Tullverket

Tillfällig lagring

Varor som förs in till EU:s tullområde ska omedelbart vid ankomsten anmälas till tullmyndigheten. När en vara har anmälts till tullmyndigheten anses den vara i tillfällig lagring.

Varor i tillfällig lagring ska endast förvaras i anläggningar för tillfällig lagring eller – i de fall det är berättigat – på andra platser som anvisats eller godkänts av tullmyndigheterna, till exempel en annan godkänd plats.

Varor kan vara i tillfällig lagring vid

  • en anvisad plats
  • en godkänd plats.

En godkänd plats kan vara

  • en anläggning för tillfällig lagring
  • en annan godkänd plats.

Det som skiljer de olika typerna av godkända platser åt är bland annat hur ansökan görs, om det ställs krav på bokföring eller inte och hur länge man får lagra varor på platsen. Det bör normalt vara företagets behov av lagringstid som i första hand styr om en anläggning för tillfällig lagring eller annan godkänd plats är aktuell.

Anvisad plats

En anvisad plats är en plats som Tullverket har pekat ut. Det kan vara ett tullkontor, men det kan också vara en annan plats som Tullverket har anvisat. Ett exempel kan vara en internationell unionsflygplats.

Läs om anvisad plats.

Anläggning för tillfällig lagring

En anläggning för tillfällig lagring kräver ett tillstånd i förväg som utfärdas av Tullverket. Detta gäller oavsett om avsikten är att anmäla eller lagra varor på platsen. Varorna får som längst lagras 90 dagar på platsen.

Läs om anläggning för tillfällig lagring.

Annan godkänd plats

För att få driva en annan godkänd plats ska du lämna en ansökan till Tullverket. Tullverket fattar sedan beslut om annan godkänd plats.

Syftet med en annan godkänd plats är att snabbt kunna sända varorna vidare. Varorna får lagras som längst i tre dagar, alternativt i sex dagar om varorna har anmälts enligt transiteringsförfarandet av en godkänd mottagare på platsen.

Lagring av unionsvaror är inte tillåten på en annan godkänd plats. Det är heller inte tillåtet med befordran mellan olika platser.

Ansök om annan godkänd plats.

Jämför de olika platserna

Här ser du en sammanställning av tillämpningen på de platser dit varor kan ankomma för att vara i tillfällig lagring.


Jämförelse av olika platser där varor kan vara i tillfällig lagring

Ämne


Anläggning för tillfällig lagring

Annan godkänd plats


Anvisad plats


AnsökanAnsökan görs på Tullverkets blankett
Tv 721.50

Ansökan görs på Tullverkets blankett Tv 721.51

Nej, beslut fattas av Tullverket.

Tillstånd


Ja

Nej, ansök om beslut från Tullverket.

Nej, beslut fattas på Tullverkets initiativ.

Garanti

Ja

Ja

Nej

LagringstidSom längst 90 dagar.

3 dagar eller vid unionstransitering 6 dagar.

Beroende på omständigheter, kortare lagringstid.

Avslut av tillfällig lagring


När varorna är frigjorda till ett tullförfarande eller återexporteras.

När varorna är frigjorda till ett tullförfarande eller återexporteras.

När varorna är frigjorda till ett tullförfarande eller återexporteras.

Bokföringskrav

Ja

Nej

Nej

Lagring av unionsvaror


Ja. Ska stå angivet i tillståndet.

Unionsvaror får inte lagras på platsen.

Tullverket beslutar.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ändrat från att tillstånd krävs till att man istället ska ansöka om beslut från Tullverket, vad gäller "annan godkänd plats".

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000