Tullverket

Dialogmöten

Här hittar du till exempel minnesanteckningar från dialogmöten som Tullverket genomfört.

Dialogmöte med expressföretag

Tullverket bjöd i april 2020 in expressföretag för att diskutera hanteringen av de kommande mervärdesskatteändringarna för lågvärdeförsändelser.

Dialogmöte med expressföretagPDF

Dialogmöte med ombud

Tullverket bjöd i december 2019 in ett urval av de ombud som anmält sig till kundpanelen, för att diskutera hur vi tillsammans kan göra det enklare för svenska importörer och exporter. Diskussionerna rörde tillståndshantering, deklarationer och bristande efterlevnad vid Norgegränsen.

Dialogmöte med ombud.PDF

Sammanfattning av dialogmöten i samarbete med handelskamrarna

I maj 2019 genomfördes årets dialogmöten där vi diskuterade status i införandet av tullkodex och Tullverkets arbete för att förenkla tullhanteringen.

Sammanfattning av dialogmöten, maj 2019PDF

Rundabordssamtal om brexit i samarbete med handelskamrarna

I december 2018 genomfördes rundabordssamtal på handelskamrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet var att diskutera hur näringslivet och Tullverket förbereder sig inför brexit.

Sammanfattning av rundabordssamtalen om brexit, december 2018PDF

Dialogmöte med Sveriges hamnar

Tullverket och representanter från branschorganisationen Sveriges hamnar samt två olika hamnar träffades för att få en gemensam bild av hur hamnarna påverkas av den nya hanteringen för anläggning för tillfällig lagring. Detta i syfte att öka förutsättningarna för en korrekt och enhetlig tullhantering.

Minnesanteckningar från mötet med Sveriges hamnar 25 oktober 2018PDF

Sammanfattning av dialogmöten i samarbete med handelskamrarna
I maj 2018 genomfördes årets dialogmöten där deltagarna både fick en lägesbild av det pågående arbetet med tillståndsomprövningar, men också Tullverkets erfarenheter hittills av införandet av det nya tullagerförfarandet. Vi diskuterade sedan vad som krävs för att kommande införanden ska gå snabbare.
Sammanfattning av dialogmötena maj 2018PDF

Dialogmöte med olje- och energiproduktföretag
Tullverket och representanter från olje- och energiproduktbranschen träffades för att få en gemensam bild av hur hanteringen av olja och andra energiprodukter på tullager ser ut. Detta i syfte att öka förutsättningarna för en korrekt och enhetlig tullhantering.
Minnesanteckningar dialogmöte med olje-och energiproduktföretag 2018-03-12PDF

Sammanfattning av dialogmöten i samarbete med handelskamrarna
I  maj och juni 2017 genomfördes tre dialogmöten i samarbete med handelskamrarna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Tullverket har arbetat fram en inriktning för synen på framtida förenklingar för näringslivet och hade vid dessa möten en första dialog kring denna inriktning.
Sammanfattning av dialogmötena maj-juni 2017PDF


Tre dialogmöten i samarbete med handelskamrarna
Den 3-5 juni genomfördes tre dialogmöten i samarbete med handelskamrarna i Göteborg, Stockholm och Malmö. Cirka 15-20 representanter från näringslivet deltog på varje ort. Temat för dialogmötena var de förändringar som tullverksamheten står inför i samband med införandet av den nya tullkodexen för unionen.
Sammanfattning av dialogmöterna 2015-06-03–2015-06-05PDF

Workshop framtida tullhantering
Tullverket har startat upp ett uppdrag som bland annat ska ta fram scenarier på hur huvudflödena kommer att se ut i framtiden när det gäller import, export, tullager, tillfällig förvaring samt ankomst och presentation. Tullverket bjöd med anledning av detta in ett urval representanter från näringslivet för att bland annat diskutera de scenarier Tullverket ser för import och export.
Minnesanteckningar workshop framtida tullhantering 2015-03-04PDF

Dialogmöte med ombud

Tullverket bjöd in ett urval av de ombud som anmält sig till kundpanelen, för att diskutera de förändringar ombuden står inför med anledningen av den nya tullkodexen för unionen.
Minnesanteckningar dialogmöte med ombud 2015-01-28PDF

Uppdaterad: 2020-04-29


4000