Tullverket

Framtida tullhantering

Varor som ankommer på järnväg – transiteringsdeklaration

För järnvägsgods som inte omfattas av en transitering är det i nuläget även möjligt att klarera godset efter gränspassage genom en begäran om klarering till en myndighetspostlåda. Den 1 oktober 2024 kommer den möjligheten att upphöra. Om du har ett behov av att lagra dina varor ska du använda transiteringsförfarandet.

I samband med omställningen av järnvägstransport den 1 oktober 2024 kommer aktörer som har ett behov av att lagra varor att behöva tillstånd.

Vilka tillstånd behöver du?

För att få ta emot icke-unionsvaror under transiteringsförfarandet ska en aktör ha följande tillstånd:

 • tillstånd som godkänd mottagare för unionstransitering (ACE)
 • tillstånd till en av Tullverket godkänd plats
 • tillstånd till samlad garanti.

Ditt företag kommer därför att behöva ansöka om godkänd mottagare i kombination med minst en av följande tre platser, beroende på typ av varor och varornas tullstatus:

 • annan godkänd plats
 • anläggning för tillfällig lagring
 • tullager.

Tillstånd till minst en av dessa platser är en förutsättning för att få tillståndet godkänd mottagare för unionstransitering (ACE).

Vilken plats är lämplig för dig?

Det är ditt företag och ert varuflöde som avgör vilken typ av platstillstånd ni behöver ansöka om. Krav och möjligheter skiljer sig mellan de olika platserna.

Här nedanför kan du läas om de olika typerna av platser. Genom att trycka på plustecknet hittar du en sammanställning av kraven och möjligheterna för de olika platstyperna. Under den kan du läsa mer om respektive plats.

Sammanställning av krav och möjligheter för annan godkänd plats, anläggning för tillfällig lagring och tullager

Krav och möjligheter för annan godkänd plats, anläggning för tillfällig lagring och tullagerFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

Driftansvarig

Företaget ska själv driva platsen. Det är inte möjligt att få ett tillstånd som omfattar en plats som drivs av en annan aktör. Den aktör som innehar driften av platsen ansöker om tillståndet.

Lagringstid

De olika platserna tillåter att varorna lagras under tullövervakning olika länge innan de måste hänföras till ett tullförfarande.

Lagring av unionsvaror

En unionsvara är en vara som i sin helhet framställts inom unionen eller en vara som förts in på unionens tullområde från länder eller territorier belägna utanför detta tullområde och som övergått till fri omsättning. Man får lagra unionsvaror på en anläggning för tillfällig lagring och på tullager under förutsättning att det är inskrivet i tillståndet. En icke-unionsvara är en vara som inte är i fri omsättning i unionen.

Bokföring

En godkänd bokföring är ett krav för att ett tillstånd att driva en anläggning för tillfällig lagring eller ett tullager ska beviljas

Bokföringskrav anläggning för tillfällig lagring

Bokföringskrav tullager

Samlad garanti

Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden, exempelvis godkänd mottagare och en av Tullverket godkänd plats.

Likvärdiga varor

Förenklat innebär lagring av likvärdiga varor på ett tullager att du lagrar både unionsvaror och icke-unionsvaror på lagret, men att det inte går att fysiskt avgöra vilka varor som har vilken tullstatus. Ett exempel är bulkvaror (till exempel olja eller grus) där varorna måste lagras på samma plats och där tillståndshavaren endast kan ange vilken mängd som har vilken tullstatus. För att få lagra likvärdiga varor ska det vara inskrivet i tillståndet.

Hantering

På ett tullager har du möjlighet till viss hantering av varor. Du får inte hantera varor hur som helst, men vissa vanliga former av hantering är tillåtna. De typer av hantering som är tillåtna på ett tullager finns förtecknade i bilaga 71-03 till kompletteringsförordningen. I bilagan finns en lista med 22 punkter som beskriver vad du får göra med varorna när de lagras på ett tullager.

Titta på bilagan i kompletteringsförordningen

Kontrollplats

Tullverket ställer krav på avskilda kontrollutrymmen med ändamålsenliga faciliteter för kontroll av de varor som hanteras. Kontrollplats ska anordnas på tullager, anläggning för tillfällig lagring eller annan godkänd plats och innebär ett speciellt utrymme enligt Tullverkets direktiv. Det kan exempelvis handla om utrymme för Tullverkets hundar, röntgenverktyg och belysning.

 

Annan godkänd plats

Du driver en verksamhet dit järnvägsspår går direkt. Med järnväg kommer sändningar från länder utanför EU hänförda till transiteringsförfarandet. På en annan godkänd plats får du inte lagra unionsvaror. Varor som befinner sig i EU:s tullområde ska antas vara unionsvaror såvida inget talar emot detta. Icke-unionsvarorna måste övergå till ett annat godkänt tullförfarande, exempelvis fri omsättning, inom 6 dagar efter att transiteringsförfarandet har avslutats.

För att kunna beviljas tillstånd till annan godkänd plats måste du kunna ge nödvändiga garantier för ett korrekt genomförande av verksamheten. I detta innefattas att du ska kunna säkerställa att unionsvaror inte kommer att lagras på den aktuella platsen. I den mån unionsvaror förväntas ankomma till platsen behöver du visa på vilket sätt lagring av unionsvaror undviks. Detta bör framgå med tydlighet av till exempel rutinbeskrivningar eller liknande dokumentation. Tullverket kommer att göra en bedömning i det enskilda fallet av om det finns nödvändiga garantier för att lagring av unionsvaror undviks. Vid denna bedömning kommer Tullverket bland annat beakta i vilken mån:

 • det finns ett behov av att lagra varor, oavsett tullstatus, på platsen
 • icke-unionsvaror förväntas övergå till fri omsättning direkt vid ankomsten
 • det finns tydliga rutiner om hur varor med olika tullstatus hanteras vid ankomsten.

Den aktör som innehar driften på platsen är den som ansöker om annan godkänd plats. I kombination med tillståndet godkänd mottagare kan du ta emot varor som är hänförda till transiteringsförfarandet. Du ansöker om en annan godkänd plats genom att skicka in en ansökan via en blankett.

Läs mer om kraven för annan godkänd plats.

För att få ett tillstånd till annan godkänd plats behöver du också tillståndet Samlad garanti. Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden.

Samlad garanti - tillstånd.

Anläggning för tillfällig lagring

Du driver en verksamhet där järnvägsspår går direkt in på anläggningen. Med järnväg kommer sändningar med icke-unionsvaror eller unionsvaror som är hänförda till transiteringsförfarandet. Du har behov av att lagra varor med olika tullstatus och dessa varor ska kunna särskiljas fysiskt eller bokföringsmässigt. Icke-unionsvaror får lagras i max 90 dagar innan de hänförs till ett annat godkänt tullförfarande och möjligheten att hantera varorna är begränsad. Du får exempelvis laga ett trasigt emballage, men däremot får inte förpackningar brytas för exempelvis ompackning.

Den aktör som innehar driften på platsen ansöker om tillståndet I kombination med tillståndet godkänd mottagare kan du ta emot varor som är hänförda till transiteringsförfarandet. Du ansöker via Tullverkets e-tjänster.

Läs mer om kraven för anläggning för tillfällig lagring.

För att få ett tillstånd till en anläggning för tillfällig lagring som ska användas i kombination med godkänd mottagare, behöver du också tillståndet Samlad garanti. Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden.

Samlad garanti - tillstånd.

Tullager

Du driver en verksamhet som har järnvägsspår direkt in på anläggningen. Med järnväg kommer sändningar med icke-unionsvaror eller unionsvaror, hänförda till transiteringsförfarandet. Utöver att ta emot varorna och låta dem övergå i fri omsättning har du även behov av att hantera varorna eller lagra varor med olika tullstatus som endast kan särskiljas i bokföringen. Du kan också lagra likvärdiga varor. På ett tullager är lagringstiden obegränsad.

Den aktör som innehar driften på platsen ansöker om tullagertillståndet.

Du hänför varorna till tullagerförfarandet genom att lämna en tullagerdeklaration, antingen via e-tjänsten Tullager eller via en systemlösning (EDI). Du kan välja att anlita ett ombud för uppgiftslämningen.

Läs mer om kraven för tullager.

Läs mer om tullagerdeklarationer.

Kom igång att deklarera via EDI.

För att få ett tillstånd till tullager behöver du också tillståndet Samlad garanti. Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden.

Samlad garanti - tillstånd.

Ta emot varor under transiteringsförfarandet

För att få ta emot varor under transiteringsförfarandet ska varorna tas emot av en aktör som har tillstånd som godkänd mottagare för unionstransitering (ACE).

Godkänd mottagare

Du tar idag emot varor i järnvägsflödet som har sitt ursprung i ett land utanför EU, till exempel Norge. Tar du emot icke-unionsvaror i järnvägsflödet och har behov av att slutföra transiteringsförfarandet utan att föra varorna till ett tullkontor, behöver du ansöka om tillståndet godkänd mottagare. Du som har ett tillstånd till annan godkänd plats, anläggning för tillfällig lagring, eller tullager kan ansöka om tillstånd som godkänd mottagare. Då har du möjlighet att ta emot varor som är hänförda till transiteringsförfarandet, bryta tullförseglingen och slutföra transiteringsförfarandet.

Läs mer om kraven för godkänd mottagare för unionstransitering.

Bokföringen till transiteringen innehar du som tillståndshavare av godkänd mottagare. Det innebär att du ansvarar och för bokföringen själv och visar kontroll över varuflödet. Du som ansöker om tillstånd som godkänd mottagare ska visa hur ditt företag uppvisar kontroll över ert varuflöde. Det gör du genom tydlig dokumentation över hanteringen av de varor som ankommer till den godkända platsen och vilket tullförfarande dessa varor sedan hänförs till. På det sättet säkerställs att inga varor undandras tullövervakning. Du som sökande ska driva verksamheten själv. Tullverket bedömer sedan hur väl du som sökande kan säkerställa och uppvisa hög kontroll över varuflödet. Tullverket ska också kunna utföra kontroller utan orimlig arbetsbörda.

Som godkänd mottagare slutför du transiteringen i systemet NCTS. Om du inte själv vill köpa ett system är det möjligt att anlita ett ombud som då hanterar den transitrelaterade kommunikationen mellan dig och tullmyndigheten. Du behöver också kunna visa dessa uppgifter i din egen bokföring, vilket innebär att ombudet måste skicka uppgifterna från NCTS till dig. Du för sedan in uppgifterna i ditt bokföringssystem. Bokföringen måste uppdateras med aktuell information från ombudet. Som tillståndshavare måste du visa hur du säkerställer att du har kontroll över varje transaktion som görs för de fysiska varorna som står under tullövervakning. Du måste också beskriva hur kommunikationen sker mellan dig och ditt ombud. I rutinbeskrivningen behöver det framgå hur uppgifterna skickas mellan dig och ombudet. Det måste också framgå att det är de icke-unionsvaror som ankommer till dig som är de varor som kontrolleras och räknas av, och att det är de uppgifterna som sedan lämnas i tulldeklarationen.

Kom igång att deklarera via EDI.

Läs mer om det uppdaterade systemet för transiteringar, NCTS fas 5.

Att tänka på

 • Omlastning från tåg till lastbil kan göras under transiteringsförfarandet. Transiteringen kan sedan slutföras av en godkänd mottagare på en godkänd plats eller på ett tullkontor. För att transiteringen ska kunna slutföras behöver alla varorna för transiteringen presenteras samtidigt, även om varorna finns på flera fordon.
  Läs mer om omlastning under transitering.
 • Om inte allt gods som omfattas av transiteringen ankommer till din godkända plats samtidigt, till exempel för att en tågvagn har kopplats från tågsättet, ska du meddela destinationstullkontoret utan fördröjning och begära partiellt slutförande.

 • Om dina varor lastas om på en kombiterminal behöver tågsättet omfattas av flera olika transiteringsdeklarationer, ställda till respektive godkänd mottagare. Ett alternativ är också att du avslutar den pågående transiteringen och starta nya transiteringar till de respektive godkända mottagarna. Det förutsätter att terminalen är en godkänd plats och har de tillstånd som krävs. Det kan underlätta om varor som ska till samma mottagare omfattas av en fristående transitering redan från början.

 • Det finns ingen möjlighet för Tullverket att bevilja tillstånd som godkänd mottagare och platstillstånd på en plats där det saknas en driftansvarig. Därför finns ingen möjlighet att lossa icke-unionsvaror hänförda till transiteringsförfarandet i ett sådant fall. Du behöver säkerställa att dina varor ankommer till en godkänd mottagare så att transiteringsförfarandet kan slutföras.

 

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)