är behörigt för den plats från vilken varorna lämnar EU:s tullområde för en destination utanför detta område.

Du anger utförseltullkontoret med en kod. Koden består av åtta tecken. De två första anger landet med hjälp av landkod. De följande sex tecknen anger det berörda kontoret i detta land.

EU:s lista över tullkontor

Samtliga länders koder finns samlade i EU:s lista över tullkontor, där du söker på aktuellt land och rollen EXT – Office of Exit.

EU:s lista över tullkontor.

Utförsel sjövägen

Om utförseln av varorna ska ske från en hamn i Sverige använder du tabellen nedan för att hitta rätt utförseltullkontor.

Observera att tabellen endast visar utförseltullkontor när godset lämnar EU från en svensk hamn.

Övriga utförseltullkontor hittar du i EU:s lista över tullkontor (se ovan).

Koder till dataelement 17 01 000 000 (enbart svenska hamnar).

Svenska hamnar

Utförseltullkontor

Kod

Uppsala, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län

Stockholm-Arlanda

SE003033

Kalmar, Gotlands, Östergötlands (exklusive Norrköpings hamn), Södermanlands och Stockholms län

Stockholm

SE303400

Norrköpings hamn

Norrköping

SE004134

Skåne och Blekinge län

Malmö

SE000050

Hallands och Västra Götalands län

Göteborg

 SE603303


Utförsel från flygplats

Om utförseln av varorna ska ske från en flygplats i Sverige använder du tabellen nedan för att hitta rätt utförseltullkontor.

Koder till dataelement 17 01 000 000 (enbart svenska flygplatser).

Svenska flygplatser

Utförseltullkontor

Kod

Arlanda flygplats och flygplatser belägna i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län

Stockholm-Arlanda

SE003033

Flygplatser belägna i Kalmar, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands och Stockholms län

Stockholm

SE303400

Flygplatser belägna i Skåne, Blekinge och Kronobergs län

Malmö

SE000050

Flygplatser belägna i Hallands, Västra Götalands och Jönköpings län

Göteborg

 SE603303

 

Ange följande uppgift

 • 17 03 001 000 – Referensnummer
  Ange tullkontorets referensnummer.

17 02 000 000 – Exporttullkontor

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod, referensnumret för det kontor där exportformaliteterna genomförs.

Ange följande uppgift:

 • 17 02 001 000 – Referensnummer
  För närvarande ska kod SE092714 – Stockholm Arlanda användas.

17 09 000 000 – Anmälningstullkontor

Ange med hjälp av tillämplig unionskod det tullkontor där varorna anmäls för att hänföras till ett tullförfarande eller tillfällig lagring.

Ange följande uppgift:

 • 17 09 001 000 – Referensnummer
  För närvarande ska kod SE092714 – Stockholm Arlanda användas.

 

18 01 000 000 – Nettovikt

Under övergångsperioden kan endast tre decimaler anges.

Här anger du varornas nettovikt i kilogram för den aktuella varuposten. Enheten ”kg” ska inte anges. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

 • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
 • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg kan anges med upp till sex decimaler.

18 02 000 000 – Extra mängdenhet

Detta fält fyller du bara i för vissa varor. Det kan exempelvis vara uppgift om styck, liter eller kubikmeter.

Det är varukoden som styr om fältet ska fyllas i eller inte. I Tulltaxan ser du om uppgiften ska deklareras samt vilken mängdenhet du ska ange. Ange uppgiften med siffror. Upp till sex decimaler går att ange. Enheten anges inte.

Tulltaxan

18 04 000 000 – Bruttovikt

Under övergångsperioden är uppgift om bruttovikt obligatorisk att ange på varupostnivå förutom vid återexport efter lagring i tullager, då är uppgiften är frivillig. Upp till tre decimaler kan användas.

Här anger du varornas bruttovikt i kilogram.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning.

 • Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du avrunda så här:
  • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg)
  • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).
 • En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med upp till sex decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram eller 0,000654 för ett paket med vikten 654 milligram).

Uppgiften ska lämnas för respektive varupost förutom i de fall varorna är förpackade på sådant sätt att det inte går att bestämma bruttovikten för en enskild varupost; i dessa fall kan bruttovikten för hela sändningen lämnas på huvudnivå.

Bruttovikten på huvudnivå ska ha samma eller högre vikt än summan av samtliga varuposter.

18 05 000 000 – Varubeskrivning

Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara. Den ska vara tillräckligt exakt för att varorna ska kunna klassificeras. Det är viktigt att beskrivningen är tydlig och att du inte använder generella uttryck som ”delar”, ”maskiner” eller ”kläder”.

18 06 000 000 – Kollin

Här ska du ange uppgifter om kollislag, antal kollin och dess märkning.

 • 18 06 003 000 – Kollislag
  Skriv en kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Förpackningskoderna hittar du i Tulltaxan.

  Titta i Tulltaxans kodförteckning.

 • 18 06 004 000 – Antal kollin
  Skriv antal kollin för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods.

  • Om du angivit kollislag VQ, VG, VL, VY, VR, VS eller VO för varor i bulk ska detta dataelement lämnas tomt.
  • Om du angivit kollislag NE, NF eller NG för oemballerat gods kan du aldrig skriva 0 i detta dataelement.


 • 18 06 054 000 – Märken
  Skriv hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

18 08 000 000 – CUS-kod

Om de berörda varorna omfattas av en Taric-bestämmelse i samband med en CUS‑kod, ska CUS‑koden tillhandahållas.

I övriga fall är CUS‑kod frivilligt att ange.

CUS-kod är ett identifikationsnummer för kemiska produkter i Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen (ECICS).

CUS-koden anges i formatet 0000000-0.

18 09 000 000 – Varukod

Skriv varukoden för den aktuella varuposten.

Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

 • 18 09 056 000 – HS-undernummer
  Här anger du HS-undernummer (6 siffror).

 • 18 09 057 000 – KN-nummer
  Ange de två följande siffrorna som bildar KN-nummer.

 • 18 09 059 000 – Taric-tilläggsnummer

  Denna uppgift ska inte anges när deklarationen avser varor till ett särskilt skatteområde.

  Ange eventuella tilläggsnummer till varukoden. Dessa tilläggsnummer framgår av Tulltaxan.

 • 18 09 060 000 – Nationellt tilläggsnummer

  Denna uppgift ska inte anges när deklarationen avser varor till ett särskilt skatteområde.


  Ange eventuella nationella tilläggsnummer. Dessa tilläggsnummer framgår av Tulltaxan.

Tulltaxan

19 01 000 000 – Containerindikator

Ange 1 om varorna är lastade i en container när de passerar EU:s yttre gräns.

Ange 0 om varorna inte är lastade i containrar.

Om deklarationen är inlämnad i förväg är uppgiften frivillig. Anger du inte någon kod här kan du inte använda något dataelement i klassen Transportutrustning (19 07 000 000).

Tänk på att du måste ange containernummer i dataelement 19 07 063 000 om du anger koden 1 i 19 01 000 000.

19 03 000 000 – Transportsätt vid gränsen

Här anger du koden för transportsättet för det aktiva transportmedlet som varorna transporteras med över EU:s yttre gräns.

Följande koder är tillämpliga:

Koder för transportsätt till dataelement 19 03 000 000 – Transportsätt vid gränsen

Kod

Beskrivning

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Lufttransport

5

Post

7

Transport via fasta installationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Annat transportsätt (egen framdrivning)


19 04 000 000 – Transportsätt inrikes

Denna uppgift ska inte anges när deklarationen avser varor till ett särskilt skatteområde.

Här anger du koden för transportsättet för det aktiva transportmedlet som transporterar varorna vid avgång.

Du använder samma koder som för 19 03 000 000 Transportsätt vid gränsen.

19 05 000 000 – Transportmedel vid avgång

Denna uppgift ska inte anges när deklarationen avser varor från ett särskilt skatteområde.

Under övergångsperioden är denna uppgift frivillig att lämna.

Här ska du ange uppgifter om transportmedlets identitet vid avgång.

Transportmedlets identitet ska inte anges om koden i 19 04 000 000 Transportsätt inrikes är 5 (Postförsändelser) eller 7 (Fasta transportinstallationer).

Uppgiften behöver inte anges vid multimodal transport, det vill säga när transporten omfattar flera olika transportsätt.

Du anger registreringsnummer eller namn på det transportmedel som godset kommer att lastas på. Om dragbil med släpvagn används och dessa har olika registreringsnummer ska du ange bådas registreringsnummer.

Ange följande uppgifter:

 • 19 05 061 000 – Typ av identifiering
  Efter övergångsperioden blir denna uppgift obligatorisk.

  Ange någon av följande koder:
  Koder till dataelement 19 05 061 000 – Typ av identifiering

  Kod

  Beskrivning

  10

  IMO-nummer för identifiering av fartyg

  11

  Namn på havsgående fartyg

  20

  Järnvägsvagnens nummer

  21

  Tågnummer

  30

  Vägfordonets registreringsnummer

  31

  Släpfordonets registreringsnummer

  40

  Iata-flightnummer

  41

  Luftfartygets registreringsnummer

  80

  Europeiskt identifieringsnummer för fartyg (ENI-nummer)


  Den normala koden vid sjötransport är 10, som ska åtföljas av IMO-numret i dataelement 19 05 017 000 Identifieringsnummer.


 • 19 05 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du identifieringsnumret på transportmedlet.

  Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:

  Metoder för identitet i dataelement 19 05 017 000 – Identifieringsnummer

  Transportmedel

  Metod för identifiering

  Sjötransport och transport på inre vattenvägar

  Fartygets namn

  Lufttransport

  Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer)

  Vägtransport

  Fordonets och/eller släpvagnens registreringsnummer

  Järnvägstransport

  Vagnens nummer


  Du anger registreringsnummer eller namn på det transportmedel som godset kommer att lastas på. Om dragbil med släpvagn används och dessa har olika registreringsnummer, ska du ange bådas registreringsnummer med hjälp av respektive kod för typ av identifiering.

 • 19 05 062 000 – Nationalitet
  Efter övergångsperioden blir denna uppgift obligatorisk.

  Ange landkod för transportmedlet vid avgång.

19 07 000 000 – Transportutrustning

Här anger du samtliga containernummer som deklarationen omfattar. Observera att du inte får använda bokstäverna Å, Ä, Ö eller andra specialtecken än mellanslag och bindestreck.

Observera att ordet container även innefattar påhängsvagnar, växelflak och containrar avsedda för flygtransport.

Du ska också peka på vilka varuposter som respektive container innehåller.

Ange följande uppgifter:

 • 19 07 063 000 – Containernummer
  Här anger du de containernummer som omfattas av deklarationen.
 • 19 07 044 000 – Varureferens
  Här anger du vilken varupost som hör till det specifika containernumret i dataelement 19 07 063 000. Uppgiften behöver inte lämnas om det endast finns en container.

19 08 000 000 – Aktivt transportmedel vid gränsen

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till passiv förädling eller i en deklaration för varor till ett särskilt skatteområde.

Under övergångsperioden är denna uppgift frivillig att lämna.

Ange med hjälp av tillämplig unionskod nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar EU:s yttre gräns.

Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om det exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till havs är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.

Uppgiften kan utelämnas om transportsätt är 5 (Postförsändelser) eller 7 (Fasta transportinstallationer).

Ange följande uppgifter:

 • 19 08 061 000 – Typ av identifiering
  Efter övergångsperioden blir denna uppgift obligatorisk.

  Ange någon av följande koder:
  Koder till dataelement 19 08 061 000 – Typ av identifiering

  Kod

  Beskrivning

  10

  IMO-nummer för identifiering av fartyg

  11

  Namn på havsgående fartyg

  20

  Järnvägsvagnens nummer

  21

  Tågnummer

  30

  Vägfordonets registreringsnummer

  31

  Släpfordonets registreringsnummer

  40

  Iata-flightnummer

  41

  Luftfartygets registreringsnummer

  80

  Europeiskt identifieringsnummer för fartyg (ENI-nummer)


  Den normala koden vid sjötransport är 10, som ska åtföljas av IMO-numret i dataelement 19 08 017 000 Identifieringsnummer.


 • 19 08 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du identifieringsnumret på transportmedlet.

  Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:

  Metoder för identitet i dataelement 19 08 017 000 – Identifieringsnummer

  Transportmedel

  Metod för identifiering

  Sjötransport och transport på inre vattenvägar

  Fartygets namn

  Lufttransport

  Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer)

  Vägtransport

  Fordonets och/eller släpvagnens registreringsnummer

  Järnvägstransport

  Vagnens nummer


  Du anger registreringsnummer eller namn på det transportmedel som godset kommer att lastas på. Om dragbil med släpvagn används och dessa har olika registreringsnummer, ska du ange bådas registreringsnummer med hjälp av respektive kod för typ av identifiering.

 • 19 08 062 000 – Nationalitet
  Ange landkod för det aktiva transportmedlet.

99 05 000 000 – Transaktionens art

Under övergångsperioden ska uppgiften lämnas på huvudnivå.

Här anger du vilken sorts transaktion det handlar om, exempelvis ett köp, en retur, en reparation, en gåva eller ett lån.

Skriv transaktionen med hjälp av en kod bestående av en eller två siffror.

Uppgiften kan anges på huvudnivå om den gäller hela deklarationen, alternativt anges den för respektive varupost.

99 06 000 000 – Statistiskt värde

Här anger du det statistiska värdet, som utgörs av varans värde inklusive frakt och övriga kostnader vid svensk gränsort.

Uppgiften är frivillig vid återutförsel, uttag från tullager samt i en deklaration för varor till ett särskilt skatteområde.

Beloppet ska anges i SEK.

Ytterligare säkerhetsuppgifter (SUD)

Nedanstående uppgifter ska lämnas då kod 2 anges i dataelement 11 07 000 000 – Säkerhet.

11 04 000 000 – Indikator för särskild omständighet

Ange med hjälp av tillämplig kod om den summariska utförseldeklarationen avser en expressförsändelse.

Följande kod kan användas:

Kod till dataelement 11 04 000 000 – Indikator för särskild omständighet

Kod

Beskrivning

A20

Summarisk utförseldeklaration – Expressförsändelser

 

13 12 000 000 – Fraktförare

Om fraktföraren inte är samma person som deklaranten anger du fraktförarens uppgifter här.

Ange följande uppgift:

 • 13 12 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du fraktförarens Eori-nummer eller TCUIN-nummer.

14 02 000 000 – Transportkostnader

Här kan du ange hur transportkostnaderna har blivit betalda.

Uppgiften ska lämnas så långt den är känd, antingen på huvudnivå eller på varupostnivå.

Gäller uppgiften för hela sändningen lämnar du den på huvudnivå. Har du lämnat uppgiften på huvudnivå får du inte också lämna någon uppgift om transportkostnader på varupostnivå.

Ange följande uppgift:

 • 14 02 038 000 – Metod för betalning
  Ange tillämplig kod som betecknar betalningssätt för transportkostnaderna.

16 12 000 000 – Land i sändningens rutt

Under övergångsperioden är denna uppgift frivillig.

Ange genom vilka länder varorna transporteras. Börja med avsändningsland och avsluta med destinationsland.

Ange följande uppgift:

 • 16 12 020 000 Land
  Ange landkod i kronologisk ordning.

18 07 000 000 – Farligt gods

Om din vara består av farligt gods ska du ange UN-nummer här.

Ange följande uppgift:

 • 18 07 055 000 UN-nummer
  Ange UN-nummer.

19 10 000 000 – Försegling

Om försegling finns ska uppgift lämnas om antal och identifieringsnummer.

Ange följande uppgifter:

 • 19 10 068 000 Antal förseglingar
  Ange antal förseglingar.

 • 19 10 015 000 Identifieringskod
  Ange förseglingens unika identifieringsnummer.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ändring i dataelement 15 08 000 000, 16 15 000 000, 17 01 000 000, 18 05 000 000 och 19 07 000 000.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)