Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Rättsligt ställningstagande om förutsättningarna för att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU

I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket under vilka förutsättningar det går att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU (unionens tullområde).

Det är inte ovanligt att en vara, som en person haft med sig i sitt personliga bagage vid en resa, glöms kvar utanför EU och därför måste skickas tillbaka som en försändelse istället för att återinföras vid personens återresa till EU. I dessa fall kommer varan att ha deklarerats för export respektive återinförsel genom olika typer av deklarationer. I dessa fall ska mervärdesskatt och eventuellt tull betalas om inte den tidigare exporten styrks. I många fall är det svårt och tidskrävande att bevisa den tidigare exporten av det personliga bagaget eftersom exporten exempelvis har skett muntligt eller genom att passera igenom ett tullkontor.

I det rättsliga ställningstagandet bedömer Tullverket att det under vissa förutsättningar är möjligt att, med hjälp av andra handlingar, uppfylla de krav som ställs i unionslagstiftningen för att medges tullfrihet och skattefrihet vid återinförseln till EU. Dessa handlingar kan exempelvis bestå av:

  • inköpskvitto avseende den kvarglömda varan
  • resebokningar för resan utanför EU
  • korrespondens med den part som har återsänt varan.

Den aktuella tulldeklarationen ska vid återinförseln också ha en sådan detaljeringsgrad att varan kan identifieras i förhållande till övriga handlingar som visas upp avseende varan.

De krav som ska uppfyllas, för att medges tullfrihet och skattefrihet, kan sammanfattas i följande tabell.


Kriterier som ska vara uppfyllda för

tullfrihet

skattefrihet

Varan ska tidigare ha varit en unionsvara

X

X

Varan ska ha exporterats (förts ut) till ett land utanför EU

X

X

Varan ska återinföras i samma skick

X

X

Varan ska återinföras inom tre år från den dag då den lämnade EU

X

X

Det är, avseende ägandet, samma person som har exporterat (fört ut) varan och som återinför varan


X

Inte medfört rätt till återbetalning eller inte belagts med skatt


X

Om inte ovanstående kriterium är uppfyllt: köpet har återgått och återinförsel sker av säljaren


X


Det rättsligt ställningstagandet innehåller fem exempel som klargör hur bestämmelserna bör tillämpas i olika situationer. Det måste dock i varje enskilt ärende ske en individuell prövning om förutsättningarna för tullfrihet och skattefrihet är uppfyllda.

Läs Tullverkets rättsliga ställningstagande. Pdf, 813.9 kB.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)