Tullverket

EDI – Prenumerationstjänster i produktion

Efter godkända tester kan ditt företag behöva ytterligare registreringar för att kunna ta emot vissa meddelanden i Tullverkets produktionsmiljö. Företaget ska beställa registrering av uppgifter i Tullverkets system för aktuellt meddelande.

Du som är lagerhavare och vill kunna ta emot meddelanden om att varor får lämnas ut från ditt lager behöver prenumerera på meddelandena UTL och CWPR eller TSPR. UTL skickas bara ut när deklarationer lämnas enligt den äldre lagstiftningen. CWPR och TSPR skickas ut när varor deklareras enligt nya lagstiftningen. UTL kommer att finnas kvar fram till att alla nya system finns på plats år 2025.

Om du väljer att inte prenumerera på meddelandena via EDI så kan TSPR och CWPR hämtas via Tullverkets e-tjänster.

Villkor för beställning

  • Mottagaren har registrering för att kommunicera via EDI (TVEDI).
  • Mottagaren har genomgått godkända slutprov för aktuellt prenumerationsmeddelande på aktuell teknisk bilaga.
  • Aktuell teknisk bilaga för mottagande av meddelandet anges i beställningen.
  • En uppgift (godslokalkod, lastplatskod, deklarant) kan endast vara kopplad till ett meddelande på en teknisk bilaga åt gången.
  • När ett meddelande ska tas emot för ett annat företags räkning ska en fullmakt skickas till Tullverket.
  • Kontakta EDI-tillstånd i god tid innan aktivering av uppgifter i produktion är aktuell.

  Så här beställer du

  Beställning av nya uppgifter ska skickas in på blankett. Du hittar blanketter under respektive prenumerationstjänst. När du har fyllt i beställningen ska du skriva ut det, låta en behörig firmatecknare skriva under och skicka in det i original till Tullverket.

  Tillägg och borttag

  Ditt företag kan löpande lägga till eller ta bort registrering av en prenumerationstjänst. Tullverket rekommenderar att företaget anmäler borttag när mottagande av meddelandet inte längre är aktuellt. Beställningen genomförs av Tullverket under kontorstid och företaget kommer vanligtvis överens med Tullverket om vilken dag aktivering ska ske. Beställningen gör du på blankett i god tid innan aktivering i produktion är aktuell.

  Prenumerationstjänster

  CWPR – Medgivande om utlämning

  Prenumerationstjänsten CWPR är aktuell för företag som innehar ett giltigt tillstånd för tullager (EUCW1, EUCW2, EUCWP).

  CWPR skickas när varorna frigörs till ett efterföljande tullförfarande. Lagerinnehavaren får ett medgivande om utlämning som bevis på att varorna får lämnas ut. Medgivandet genereras till exempel vid frigörande till ett annat tullager eller vid övergång till fri omsättning.

  CWPR kan tas emot av lagerinnehavaren eller av en tredje part som har fått i uppdrag att hantera meddelandet för ditt företags räkning. För att ta emot meddelandet behöver mottagaren utföra slutprov för CWPR samt registrera aktuell godslokalkod för tjänsten.

  Mottagaren kan löpande lägga till eller ta bort godslokalkoder. Tänk på att ändring av godslokalkod i ditt lagertillstånd, tillägg eller borttag, även påverkar registreringen för CWPR. Ändringar eller kompletteringar av godslokalkoder för CWPR ska anmälas separat till Tullverket.

  Om en tredje part tar emot CWPR ska fullmaktsdelen av blanketten fyllas i och skickas till Tullverket. Tullverket rekommenderar att mottagaren anmäler borttag när mottagande av meddelandet inte längre är aktuellt.

  Beställning av prenumerationstjänst för elektroniskt meddelande – CWPR, CWRA, TSPR från Tullverkets EDI-system – tillägg/borttag tv 404.21. Pdf, 228.9 kB.

  Medgivande om utlämning finns även tillgängligt via Tullverkets e-tjänster.

  CWRA – Acceptansförfrågan

  Prenumerationstjänsten CWRA är aktuell för företag som innehar ett giltigt tillstånd för tullager (EUCW1, EUCW2). CWRA innebär att acceptansförfrågan skickas när varor hänförs i en deklaration till ett allmänt lager i de fall när deklarant och tillståndshavare inte är samma juridiska person.

  CWRA kan tas emot av lagerinnehavaren eller av en tredje part som har fått i uppdrag att hantera meddelandet för ditt företags räkning. Det företag som ska ta emot meddelandet ska utföra slutprov för CWRA samt registrera aktuell godslokalkod för tjänsten.

  Mottagaren kan löpande lägga till eller ta bort godslokalkoder. Tänk på att ändring av godslokalkod i ditt lagertillstånd, tillägg eller borttag, även påverkar registreringen för CWRA. Ändringar eller kompletteringar för registreringen av meddelandet ska anmälas separat till Tullverket.

  Om en tredje part ska ta emot CWRA ska fullmaktsdelen av blanketten fyllas i och skickas till Tullverket. Tullverket rekommenderar att mottagaren anmäler borttag när mottagande av meddelandet inte längre är aktuellt.

  Beställning av prenumerationstjänst för elektroniskt meddelande – CWPR, CWRA, TSPR från Tullverkets EDI-system – tillägg/ borttag tv 404.21 Pdf, 228.9 kB.

  Acceptansförfrågningar finns även tillgängligt via Tullverkets e-tjänster i ärendelistan för tullagerdeklarationer.

  TSPR – Medgivande om bortförande

  Prenumerationstjänsten TSPR är aktuell för företag som innehar ett giltigt tillstånd till anläggning för tillfällig lagring (EUTST) eller beslut om annan godkänd plats (TVAGP).

  TSPR skickas när varorna frigörs till ett efterföljande tullförfarande. Lagerinnehavaren får ett medgivande om bortförande som bevis på att varorna får lämnas ut. Medgivandet genereras till exempel vid frigörande till ett tullager eller vid övergång till fri omsättning.

  TSPR kan tas emot av lagerinnehavaren eller en tredje part som fått i uppdrag att hantera meddelandet för ditt företags räkning. För att ta emot meddelandet behöver mottagaren utföra slutprov för TSPR samt registrera aktuell godslokalkod för tjänsten.

  Mottagaren kan löpande lägga till eller ta bort godslokalkoder. Tänk på att ändring av godslokalkod i ditt lagertillstånd, tillägg eller borttag, även påverkar registreringen för TSPR. Ändringar eller kompletteringar av godslokalkoder för TSPR ska anmälas separat till Tullverket.

  Om en tredje part ska ta emot TSPR ska fullmaktsdelen av blanketten fyllas i och skickas till Tullverket. Tullverket rekommenderar att mottagaren anmäler borttag när mottagande av meddelandet inte längre är aktuellt.

  Beställning av prenumerationstjänst för elektroniskt meddelande – CWPR, CWRA, TSPR från Tullverkets EDI-system – tillägg/borttag tv 404.21 Pdf, 228.9 kB.

  Medgivande om utlämning finns även tillgängligt via Tullverkets e-tjänster.

  UTL – Utlämningssedel vid import och återexport

  Prenumerationstjänsten UTL är aktuell för företag som har ett giltigt tillstånd till tullager (EUCWP, EUCW1, EUCW2), tillstånd till anläggning för tillfällig lagring (EUTST) eller beslut om annan godkänd plats (TVAGP).

  UTL skickas när varorna frigörs till ett efterföljande tullförfarande. Lagerinnehavaren får en utlämningssedel som bevis på att varorna får lämnas ut. Meddelandet genereras till exempel vid frigörande vid import eller återexport när deklarationer lämnas enligt den äldre lagstiftningen.

  För att ta emot UTL behöver lagerinnehavaren utföra slutprov för UTL samt registrera aktuell godslokalkod för tjänsten. Meddelandet kan inte tas emot av någon annan än lagerinnehavaren.

  Mottagaren eller lagerinnehavaren kan löpande lägga till eller ta bort godslokalkoder. Tänk på att ändring av godslokalkod i ditt lagertillstånd, tillägg eller borttag, även påverkar registreringen för UTL. Ändringar eller kompletteringar av godslokalkoder för UTL ska anmälas separat till Tullverket.

  Beställning av prenumerationstjänst för elektronisk utlämningssedel (UTL) från Tullverkets EDI-system – tillägg/borttag tv 404.20 Pdf, 186.5 kB.

  ZKH – Klarerad förenklad deklaration ZKH

  Genom tjänsten ZKH, får mottagaren ett elektroniskt meddelande för varje förenklad deklaration som blivit klarerad. Deklaranten ska ha giltigt tillstånd till förenklad deklaration EUSDE samt tillstånd för betalningsanstånd EUDPO för att uppfylla kriterierna för att registreras.

  Tjänsten via EDI kan även användas av tredje part som fått i uppdrag att upprätta tulldeklarationer efter förenklad deklaration för ett annat företags räkning. Det företag som ska ta emot meddelandet ska utföra slutprov för ZKH.

  Mottagaren kan löpande lägga till eller ta bort deklaranter. Beställning görs på blanketten. I blanketten anges för vilken deklarant ditt företag avser ta emot ZKH-meddelanden. I de fall någon annan än deklaranten ska ta emot ZKH-meddelanden ska fullmaktsdelen av blanketten fyllas i. Tullverket rekommenderar att mottagaren anmäler borttag av ZKH så snart uppdraget från deklaranten har upphört.

  Beställning av prenumerationstjänst för elektronisk klarerad förenklad deklaration (ZKH) från Tullverkets EDI-system – tillägg/ borttag tv 404.12 Pdf, 162.4 kB.

  Ditt företags klarerade förenklade deklarationer finns även tillgängligt via Tullverkets e-tjänster.

  ZKB och ZKL – Klareringsbevis export

  Tjänsten klareringsbevis export (ZKB) och klareringsbevis export vid ALE (ZKL) genereras när en exportör eller ombud skickar exportdeklaration med UGE-meddelande eller anmälan efter registrering i bokföringen alternativt förenklad deklaration export med ALE-meddelande. När en lastplatskod för mottagaren anges i dessa meddelanden genereras ett elektroniskt klareringsbevis till mottagaren.

  Mottagaren av ZKL och ZKB är den plats där varan förs ut ur Sverige och EU, det vill säga normalt en utskeppningshamn, rederi, flygplatsoperatör eller en operatör vid en samlastningsplats. Mottagaren måste vara registrerad hos Tullverket för att ta emot det elektroniska klareringsbeviset. Meddelandena kan inte tas emot av tredje part.

  Elektroniskt klareringsbevis för export till mottagare i en hamn eller på en flygplats

  Efter godkända tester för aktuellt meddelande beställer företaget lastplatskod och aktivering av prenumerationstjänst hos Tullverket på blanketten. Samma lastplatskod kan användas för båda prenumerationstjänsterna.

  Beställning av prenumerationstjänst för elektroniskt meddelande klareringsbevis export (ZKB och ZKL) från Tullverkets EDI-system – tillägg/borttag tv 404.40 Pdf, 162.1 kB.

  Vid byte av system – överföring av uppgifter

  När företaget byter system och har genomfört godkända tester ska ditt företag även meddela EDI-tillstånd ifall ni vill ta emot någon eller några av era befintliga prenumerationstjänster (CWRA, CWPR, TSPR, ZKH, UTL, ZKB, ZKL) i produktion på den nya tekniska bilagan. Registreringarna behöver i så fall överföras till den nya bilagan. Meddela EDI-tillstånd i god tid innan ni vill kunna ta emot meddelandet i produktion. Ange:

  • vilken prenumerationstjänst det gäller
  • aktuell godslokalkod, lastplatskod eller deklarant
  • till vilken teknisk bilaga överflyttningen ska ske
  • önskemål om datum för överflyttningen.

  Frågor eller problem?

  Vid problem i produktion kontakta it-support.

  Sidan uppdaterades:

  Vad är ändrat: Språklig justering

  Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

  Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


  4000
  Spamskydd med captcha * (obligatorisk)