Tullverket

Ursprung

Det är viktigt att skilja på bestämmelser för ursprung som medför förmånsbehandling och bestämmelser för ursprung som inte medför förmånsbehandling.

Ursprung som medför förmånsbehandling

Förmånsbehandling bygger på EU:s frihandelsavtal och beslut om ensidiga förmånsåtaganden och innebär tullfrihet eller tullnedsättning. Det betyder att varor som har sitt ursprung i de länder och områden som omfattas av avtalen helt kan befrias från tullavgifter eller kan få sänkta tullavgifter.

Läs mer om frihandel vid import.

Ursprung som inte medför förmånsbehandling

I de fall EU har infört bestämmelser om licenser, antidumpnings-, tilläggs- och utjämningstullar samt kvoter vid import från ett bestämt land är det viktigt att kunna fastställa i vilket land varan har sitt ursprung. Reglerna för att fastställa ursprunget i samband med dessa handelspolitiska åtgärder kallas för allmänna ursprungsregler. De gäller också i samband med sanktioner och vid framställning av handelsstatistiska uppgifter.

Läs mer om regler för ursprung som inte ger förmånsbehandling.

Författningar som gäller ursprung som inte medför förmånsbehandling

Artiklarna 59-63PDF i tullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen)

Artiklarna 31-36PDF och bilaga 22-01PDF i kompletteringsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex)

Artiklarna 57-59PDF och bilaga 22-14PDF i genomförandeförordningen (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för fastställande av en tullkodex för unionen)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000