Tullverket

Deklarationshandledning för e-tjänsten Tulldeklaration import

Här hittar du en handledning för hur du fyller i en standardtulldeklaration i e‑tjänsten Tulldeklaration import. Handledningen innehåller även stöd för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden.

Om deklarationshandledningen

Det nya uppgiftslämnandet är uppbyggt i form av datagrupper med tillhörande klasser och dataelement.

Deklarationshandledningen beskriver de dataklasser och dataelement som förekommer i e‑tjänsten Tulldeklaration import. Genom att klicka på plustecknet får du information om dataklassen och tillhörande dataelement.

Särskilda förfaranden och särskilda skatteområden

I de fall en uppgift inte ska anges i det aktuella förfarandet är detta angivet direkt under dataelementet. I de fall uppgifterna skiljer sig åt anges det sist under respektive dataelement.

Mera hjälp

På sidan Tulldeklaration import kan du se korta filmer som visar steg för steg hur du fyller i deklarationen i e-tjänsten.

Filmer om Tulldeklaration import.

Du kan också titta på våra inspelade webbseminarier om e-tjänsten.

Inspelade webbseminarier

Ange följande uppgifter:


UCR/Referens

12 08 000 000 – Referensnummer/UCR

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva ett eget kommersiellt referensnummer (UCR) om du vill.


Parter

13 06 000 000 – Tullombud

När du agerar ombud behöver du alltid fylla i uppgifter för ombud.

 • Vid direkt ombudskap fyller du i både Eori-nummer och status.
 • Vid indirekt ombudskap anges endast ombudets status.

För att ett företag eller en privatperson ska kunna agera som ombud måste företaget eller personen vara etablerad inom EU eller Norge.

Direkt ombudskap

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning. Det är endast deklaranten som är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig, för tullskulden.

Indirekt ombudskap

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Det innebär att ombudet ska stå som deklarant och endast kod för ombuds status (3) ska fyllas i här.

Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerar gäldenärer, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

Slutanvändning, Aktiv förädling och Tillfällig införsel

Indirekt ombudskap är inte möjligt att använda när varan hänförs till förfarandet för slutanvändning, aktiv förädling eller tillfällig införsel.

Ange följande uppgifter:

 • 13 06 030 000 Ombudsstatus
  Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt.

  Fyll i
  • 1 Inget ombudskap
  • 2 för direkt ombudskap
  • 3 för indirekt ombudskap.
 • Observera att övriga uppgifter om ombud inte ska fyllas i om du väljer koden 3 (indirekt ombudskap).

  Koderna finner du i rullistan i formuläret.
 • 13 06 017 000 Identifikationsnummer
  Här anger du som ombud ditt Eori-nummer.

  Uppgiften är förifylld om du har ombudsregistrering.
 • 13 06 074 000 Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson genom att bocka för kryssrutan. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter för att aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Tänk på att både namn, telefon och e-postadress i så fall ska anges.

  • 13 06 074 016 Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 06 074 075 Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 06 074 076 E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 05 000 000 – Deklarant

Deklaranten är den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller för vars räkning en tulldeklaration lämnas in.

Det är endast företag eller personer som är etablerade inom EU eller i Norge som kan vara deklarant. Det finns vissa undantag för detta, exempelvis vid tillfällig införsel.
Vanligtvis är deklaranten och importören samma person, men det finns tillfällen då dessa kan vara olika.

Ett ombud kan också stå som deklarant. Ombudet ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud".

Ange följande uppgifter

 • 13 05 017 000 – Identifikationsnummer
  Här anger du deklarantens Eori-nummer. I de fall ditt företag har ett Eori-nummer och inte är registrerat som ombud kommer detta dataelement att vara förifyllt.

  • En privatperson som saknar Eori-nummer men som har ett svenskt personnummer och inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i:
   • personnumret föregått av SE (SEååmmddxxxx)
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

    Om deklaranten är en privatperson och sändningens statistiska värde understiger 10 000 kronor tillåts även nollor efter landkod, till exempel SE0000000000.

  • En privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i:
   • landkod (som inte får vara SE) följd av födelsedatum (ååååmmdd), till exempel DK19710731
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

    Om deklarant är en privatperson och sändningens statistiska värde understiger 10 000 kronor tillåts även nollor efter landkod, till exempel DK00000000.

    Om deklaranten är en privatperson som inte är en ekonomisk aktör anger du koden "PRIVA" i Ytterligare uppgifter (12 02 008 000).

   • Tillfällig införsel:
    En ekonomisk aktör som inte är etablerad i unionen och som inte har ett Eori-nummer kan anges som deklarant. I dessa fall ska identifieringsnumret bestå av landkod + tio nollor och fullständiga namn- och adressuppgifter ska lämnas.

   • Slutanvändning och aktiv förädling:
    I vissa fall kan en ekonomisk aktör som inte är etablerad i unionen och som inte har ett Eori-nummer anges som deklarant. I dessa fall ska identifieringsnummer bestå av landkod + tio nollor och fullständiga namn- och adressuppgifter ska lämnas.

 • 13 05 016 000 – Namn
  Här anger du deklarantens namn. Uppgiften ska inte anges om deklaranten har ett Eori-nummer.

 • 13 05 018 019 – Gatuadress
  Här anger du deklarantens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om deklaranten har ett Eori-nummer.

 • 13 05 018 021 – Postnummer
  Ange postnummer.

 • 13 05 018 022 – Ort
  Ange postort.

 • 13 05 018 020 – Land
  Ange landkod.

 • 13 05 074 000 – Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson genom att bocka för kryssrutan. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter för att aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Tänk på att både namn, telefon och e-postadress i så fall ska anges.

  • 13 05 074 016 – Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 05 074 075 – Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 05 074 076 – E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.


13 04 000 000 – Importör

Importören är den part som upprättar en deklaration för import, eller den för vars räkning deklarationen upprättas. Vanligtvis är deklaranten och importören samma person, men det finns tillfällen då dessa kan vara olika, exempelvis vid indirekt ombudskap.

Uppgift om importör är obligatorisk även om importören och deklaranten är samma person.

Ange följande uppgifter

 • 13 04 017 000 – Identifikationsnummer
  Här ska du ange Eori-nummer eller, om sådant saknas, svenskt personnummer eller födelsedata.

  • Ett företag som är etablerat i EU
   • ska ange Eori-nummer
   • ska inte fylla i namn- och adressuppgifter.

  • Ett företag som inte är etablerat i EU
   • ska fylla i namn- och adressuppgifter.

  • En privatperson som saknar Eori-nummer men som har ett svenskt personnummer och inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i:
   • personnumret föregått av SE (SEååmmddxxxx)
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

    Om importören är en privatperson och sändningens statistiska värde understiger 10 000 kronor tillåts även nollor efter landkod, till exempel SE0000000000.

  • En privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i:
   • landkod (som inte får vara SE) följd av födelsedatum (ååååmmdd), till exempel DK19710731
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

    Om importören är en privatperson och sändningens statistiska värde understiger 10 000 kronor tillåts även nollor efter landkod, till exempel DK00000000.

 • 13 04 016 000 – Namn
  Här anger du importörens namn. Uppgiften ska inte anges om importören har ett Eori-nummer.

 • 13 04 018 019 – Gatuadress
  Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

 • 13 04 018 021 – Postnummer
  Ange postnummer.

 • 13 04 018 022 – Ort
  Ange postort.

 • 13 04 018 020 – Land
  Ange landkod.

13 20 000 000 – Den person som ställer en garanti

Denna uppgift ska inte anges i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Denna uppgift ska endast anges om den person som ställer en garanti inte är samma person som deklaranten. Till exempel ska ett direkt ombud som åtar sig betalningsansvaret fylla i sitt Eori-nummer här.

Ange följande uppgift:

 • 13 20 017 000 – Identifikationsnummer
  Ange Eori-nummer.

13 21 000 000 – Den person som betalar tull

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till aktiv förädling.

Denna uppgift ska endast anges om den person som betalar tull inte är samma person som deklaranten. Till exempel ska ett direkt ombud som åtar sig betalningsansvaret för tull fylla i sitt Eori-nummer här.

Ange följande uppgift:

 • 13 21 017 000 – Identifikationsnummer
  Ange Eori-nummer.

13 01 000 000 – Exportör

Här anger du uppgifter om exportören eller exportörerna. Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera exportörer ska dessa istället anges på respektive varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 13 01 017 000 – Identifikationsnummer
  Här anger du exportörens Eori-nummer eller MRA-nummer. Saknas identifieringsnummer ska fullständiga namn- och adressuppgifter anges.

 • 13 01 016 000 – Namn
  Här anger du exportörens namn. Uppgiften ska endast anges om ingen uppgift lämnas om exportörens identifieringsnummer.

 • 13 01 018 019 – Gatuadress
  Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

 • 13 01 018 021 – Postnummer
  Ange postnummer.

 • 13 01 018 022 – Ort
  Ange postort.

 • 13 01 018 020 – Land
  Ange landkod.

13 09 000 000 – Köpare

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Om köparen inte är samma person som importören anger du köparens uppgifter här. Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera köpare ska dessa istället anges på respektive varupost.

Om du har uppgift om köparens Eori-nummer och anger det ska du inte fylla i namn- och adressuppgifter.

Ange följande uppgifter:

 • 13 09 017 000 – Identifikationsnummer
  Ange köparens Eori-nummer. Om du lämnar uppgift här ska du inte fylla i namn och adressuppgifter.

 • 13 09 016 000 – Namn
  Här anger du köparens namn. Uppgiften ska inte anges om köparen har ett Eori-nummer.

 • 13 09 018 019 – Gatuadress
  Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

 • 13 09 018 021 – Postnummer
  Ange postnummer.

 • 13 09 018 022 – Ort
  Ange postort.

 • 13 09 018 020 – Land
  Ange landkod.

13 08 000 000 – Säljare

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Om säljaren inte är samma person som exportören anger du säljarens uppgifter här.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen.

Finns det flera säljare ska dessa istället anges på respektive varupost.

Om du har uppgift om säljarens Eori-nummer eller MRA-nummer och anger det ska du inte fylla i namn- och adressuppgifter.

Ange följande uppgifter:

 • 13 08 017 000 – Identifikationsnummer
  Ange säljarens Eori-nummer eller MRA-nummer. Om du lämnar en uppgift här ska du inte fylla i namn och adressuppgifter.

 • 13 08 016 000 – Namn
  Här anger du säljarens namn. Uppgiften ska inte anges om säljaren har ett Eori-nummer eller MRA-nummer.

 • 13 08 018 019 – Gatuadress
  Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

 • 13 08 018 021 – Postnummer
  Ange postnummer.

 • 13 08 018 022 – Ort
  Ange postort.

 • 13 08 018 020 – Land
  Ange landkod.

12 12 000 000 – Tillstånd

Här anger du alla EU-gemensamma tillstånd enligt bilaga A till kompletteringsförordningen som krävs som stöd för deklarationen. Exempelvis ska du här ange om du har ett bindande klassificeringsbesked för din vara. Tillståndet ska tillhöra deklaranten.

Du behöver dock inte ange dina tillstånd till betalningsanstånd (DPO), Samlad garanti (CGU) eller AEO (AEOC, AEOF eller AEOS).

Uppgifter om tillstånd ska anges på huvudnivå. Tillstånd för bindande klassificeringsbesked (BTI) respektive bindande ursprungsbesked (BOI) kan anges på huvudnivå i de fall tillståndet omfattar alla varuposter, alternativt ska det anges för respektive varupost.

Andra typer av tillstånd, till exempel nationella tillstånd, ska anges i dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar.

Ange följande uppgifter:

 • 12 12 001 000 – Referensnummer
  Här anger du tillståndets referensnummer. Alla EU-gemensamma tillstånd som är utfärdade i Sverige börjar på "SE" och åtföljs av tillståndets namn.

  Exempel 1:
  Du har ett tillstånd som godkänd vägare av bananer (AWB). Referensnumret börjar då med SEAWB och åtföljs av ett identifieringsnummer.

  Exempel 2:
  Du har ett svenskt tillstånd till aktiv förädling (IPO). Referensnumret börjar då med SEIPO och åtföljs av ett identifieringsnummer.

  Slutanvändning
  Vid ansökan direkt i deklarationen anger du ”Förenklad ansökan” som referensnummer.

 • 12 12 080 000 – Tillståndshavare
  Detta dataelement fyller du endast i om du åberopar ett bindande klassificeringsbesked eller ett bindande ursprungsbesked i dataelement 12 12 002 000.

  Det är innehavarens Eori-nummer som ska anges.

 • 12 12 002 000 – Typ
  Detta dataelement fyller du endast i om du har ett bindande klassificeringsbesked (BTI) eller ett bindande ursprungsbesked (BOI).

  Följande koder är tillämpliga:
  Koder till dataelement 12 12 002 000 Tillstånd – Typ

  Kod

  Beskrivning

  C626

  BTI

  C627

  BOI


  Slutanvändning
  Kod N990 eller C990 ska alltid anges vid slutanvändning, oavsett om ansökan sker direkt i deklarationen eller om tillstånd i förväg finns.

13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel eller aktiv förädling.

Vid viss momsbefriad import ska uppgift om momsregistreringsnummer fyllas i här:

 • Vid begärt förfarande 42 eller 63 ska uppgift om importörens och köparens momsregistreringsnummer anges.
 • Om varor deklareras för övergång till fri omsättning enligt den särskilda ordningen för distansförsäljning (IOSS) ska det särskilda registreringsnummer för mervärdeskatt som tilldelats anges.
 • Om importören använder sig av ett indirekt ombud ska importörens momsregistreringsnummer anges.
 • Om du är en privatperson och inte registrerad för mervärdeskatt ska istället dokumentkoder anges i "Styrkande handlingar".

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

För mer information och exempel se sidan Momsbefriad import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Ange följande uppgifter:

 • 13 16 034 000 – Registreringsnummer för mervärdeskatt
  Ange registreringsnummer för mervärdeskatt eller IOSS-registreringsnummer.

 • 13 16 031 000 – Roll
  Följande rollkoder är möjliga att ange:
  Rollkoder till dataelement 13 16 031 000

  Kod

  Beskrivning

  FR1

  Importör (betalningsskyldig vid import)

  FR2

  Förvärvare (slutlige köparen i den andra medlemsstaten vid begärt förfarande 42 eller 63)

  FR5

  Säljare (IOSS) (skattskyldig enligt den så kallade importordningen). Endast ett IOSS-nummer per deklaration kan anges.
  Läs om mervärdesskatt vid IOSS-registrering i det nya importsystemet.

  FR7

  Beskattningsbar person eller den person som är betalningsskyldig för mervärdesskatt (beskattningsbar person ska inge en mervärdeskattedeklaration i Sverige).

   

  Kod FR7 får endast användas då ombudsstatus 3 har angivits i dataelement 13 06 030 000 – Status.


  Observera att kod FR5 och FR7 endast kan anges på huvudnivå.

  Du hittar koderna i rullistan i formuläret.

13 14 000 000 – Ytterligare aktörer

Detta är en frivillig uppgift där du kan nämna ytterligare aktörer i leveranskedjan som har AEO‑tillstånd eller motsvarande certifiering inom ramen för ett program för handelspartnerskap. Fyll i deras rollkod och identifikationsnummer.

Identifikationsnumret ska vara ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

Uppgiften ska lämnas på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen. Annars lämnas uppgiften på respektive varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 13 14 031 000 – Rollkod
  Ange någon av följande rollkoder:
  Rollkoder till dataelement 13 14 031 000

  Kod

  Beskrivning

  CS

  Samlastare

  FW

  Speditör

  MF

  Tillverkare

  WH

  Lagerhavare


  Du hittar koderna i rullistan i formuläret.

 • 13 014 017 000 – Identifikationsnummer
  Ange ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.


Styrkande handlingar (huvudnivå)

12 03 000 000 – Styrkande handlingar

Här anger du de handlingar, certifikat och eventuella nationella tillstånd som uppvisas till stöd för deklarationen. Exempel på sådana handlingar kan vara licenser, veterinärcertifikat, fakturor, ursprungshandlingar och nationella tillstånd.

Fakturor

Det är obligatoriskt att ange kod och referensnummer för faktura. Följande koder finns för faktura:

Koder för fakturor till dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
Kod för fakturaBeskrivning
N935Faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde, det vill säga faktura som ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring eller faktura från ett tidigare handelsled som utgör en försäljning enligt artikel 128.1 i genomförandeförordningen.
N380Handelsfaktura, om handelsfakturan (commercial invoice) ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring ska kod N935 användas.
N325Proformafaktura.
D005Handelsfaktura inom ramen för ett åtagande (gäller vid antidumpning).
D008Faktura innehållande en försäkran som är undertecknad (gäller vid antidumpning).
D017Handelsfaktura inom ramarna för ett åtagande, och exportåtagandeintyg .
D018Faktura för transaktioner som inte är undantagna från utjämnings-/antidumpningstullar
D020Faktura och fabriksintyg enligt förordning 2022/58
D022Handelsfaktura från tillverkaren till en handlare inklusive tillverkarens deklaration som nämns i bilaga 3 till förordning 2019/2131 och handelsfaktura från handlaren till importören


Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå.

Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen.

Om ingen handling anges på huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter.

Samma kodtyp kan användas på både huvudnivå och varupostnivå i en deklaration. Däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.

Ange följande uppgifter:

 • 12 03 002 000 Typ
  Här anger du typ av dokument genom en kod. Du hittar tillämpliga koder i rullistan i formuläret.

 • 12 03 001 000 Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 03 010 000 Utfärdande myndighets namn

  Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

  I det fall du refererar till en licens ska du ange den utfärdande myndighetens namn.

 • 12 03 011 000 Giltighetsdatum
  Ange det datum licensen upphör att gälla.

 

Ytterligare referenser (huvudnivå)

12 04 000 000 – Ytterligare referenser

Här anger du ytterligare referensuppgifter som framgår av Tulltaxan. Ytterligare referensuppgifter anges genom en Y-kod.

Exempel

Om tulltaxan anger att koden Y100 ”Särskilda uppgifter på importlicens AGRIM” ska anges om villkoren är uppfyllda, anges koden på den aktuella varuposten.

Y-koder som inte framgår av en specifik varukod ska anges på huvudnivå om de gäller för hela deklarationen, annars ska Y-koden anges på varupostnivå.

Ange följande uppgifter:

 • 12 04 002 000 Typ
  Ange den Y-kod som framgår av Tulltaxan. Du hittar tillämpliga koder i rullistan i formuläret.

 • 12 04 001 000 Referensnummer
  Ange eventuellt referensnummer.

 

Tidigare dokument (huvudnivå)

12 01 000 000 – Tidigare dokument

Här anger du referens till en tidigare handling i form av en dokumentkod och ett referensnummer. Det går att utelämna uppgiften om deklarationen skickas i förväg, men då måste du komplettera deklarationen med denna uppgift innan du skickar meddelandet anmälan av varors ankomst (IMDA) till Tullverket.

Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå. Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen. Om ingen handling anges på huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter. Samma kodtyp kan användas på både på huvudnivå och varupostnivå i en deklaration, däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.

Du anger typ av tidigare handling genom en kod följd av ett referensnummer.

Exempel 1

Om en förfarandekod som slutar på 71, till exempel 4071, deklareras tillsammans med en godslokalkod som tillhör ett tullagertillstånd ska referenser till samtliga MRN-nummer deklareras antingen på huvudnivå eller för respektive varupost enligt nedan:

 • Typ: NZZZ
 • Identitet: MRN-nummer

Exempel 2

Om varorna ligger på en anläggning för tillfällig lagring eller godkänd plats ska du ange:

 • Typ: N337
 • Identitet: MRN- eller IG-nummer

Exempel 3

Om varorna kommer på en transitering ska du ange:

 • Typ: N821
 • Identitet: MRN-nummer

Ange följande uppgifter:

 • 12 01 002 000 – Typ
  Ange typ av dokument. Du hittar aktuella dokumentkoder i rullistan i formuläret.

 • 12 01 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.


Transportdokument (huvudnivå)

12 05 000 000 – Transportdokument

Här ska du ange en hänvisning till det transportdokument med vilket varorna har förts in i unionens tullområde. 

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 12 05 002 000 Typ
  Ange typ av transportdokument med hjälp av kodförteckningen som du hittar i rullistan i formuläret.

 • 12 05 001 000 Referensnummer
  Ange transportdokumentets referensnummer.

 

Transportinformation (huvudnivå)

19 07 000 000 – Transportutrustning (Containernummer)

Här anger du samtliga containernummer som deklarationen omfattar. Uppgiften kan utelämnas vid uttag från tullager om inte varorna omfattas av restriktioner där uppgift om containernummer krävs.

Klicka på ”Lägg till container” om varorna är lastade i en container när de passerar EU:s yttre gräns, upprepa proceduren vid flertalet containrar

Observera att ordet container även innefattar påhängsvagnar, växelflak och containrar avsedda för flygtransport.

Du ska också peka på vilken varupost som respektive container innehåller.

Ange följande uppgifter:

 • 19 07 063 000 – Containernummer
  Här anger du de containernummer som omfattas av deklarationen. Observera att du inte får använda bokstäverna Å, Ä, Ö eller andra specialtecken än mellanslag och bindestreck.

 • 19 07 044 000 – Varurposteferens
  Här anger du vilken varupost som hör till det specifika containernumret i dataelement 19 07 063 000.

19 04 000 000 – Transportsätt inrikes

Denna uppgift ska inte anges i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Ange kod för transportsättet vid ankomsten till bestämmelseorten. Det är samma koder som i dataelement 19 03 000 000.

Koderna finner du i rullistan i formuläret.

Uppgiften behöver inte anges om importformaliteterna genomförs vid platsen för införsel till EU:s tullområde.

19 03 000 000 – Transportsätt vid gränsen

Här anger du koden för transportsättet för det aktiva transportmedlet som varorna transporteras med över EU:s yttre gräns.

Följande koder är tillämpliga:

Koder för transportsätt till dataelement 19 03 000 000 – Transportsätt vid gränsen

Kod

Beskrivning

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Lufttransport

5

Post

7

Transport via fasta installationer (endast möjligt för varor enligt tulltaxenummer 2201, 2709, 2710, 2711, 2716 och 2804)

9

Annat transportsätt (dvs. egen framdrivning)


Koderna finner du i rullistan i formuläret.

19 08 062 000 – Nationalitet

Denna uppgift ska inte anges i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Ange landkod för det aktiva transportmedlet.

Du hittar tillämpliga landkoder i rullistan i formuläret.

 

Platser (huvudnivå)

16 03 000 000 – Destinationsland

Välj en landkod för den medlemsstat i Europeiska unionen där varorna finns när de hänförs till tullförfarandet för fri omsättning.

Du hittar tillämpliga landkoder i rullistan i formuläret.

Om det är känt vid tidpunkten då tulldeklarationen upprättas att varorna ska sändas till en annan medlemsstat efter frigörandet ska emellertid koden för den sistnämnda medlemsstaten anges.

Observera att vid förfarandekod som börjar med 42 eller 63 får SE inte anges som destinationsland.

Uppgiften kan lämnas antingen på huvudnivå, om den gäller för hela deklarationen, eller på respektive varupost.

16 06 000 000 – Avsändningsland/Exportland

Här anger du landkoden för det land som din vara skickades ifrån.

Du hittar tillämpliga landkoder i rullistan i formuläret.

I de fall det sker en affärstransaktion (till exempel en försäljning eller en förädling) eller om det har gjorts ett uppehåll som inte har något samband med transporten ska du välja det sista mellanliggande landet. Detta gäller även om uppehållet har gjorts i en medlemsstat. Enbart förvaring på tullager är inte tillräckligt för att byta avsändningsland.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Om det förekommer flera avsändningsländer ska du istället ange detta på respektive varupost.

Avsändningsland kan inte vara SE eller EU.

16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats

Här ska du ange den plats där varorna kommer att anmälas och finnas tillgängliga för kontroll.

Uppgiften kan utelämnas vid deklaration i förväg men är annars obligatorisk.

Om varorna befinner sig på ett tullager eller en anläggning för tillfällig lagring anger du följande:

 • Typ av plats: B
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Godslokalkod

Om varorna befinner sig på en annan godkänd plats (tillståndskod TVAGP) anger du

 • Typ av plats: C
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Godslokalkod

Om varorna befinner sig på en anvisad plats (tullkontor) anger du:

 • Typ av plats: A
 • Kod för identifieringsmetod: V
 • Identifiering av platsen: Tullkontorsnumret

Vid avslut av särskilda förfaranden med föregående förfarande 51 eller 53 anger du

 • Typ av plats: B
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: SFA

Vid ankomst från Åland:

 • Typ av plats: B
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: KRM

Ange följande uppgifter:

 • 16 15 045 000 – Typ av plats
  Här anger du typen av plats:
  Koder till dataelement 16 15 045 000 – Typ av plats

  Kod

  Beskrivning

  A

  Anvisad plats

  B

  Tillståndsgiven plats

  C

  Godkänd plats


 • 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod
  Här anger du en kod för att identifiera platsen. För närvarande är följande koder tillämpliga:
  Koder till dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod

  Kod

  Beskrivning

  V

  Identitetsbeteckning för tullkontor

  Y

  Tillståndsnummer (godslokalkod)


 • 16 15 047 000 – Tullkontor
  Om varorna ligger på en anvisad plats (typ av plats ”A”) ska du ange tullkontorsnumret här.

  Ange tullkontorets referensnummer. Koderna finner du i rullistan i formuläret.

 • 16 15 052 000 – Tillståndets nummer
  Om typ av plats är angivet som "B" eller "C" anger du godslokalkoden här. Vid avslut av särskilda förfaranden med föregående förfarande 51 eller 53 anger du kod SFA.


12 11 000 000 – Lager

Denna uppgift ska inte anges i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Ligger varorna på ett tullager ska du ange det här.

Denna uppgift är obligatorisk vid ett tullförfarande som avslutar ett tullagerförfarande, det vill säga om koden för föregående förfarande i dataelement 11 09 002 000 är 71.

I övriga fall ska uppgiften utelämnas.

Koden för att identifiera tullagret består av två delar, typ av lager och identifierare för lagret:

 • 12 11 002 000 – Lagertyp
  Ange tillämplig unionskod för typ av lager.

  Du kan ange någon av följande koder:
  Koder till dataelement 12 11 002 000 – Typ

  Kod

  Beskrivning

  R

  Allmänt tullager typ I

  S

  Allmänt tullager typ II

  U

  Privat tullager


  Koderna finner du i rullistan i formuläret.

 • 12 11 015 000 – Lager-id
  Ange lagrets tillståndsnummer (godslokalkod).


Varuposter

När du trycker på knappen Lägg till varupost öppnas en sida när du kan mata in varupostuppgifterna.

 

Förfarande/Varukod

11 09 000 000 – Förfarande

Här ska du ange en förfarandekod. Koden består av två tvåställiga koder. De två första siffrorna anger det aktuella förfarande som du vill hänföra varan till. De två sista siffrorna anger vilket förfarande som har föregått det aktuella förfarandet.

Giltiga fyrställiga kombinationer hittar du i e-tjänsten Referensdata.

Titta i kodlistan i Referensdata.

Observera att vissa förfarandekoder inte kan kombineras, se mer under 11 09 001 000 Begärt förfarande.


Exempel kod 4000

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. Kod 40 står för ”Samtidig övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor”. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare har varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.

Exempel kod 6110

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. Kod 61 står för ”Återimport med samtidig övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor”. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. I det här fallet visar koden 10 att varorna tidigare har varit föremål för slutgiltig export.

Exempel kod 4400

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. Kod 44 står för ”Övergång till fri omsättning och fri konsumtion tullfritt eller till nedsatt tullsats på grund av deras särskilda användning” (slutanvändning). De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.

Läs mer om särskilda förfaranden (aktiv förädling, tillfällig införsel och slutanvändning).

Ange följande uppgifter:

 • 11 09 001 000 Begärt förfarande
  Ange begärt förfarande i form av en tvåställig kod. Du hittar tillämpliga koder i rullistan i formuläret.

  Observera att förfarandekod 42 eller 63 innebär att fler uppgifter kommer att behöva lämnas på andra ställen i deklarationen. Du hittar mer information på sidan Momsbefriad import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

  Om deklarationen avser hänförande till något av följande förfaranden måste du ange samma förfarandekod på samtliga varuposter:
  – slutanvändning (44)
  – import i förväg (46)
  – standardutbytessystemet IM/EX (48)
  – aktiv förädling (51)
  – tillfällig införsel (53).

  Särskilda skatteområden:
  Endast begärt förfarande 40, 42, 61, 63, 95 och 96 kan användas.

 • 11 09 002 000 Föregående förfarande
  Ange föregående förfarande i form av en tvåställig kod. Du hittar tillämpliga koder i rullistan i formuläret.

  Du hittar mer information om avslut av aktiv förädling (51) på sidan Import efter aktiv förädling.


11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Vid vissa förfaranden måste du ange en eller flera koder som komplement till datagruppen 11 09 000 000. Vissa koder har fastställts av EU-kommissionen men även nationella koder förekommer. Koden består av tre tecken. Finns ingen lämplig kod lämnar du dataelementet tomt.

Koder fastställda av EU-kommissionen består av en bokstav och två siffror, och för tillfället är följande grupper av koder aktuella:

Koder till dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Förfarandekod

Beskrivning

Axx

Aktiv förädling

Bxx

Passiv förädling

Cxx

Befrielse enligt förordning 1186/2009

Dxx

Tillfällig införsel

Exx

Jordbruksprodukter (enhetspris och schablonvärde)

Fxx

Andra (Returvaror, reparation m.m.)

Observera att du inte kan använda koden C07 om du angivit 71 som Föregående förfarande i dataelement 11 09 002 000

Nationella koder får förekomma och dessa består av två siffror och en bokstav.

Du hittar tillämpliga koder i rullistan i formuläret.

Särskilda skatteområden

Om din deklaration omfattar varor från ett särskilt skatteområde, t ex Åland eller Kanarieöarna, ska du ange kod F15 på samtliga varuposter.

Tillfällig införsel

Om deklarationen avser hänförande till tillfällig införsel är uppgift om Ytterligare förfarande obligatorisk i samtliga varuposter.

Tull- och momsfrihet

Om du ska ansöka om tull- och momsfrihet anger du koden för tullfrihet samt koden för den momsfrihet du yrkar på, vanligen kod F45.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

18 09 000 000 – Varukod

Skriv varukoden för den aktuella varuposten.

Varukoden har tio siffror men är uppdelad i tre dataelement.

Varukoden består av tre delar:

 • HS-nummer – de 6 första siffrorna eller siffrorna 1–6.
 • KN-nummer – motsvarar siffrorna 7 och 8 eller siffrorna 1–8.
 • Taric-nummer – motsvarar siffrorna 9 och 10 eller hela varukoden om 10 siffror.

Du skriver in alla 10 siffrorna i en följd.

Förutom varukoden ska du i vissa fall ange en eller flera tilläggskoder, exempelvis för varor som är föremål för antidumpning. Det finns också nationella tilläggskoder som ibland ska anges.

Nationellt tilläggsnummer ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel.

Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

 • 18 09 056 000 – HS-undernummer

  Här anger du HS-kod (6 siffror).

  I vissa fall kan varukoden anges som endast 00. Detta gäller vissa varor som är undantagna från handelsstatistiska uppgifter. I sådana fall anger du bara 00 i detta dataelement och inget i de övriga dataelementen nedan.

 • 18 09 057 000 – KN-nummer
  Ange de två följande siffrorna som bildar KN-nummer.

 • 18 09 058 000 – TARIC-nummer
  Ange de två sista siffrorna som bildar TARIC-nummer.

18 02 000 000 – Extra mängdenhet

Detta fält fyller du bara i för vissa varor. Det kan exempelvis vara uppgift om styck, liter eller kubikmeter.

Det är varukoden som styr om fältet ska fyllas i eller inte. I Tulltaxan ser du om uppgiften ska deklareras samt vilken mängdenhet du ska ange. Ange uppgiften med siffror. Upp till sex decimaler går att ange. Enheten anges inte.

Tulltaxan

18 08 000 000 – CUS-kod

Om de berörda varorna omfattas av en Taric-bestämmelse i samband med en CUS-kod, ska CUS-koden tillhandahållas.

I övriga fall är CUS-kod frivilligt att ange, men det ger dig möjlighet att lämna en enklare varubeskrivning som annars ska vara så exakt att varan kan klassificeras utifrån den.

CUS-kod är ett identifikationsnummer för kemiska produkter i Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen (ECICS).

CUS-koden anges i formatet 0000000-0.

18 09 059 000 – TARIC-tilläggsnummer

Ange eventuella tilläggsnummer till varukoden. Dessa tilläggsnummer framgår av Tulltaxan.

Tulltaxan

18 09 060 000 – Nationellt tilläggsnummer

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel.
 • Ange eventuella nationella tilläggsnummer. Dessa tilläggsnummer framgår av Tulltaxan.

Tulltaxan

 

Sändning varupost

18 05 000 000 – Varubeskrivning

Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara. Den ska vara så detaljerad att det går att klassificera varorna utifrån varubeskrivningen. Det är viktigt att beskrivningen är tydlig och att du inte använder generella uttryck som ”delar”, ”maskiner” eller ”kläder”.

12 08 000 000 – Referensnummer/UCR

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva ett eget kommersiellt referensnummer (UCR) om du vill.

99 06 000 000 – Statistiskt värde

Här anger du det statistiska värdet, som utgörs av varans värde inklusive frakt och övriga kostnader fram till svensk gränsort.

Observera att detta alltså inte är samma som tullvärdet eller beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. Beloppet ska anges i SEK.

18 01 000 000 – Nettovikt

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel.

Här anger du varornas nettovikt i kilogram för den aktuella varuposten. Enheten ”kg” ska inte anges. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

 • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
 • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg kan anges med upp till sex decimaler.

Observera att punkt används som decimaltecken.

Värdet 0 är endast tillåtet om varukoden är 00.

18 04 000 000 – Bruttovikt

Här anger du varornas bruttovikt i kilogram.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning.

 • Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du avrunda så här:
  • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg)
  • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).
 • En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med upp till sex decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram eller 0,000654 för ett paket med vikten 654 milligram.

Uppgiften ska lämnas för respektive varupost förutom i de fall varorna är förpackade på sådant sätt att det inte går att bestämma bruttovikten för en enskild varupost; i dessa fall kan bruttovikten för hela sändningen lämnas på huvudnivå.

Observera att om lastpallars vikt anges i transportdokumentet ska denna också ingå i bruttovikten som du anger här, förutom i följande fall:

 1. Lastpallen utgör en separat varupost i tulldeklarationen.
 2. Tullsatsen för varuposten i fråga grundar sig på bruttovikten, och/eller tullkvoten för varuposten i fråga förvaltas på grundval av måttenheten ”bruttovikt”.

99 05 000 000 – Transaktionens art

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel.

Här anger du vilken sorts transaktion det handlar om, exempelvis ett köp, en retur, en reparation, en gåva eller ett lån.

Skriv transaktionen med hjälp av en kod bestående av en siffra.

Uppgiften kan anges på huvudnivå om den gäller hela deklarationen, alternativt anges den för respektive varupost.

Koderna hittar du i rullistan i formuläret.

14 11 000 000 – Förmåner

I det här dataelementet yrkar du på förmånsbehandling enligt artikel 56.3 i tullkodexen. De vanligaste anledningarna till förmånsbehandling är varans ursprung, tullsuspension eller tullkvot.

Om du har ett särskilt ursprungsintyg kan du då få tullnedsättning eller tullfrihet för din vara. Yrkar du på en förmånsbehandling ska relevant dokumentkod anges i 12 03 000 000 – Styrkande handlingar.

Om du inte yrkar på någon förmånsbehandling skriver du koden 100.

Du ska skriva en tresiffrig kod enligt följande:

Förmånskod, första siffran

Möjliga koder för förmånskod, första siffran

Kod

Beskrivning

1

Normal tull. Gäller även om du yrkar på tullfrihet enligt förordning (EG) nr 1186/2009 och för retur enligt artikel 203 i tullkodexen

2

Allmänna preferenssystemet (GSP)

3

Andra tullförmåner än sådana som avses i kod 2 (frihandelsavtal, till exempel EFTA)

4

Tull, i enlighet med avtal om tullunion som ingåtts av unionen (t.ex. varor från Turkiet med ATR-certifikat)


Förmånskod, följande två siffror

Möjliga koder för förmånskod, följande två siffror

Kod

Beskrivning

00

Inget av de följande fallen

10

Tullsuspension

18

Tullsuspension med intyg om produktens särskilda karaktär

19

Tillfällig tullbefrielse för produkter som importeras med luftvärdighetsbevis

20

Tullkvot

25

Tullkvot med intyg om produktens särskilda karaktär

50

Intyg om produktens särskilda karaktär


Koderna hittar du i rullistan i formuläret.

Slutanvändning

Endast förmånskod 100, 110, 119, 120, 200, 220, 300, 310 eller 320 kan anges.

Tillfällig införsel, aktiv förädling, särskilda skatteområden

Endast förmånskod 100 kan anges.

12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter

Här kan du ange ytterligare uppgifter i form av en kod i vissa fall. Koderna består av fem tecken.

Exempel

Om du ska avsluta ett förfarande för aktiv förädling med förfarandekod 4051 ska du ange koden 00700 samt ”IP” och relevant referensnummer (exempelvis INF-nummer, tillståndsnummer eller MRN-nummer) alternativt koden 00800 samt ”IP CPM”.

Ange följande uppgifter:

 • 12 02 008 000 – Kod
  För närvarande är följande koder tillämpliga:

  Unionskoder
  Unionskoder till dataelement 12 02 008 000 – Kod

  Kod

  Beskrivning

  00700

  Avslutande av förfarandet för aktiv förädling

  00800

  Avslutande av förfarandet för aktiv förädling – handelspolitiska åtgärder

  00900

  Avslutande av förfarandet för tillfällig införsel

  01000

  Diplomatvaror - undantagna från inspektion


 • 12 02 009 000 – Text
  Lämna eventuella andra upplysningar i detta fritextfält.

 

Platser varupost

16 03 000 000 – Destinationsland

Välj en landkod för den medlemsstat i Europeiska unionen där varorna finns när de hänförs till tullförfarandet för fri omsättning.

Du hittar tillämpliga landkoder i rullistan i formuläret.

Om det är känt vid tidpunkten då tulldeklarationen upprättas att varorna ska sändas till en annan medlemsstat efter frigörandet ska emellertid koden för den sistnämnda medlemsstaten anges.
Observera att vid förfarandekod som börjar med 42 eller 63 får SE inte anges som destinationsland.

Uppgiften kan lämnas antingen på huvudnivå, om den gäller för hela deklarationen, eller på respektive varupost.

16 06 000 000 – Avsändningsland

Här anger du landkoden för det land som din vara skickades ifrån.

Du hittar tillämpliga landkoder i rullistan i formuläret.

I de fall det sker en affärstransaktion (till exempel en försäljning eller en förädling) eller om det har gjorts ett uppehåll som inte har något samband med transporten ska du välja det sista mellanliggande landet. Detta gäller även om uppehållet har gjorts i en medlemsstat. Enbart förvaring på tullager är inte tillräckligt för att byta avsändningsland.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Om det förekommer flera avsändningsländer ska du istället ange detta på respektive varupost.

Avsändningsland kan inte vara SE eller EU.

16 08 000 000 – Ursprungsland

Här ska du ange landkoden för det land de aktuella varorna har sitt ursprung i.

Du hittar tillämpliga landkoder i rullistan i formuläret.

 • Uppgiften är obligatorisk om förmånskoden i dataelement 14 11 000 000 – Förmåner börjar med 1.
 • Uppgiften är också obligatorisk i de fall du i dataelement 14 11 000 000 yrkar på en förmånskod som börjar med 2, 3 eller 4 och ursprungslandet skiljer sig åt från förmånsursprungslandet som du anger i dataelement 16 09 000 000 – Förmånsursprungsland.
 • När du anger en förmånskod i dataelement 14 11 000 000 – Förmåner som börjar på 1 och inte yrkar på preferenstull för varor som har ursprung inom EU, kan du antingen ange EU eller det enskilda medlemslandets landkod.

Observera att när du söker information i tulltaxan får du ingen information om du använder landkoden för ett enskilt medlemsland inom EU. För att få information måste du i så fall ange koden EU som ursprungsland.

16 09 000 000 – Förmånsursprungsland

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

 • Om du yrkar på förmånstull i dataelement 14 11 000 000 med en kod som börjar på 2, 3 eller 4 är uppgift om förmånsursprungsland obligatorisk. Förmånsursprungslandet anges med en landkod. Det kan inte vara samma landkod som i ursprungsland.

  Du hittar tillämpliga landkoder i rullistan i formuläret.

 • Om du yrkar på förmånstull enligt EES-avtalet (varor med ursprung Norge, Island och Liechtenstein) ska du ange aktuellt förmånsursprungsland här samt koden Y019, Y020 eller Y021 i dataelement 12 04 000 000.

 

Avgiftsunderlag

14 08 000 000 – Fakturerat varupris

Här ska du ange fakturabeloppet för varuposten. Beloppet ska anges i den valuta du har angivit i dataelement 14 05 000 000 Faktureringsvaluta.

När du beräknar varans pris utgår du från den faktura som omfattar de levererade varorna (varufakturan). Varans pris är det fakturerade beloppet inklusive eventuella tilläggskostnader (till exempel frakt och försäkring som tagits upp på varufakturan).

Omfattar en faktura mer än en vara och fakturan omfattar tilläggskostnader som gäller hela fakturan ska dessa tilläggsbelopp fördelas per varupost (frakt per kg eller volym, försäkring per värde och så vidare).

Uppgifter från separata fraktfakturor, försäkringsfakturor ska inte tas med i detta fält. Dessa uppgifter lämnas på annan plats i deklarationen.

Summan av det fakturerade varupriset för alla varuposter som ingår i deklarationen ska överensstämma med uppgiften om fakturerat totalbelopp om du har lämnat en sådan uppgift i dataelement 14 06 000 000.

99 01 000 000 – Kvotens löpnummer

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en tulldeklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Detta fält fyller du i om det finns en tullkvot för varuposten och du vill yrka på den. Du skriver då in kvotnumret (sexställig kod) i fältet. I Tulltaxan kan du få reda på om det finns en tullkvot.

Du måste ange en förmånskod som slutar på 20 eller 25 i dataelement 14 11 000 000 när du yrkar på en kvot.

Tulltaxan

14 10 000 000 – Värderingsmetod

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel.

Här ska du ange en kod för den värderingsmetod som du har använt för att fastställa de importerade varornas tullvärde.

Uppgiften ska anges på varupostnivå.

Du kan ange någon av dessa koder:

Koder till dataelement 14 10 000 000 – Värderingsmetod

Kod

Beskrivning

Tullkodex

1

Transaktionsvärde för importerade varor

Artikel 70

2

Transaktionsvärde för identiska varor

Artikel 74.2 a

3

Transaktionsvärde för liknande varor

Artikel 74.2 b

4

Deduktiv metod

Artikel 74.2 c

5

Metoden för beräknat värde

Artikel 74.2 d

6

Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)

Artikel 74.3


Det vanligaste vid ett normalt köp utomlands är att transaktionsvärdet beräknas enligt kod 1.

Koderna hittar du i rullistan i formuläret.

Läs mer om värderingsmetoder i Tullvärdehandledningen Pdf, 1.1 MB..

14 07 000 000 – Värderingsindikatorer

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Uppgiften kan utelämnas i följande fall:

- Värdet understiger 20 000 euro.

- Importen är inte av kommersiellt slag.

- Vid kontinuerliga varuflöden från samma säljare till samma köpare på samma handelsvillkor då generell tullvärdedeklaration har upprättats och angetts i dataelement 12 03 000 000.

- Tullvärdet fastställs inte enligt transaktionsvärdemetoden (artikel 70 i tullkodexen).

Här ska du ange uppgifter som visar om det finns andra förhållanden eller situationer som påverkar värderingen av varorna.

Uppgiften anges på varupostnivå.

Välj det eller de förhållanden som gäller för ditt ärende genom att bocka i de rutor som är aktuella:

 • Partsförhållande, oavsett om prispåverkan förekommer eller ej enligt artikel 127 i genomförandeförordningen.

 • Restriktioner för köparen beträffande förfogandet över, eller användningen av, varorna i enlighet med artikel 70.3 a i tullkodexen.

 • Försäljningen eller priset är beroende av något villkor eller någon ersättning i enlighet med artikel 70.3 b i tullkodexen.

 • Försäljningen är beroende av ett arrangemang enligt vilken en del av intäkterna vid efterföljande försäljning, förfogande eller användning direkt eller indirekt tillfaller säljaren.

Exempel

Varor som omfattas av partsförhållande men inte någon av de andra situationerna medför att endast den första rutan är ibockad.

14 03 000 000 – Avgifter och skatter

Här anger du beräkningsgrund och avgiftssatser för de avgifter som ska betalas.

Beskattningsgrunden för värdetullar utgörs av varans tullvärde, det vill säga varans pris plus bland annat frakt- och försäkringskostnader, inklusive kostnader för lastning, lossning och hantering fram till EU:s gräns.

Beskattningsgrunden kan även vara en vikt eller ett antal.

Har du fakturaunderlag utfärdat i euro ska du använda omräkningskursen för EUC.

Läs mer om hur du beräknar tullvärde.

Du anger uppgifterna genom att använda dig av olika koder.

Till exempel:

 • A00 för tull
 • B00 för moms som ska betalas till Tullverket
 • 1MT för monetärt tullvärde. Koden används för företag som är momsregistrerade i Sverige och som deklarerar importmoms till Skatteverket.

Observera att det bara går att ange en av koderna B00 och 1MT i samma varupost, förutom vid IOSS. Om båda koderna deklareras kommer ärendet att avvisas.

Koden A00 använder du för tull för alla typer av varor. Om det finns både värdetull och jordbrukskomponent, eller både värdetull och tilläggstull på socker eller mjöl, anger du avgiftskoden A00 på två rader. Observera att om varan är tullfri ska A00 inte anges.

Om deklarerad varukod är 00 ska inga uppgifter om avgiftsberäkning anges (varor som är undantagna i statistikförordningen).

I de fall växtskyddsavgift (755) respektive kvalitetskontrollavgift (756) ska deklareras hittar du mer information på sidan Deklarera växtskyddsavgift och kvalitetskontrollavgift.

Särskilda skatteområden
För varor med unionsstatus från särskilda skatteområden ska tullavgifter inte deklareras, däremot ska nationella skatter och avgifter deklareras.

Ange följande uppgifter:

 • 14 03 039 000 – Slag av avgift
  Här anges avgiftskod(erna), till exempel:
  • A00 för tull
  • B00 för moms som ska betalas till Tullverket
  • 1MT för monetärt tullvärde. Denna kod kan bara användas av företag som är momsregistrerade i Sverige. Observera att vid en deklaration där mervärdeskatt är betald via en IOSS-registrerad handelsplattform ska 1MT alltid anges oavsett om deklaranten är registrerad för mervärdesskatt eller inte.
 • Det finns också nationella skatter och avgifter som ska deklareras här. Du hittar tillämpliga koder i rullistan i formuläret.

 • 14 03 040 041 – Avgiftssats
  För varor som är underkastade tull eller skatt efter värdet anger du den skattesats som framgår av Tulltaxan.

  För varor som är underkastade en tull eller en skatt där avgiften är baserad på till exempel vikt eller styck ska uppgiften inte anges här utan du anger endast beräkningsenhet och kvantitet i separata dataelement. Belopp ska anges i SEK.

  Observera att du måste ange skattesatsen för momsen om du ska betala moms till Tullverket.

  Observera att procenttecknet % aldrig ska anges.

 • 14 03 040 014 – Belopp
  Ange det belopp som värdetullen ska beräknas på (tullvärdet). Beloppet ska anges i SEK.

  Du ska också ange det monetära tullvärdet om du har angett 1MT som avgiftssats. Beskattningsunderlag för mervärdesskatt (moms) ska anges i kombination med koden B00. Observera att procenttecknet % aldrig ska anges.

 • 14 03 040 005 – Beräkningsenhet
  Om din vara omfattas av en tull eller en skatt baserad på till exempel vikt eller styck anger du beräkningsenheten här.

  Du ska inte ange procenttecknet % här om din vara omfattas av en värdetull.

  Du hittar alla EU-gemensamma beräkningsenheter i Tulltaxan.

  Det finns också nationella beräkningsenheter med kvalificerare:

  Nationella beräkningsenheter med kvalificerare

  Kod

  Beskrivning

  001

  Kontrollavgift per deklaration

  002

  Fast m³ under bark

  006

  Kg svavel i bränslet

  007

  Varje tiondels vikt-% svavel i bränslet (m³)

  075

  Fast kontrollavgift

  099

  Manuell


 • 14 03 040 006 – Kvantitet
  Ange avgiftsunderlag för avgifter som beräknas på måttenheter, t.ex. kilo, liter eller styck.

14 04 000 000 – Tillägg och avdrag

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel eller aktiv förädling.

Uppgiften kan utelämnas i följande fall:

- Värdet understiger 20 000 euro.

- Importen är inte av kommersiellt slag.

- Vid kontinuerliga varuflöden från samma säljare till samma köpare på samma handelsvillkor då generell tullvärdedeklaration har upprättats och angetts i dataelement 12 03 000 000.

- Tullvärdet fastställs inte enligt transaktionsvärdemetoden (artikel 70 i tullkodexen).

Specificera eventuella tillägg till och avdrag från det pris som har betalats för varorna och som har betydelse för att bestämma varans tullvärde, till exempel frakt-, försäkrings- och emballagekostnader, provisioner, licensavgifter och royaltyer.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

Tillämpliga koder hittar du i e-tjänsten Referensdata.

Titta i kodlistan i Referensdata.

Exempel

Leveransvillkor i dataelement 14 01 000 000 är angivet till DAP Jönköping. Då ska du här ange avdrag för transportkostnader efter platsen för införsel i unionen med hjälp av koden BA, om dessa framgår av varufakturan.

Du ska även ange koder för andra tillägg och avdrag som kan ha betydelse för att bestämma varans tullvärde. Ange först koden och därefter beloppet i svenska kronor. Observera att beloppet inte ska anges som ett negativt värde.

 

Ange följande uppgifter:

 • 14 04 008 000 – Kod
  Ange tillämplig unionskod för tillägg eller avdrag. Du hittar tillämpliga koder i rullistan i formuläret.

 • 14 04 014 000 – Belopp
  Ange belopp.

Du kan läsa mer om Tillägg och avdrag i Tullvärdehandledningen Pdf, 1.1 MB..

Du kan också titta på ett inspelat webbseminarium om detta

 

Styrkande handlingar – Varupost

12 03 000 000 – Styrkande handlingar

Här anger du de handlingar, certifikat och eventuella nationella tillstånd som uppvisas till stöd för deklarationen. Exempel på sådana handlingar kan vara licenser, veterinärcertifikat, fakturor, ursprungshandlingar och nationella tillstånd.

Fakturor

Det är obligatoriskt att ange kod och referensnummer för faktura. Följande koder finns för faktura:

Koder för fakturor till dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
Kod för fakturaBeskrivning
N935Faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde, det vill säga faktura som ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring eller faktura från ett tidigare handelsled som utgör en försäljning enligt artikel 128.1 i genomförandeförordningen.
N380Handelsfaktura, om handelsfakturan (commercial invoice) ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring ska kod N935 användas.
N325Proformafaktura.
D005Handelsfaktura inom ramen för ett åtagande (gäller vid antidumpning).
D008Faktura innehållande en försäkran som är undertecknad (gäller vid antidumpning).
D017Handelsfaktura inom ramarna för ett åtagande, och exportåtagandeintyg.
D018Faktura för transaktioner som inte är undantagna från utjämnings-/antidumpningstullar
D020Faktura och fabriksintyg enligt förordning 2022/58
D022Handelsfaktura från tillverkaren till en handlare inklusive tillverkarens deklaration som nämns i bilaga 3 till förordning 2019/2131 och handelsfaktura från handlaren till importören


Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå.

Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen.

Om ingen handling anges på huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter.

Samma kodtyp kan användas på både huvudnivå och varupostnivå i en deklaration. Däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.

Ange följande uppgifter

 • 12 03 002 000 Typ
  Här anger du typ av dokument genom en kod. Du hittar tillämpliga koder i rullistan i formuläret.

 • 12 03 001 000 Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

Kompletterande uppgifter vid avräkning av intyg, certifikat och licenser

Följande uppgifter ska endast anges i de fall din vara omfattas av exempelvis en importlicens eller ett gemensamt hälsodokument för införsel (CHED).

Läs mer om gemensamt i hälsodokument (CHED)

Läs mer om kontrollintyg för ekologiska produkter (COI)

Uppgifterna ska anges på respektive varupost.

 • 12 03 010 000 Utfärdande myndighets namn

  Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

  I det fall du refererar till en licens ska du ange den utfärdande myndighetens namn.

 • 12 03 013 000 Rad i dokumentet
  Om din licens eller ditt intyg upptar flera varor pekar du på rätt rad i licensen eller intyget här.

 • 12 03 011 000 Giltighetsdatum
  Ange det datum licensen upphör att gälla.

 • 12 03 014 000 Belopp
  Ange eventuellt belopp som ska räknas av från licensen.

 • 12 03 012 000 Beloppsvaluta
  Om licensen är utfärdad på ett belopp anger du valutakoden här. För licenser utfärdade i Sverige kan endast valutakoden SEK användas.

 • 12 03 006 000 Kvantitet
  Ange den kvantitet som ska räknas av från licensen eller intyget.

 • 12 03 005 000 Beräkningsenhet och kvalificerare
  Om licensen eller intyget är utfärdat i kvantitet ska du ange beräkningsenheten, t.ex. KGM för kilo.


Ytterligare referenser – Varupost

12 04 000 000 – Ytterligare referenser

Här anger du ytterligare referensuppgifter som framgår av Tulltaxan. Ytterligare referensuppgifter anges genom en Y-kod.

Exempel

Om tulltaxan anger att koden Y100 ”Särskilda uppgifter på importlicens AGRIM” ska anges om villkoren är uppfyllda, anges koden på den aktuella varuposten.

Y-koder som inte framgår av en specifik varukod ska anges på huvudnivå om de gäller för hela deklarationen, annars ska Y-koden anges på varupostnivå.

Ange följande uppgifter:

 • 12 04 002 000 Typ
  Ange den Y-kod som framgår av Tulltaxan. Du hittar tillämpliga koder i rullistan i formuläret.

 • 12 04 001 000 Referensnummer
  Ange eventuellt referensnummer.

 

Tidigare dokument – Varupost

12 01 000 000 – Tidigare dokument

Här anger du referens till en tidigare handling i form av en dokumentkod och ett referensnummer. Det går att utelämna uppgiften om deklarationen skickas i förväg, men då måste du komplettera deklarationen med denna uppgift innan du skickar meddelandet anmälan av varors ankomst (IMDA) till Tullverket. 

Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå. Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen. Om ingen handling anges på huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter. Samma kodtyp kan användas på både på huvudnivå och varupostnivå i en deklaration, däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.

Du anger typ av tidigare handling genom en kod följd av ett referensnummer.

Exempel 1

Om en förfarandekod som slutar på 71, till exempel 4071, deklareras tillsammans med en godslokalkod som tillhör ett tullagertillstånd ska referenser till samtliga MRN-nummer deklareras antingen på huvudnivå eller för respektive varupost enligt nedan:

 • Typ: NZZZ
 • Identitet: MRN-nummer

Exempel 2

Om varorna ligger på en anläggning för tillfällig lagring eller godkänd plats ska du ange:

 • Typ: N337
 • Identitet: MRN- eller IG-nummer

Exempel 3

Om varorna kommer på en transitering ska du ange:

 • Typ: N821
 • Identitet: MRN-nummer

Ange följande uppgifter:

 • 12 01 002 000 – Typ
  Ange typ av dokument. Du hittar aktuella dokumentkoder i rullistan i formuläret.

 • 12 01 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 01 007 000 – Varupostidentifierare
  Här kan du peka på vilken rad eller position i det tidigare dokumentet den aktuella varuposten i deklarationen omfattar. Uppgiften kan endast anges på varupostnivå.

 

Transportdokument – Varupost

12 05 000 000 – Transportdokument

Här ska du ange en hänvisning till det transportdokument med vilket varorna har förts in i unionens tullområde. 

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 12 05 002 000 Typ
  Ange typ av transportdokument med hjälp av kodlförteckningen som du hittar i rullistan i formuläret.

 • 12 05 001 000 Referensnummer
  Ange transportdokumentets referensnummer.

 

Förpackning

18 06 000 000 – Förpackningar

Här ska du ange uppgifter om kollislag, antal kollin och dess märkning.

 • 18 06 003 000 – Kollislag
  Skriv en kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Förpackningskoderna hittar du i rullistan i formuläret.

 • 18 06 004 000 – Antal kollin
  Skriv antal kollin för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods.

  • Om ett eller flera kollin med samma kollislag och godsmärkning innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter kan du ange hela kollitalet på en varupost.

  • På nästa varupost/varuposter anger du då 0 i detta dataelement.

  • Om du har angivit kollislag NE, NF eller NG för oemballerat gods kan du aldrig skriva 0 i detta dataelement.

  • Om du har angivit kollislag VG, VL, VO, VQ, VR, VS eller VY för varor i bulk ska detta dataelement lämnas tomt.

 • 18 06 054 000 – Godsmärkning
  Skriv hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

 

Parter

13 01 000 000 – Exportör

Här anger du uppgifter om exportören eller exportörerna. Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera exportörer ska dessa istället anges på respektive varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 13 01 017 000 – Identifikationsnummer
  Här anger du exportörens Eori-nummer eller MRA-nummer. Saknas identifieringsnummer ska fullständiga namn- och adressuppgifter anges.

 • 13 01 016 000 – Namn
  Här anger du exportörens namn. Uppgiften ska endast anges om ingen uppgift lämnas om exportörens identifieringsnummer.

 • 13 01 018 019 – Gatuadress
  Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

 • 13 01 018 021 – Postnummer
  Ange postnummer.

 • 13 01 018 022 – Ort
  Ange postort.

 • 13 01 018 020 – Land
  Ange landkod.

13 09 000 000 – Köpare

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Om köparen inte är samma person som importören anger du köparens uppgifter här. Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera köpare ska dessa istället anges på respektive varupost.

Om du har uppgift om köparens Eori-nummer och anger det ska du inte fylla i namn- och adressuppgifter.

Ange följande uppgifter:

 • 13 09 017 000 – Identifikationsnummer
  Ange köparens Eori-nummer. Om du lämnar uppgift här ska du inte fylla i namn och adressuppgifter.

 • 13 09 016 000 – Namn
  Här anger du köparens namn. Uppgiften ska inte anges om köparen har ett Eori-nummer.

 • 13 09 018 019 – Gatuadress
  Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

 • 13 09 018 021 – Postnummer
  Ange postnummer.

 • 13 09 018 022 – Ort
  Ange postort.

 • 13 09 018 020 – Land
  Ange landkod.

13 08 000 000 – Säljare

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Om säljaren inte är samma person som exportören anger du säljarens uppgifter här.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen.

Finns det flera säljare ska dessa istället anges på respektive varupost.

Om du har uppgift om säljarens Eori-nummer eller MRA-nummer och anger det ska du inte fylla i namn- och adressuppgifter.

Ange följande uppgifter:

 • 13 08 017 000 – Identifikationsnummer
  Ange säljarens Eori-nummer eller MRA-nummer. Om du lämnar en uppgift här ska du inte fylla i namn och adressuppgifter.

 • 13 08 016 000 – Namn
  Här anger du säljarens namn. Uppgiften ska inte anges om säljaren har ett Eori-nummer eller MRA-nummer.

 • 13 08 018 019 – Gatuadress
  Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

 • 13 08 018 021 – Postnummer
  Ange postnummer.

 • 13 08 018 022 – Ort
  Ange postort.

 • 13 08 018 020 – Land
  Ange landkod.

12 12 000 000 – Tillstånd

Här anger du alla EU-gemensamma tillstånd enligt bilaga A till kompletteringsförordningen som krävs som stöd för deklarationen. Exempelvis ska du här ange om du har ett bindande klassificeringsbesked för din vara. Tillståndet ska tillhöra deklaranten.

Du behöver dock inte ange dina tillstånd till betalningsanstånd (DPO), Samlad garanti (CGU) eller AEO (AEOC, AEOF eller AEOS).

Uppgifter om tillstånd ska anges på huvudnivå. Tillstånd för bindande klassificeringsbesked (BTI) respektive bindande ursprungsbesked (BOI) kan anges på huvudnivå i de fall tillståndet omfattar alla varuposter, alternativt ska det anges för respektive varupost.

Andra typer av tillstånd, till exempel nationella tillstånd, ska anges i dataelement 12 03 000 000 - Styrkande handlingar.

Ange följande uppgifter:

 • 12 12 001 000 Referensnummer
  Här anger du tillståndets referensnummer. Alla EU-gemensamma tillstånd som är utfärdade i Sverige börjar på "SE" och åtföljs av tillståndets namn.

  Exempel:
  Du har ett tillstånd för bindande klassificeringsbesked (BTI). Referensnumret börjar då med SEBTI och åtföljs av ett identifieringsnummer.

 • 12 12 080 000 Tillståndshavare
  Detta dataelement fyller du endast i om du åberopar ett bindande klassificeringsbesked eller ett bindande ursprungsbesked i dataelement 12 12 002 000.

  Det är innehavarens Eori-nummer som ska anges.

 • 12 12 002 000 Typ
  Detta dataelement fyller du endast i om du har ett bindande klassificeringsbesked (BTI) eller ett bindande ursprungsbesked (BOI).

  Följande koder är tillämpliga:
  Koder till dataelement 12 12 002 000 Tillstånd – Typ

  Kod

  Beskrivning

  C626

  BTI

  C627

  BOI


  Koderna hittar du i rullistan i formuläret.

13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade uppgifter

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel eller aktiv förädling.

Vid viss momsbefriad import ska uppgift om momsregistreringsnummer fyllas i här:

 • Vid begärt förfarande 42 eller 63 ska uppgift om importörens och köparens momsregistreringsnummer anges.
 • Om du är en privatperson och inte registrerad för mervärdeskatt ska istället dokumentkoder anges i "Styrkande handlingar".

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

För mer information och exempel se sidan Momsbefriad import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Ange följande uppgifter:

 • 13 16 034 000 – Registreringsnummer för mervärdeskatt
  Ange registreringsnummer för mervärdeskatt eller IOSS-registreringsnummer.

 • 13 16 031 000 – Roll
  Följande rollkoder är möjliga att ange:
  Rollkoder till dataelement 13 16 031 000

  Kod

  Beskrivning

  FR1

  Importör (betalningsskyldig vid import)

  FR2

  Förvärvare (slutlige köparen i den andra medlemsstaten vid begärt förfarande 42 eller 63)


  Koderna hittar du i rullistan i formuläret.

13 14 000 000 – Ytterligare aktör

Detta är en frivillig uppgift där du kan nämna ytterligare aktörer i leveranskedjan som har AEO‑tillstånd eller motsvarande certifiering inom ramen för ett program för handelspartnerskap. Fyll i deras rollkod och identifieringsnummer.

Identifieringsnumret ska vara ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

Uppgiften ska lämnas på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen. Annars lämnas uppgiften på respektive varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 13 014 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

 • 13 14 031 000 – Roll
  Ange någon av följande rollkoder:
  Rollkoder till dataelement 13 14 031 000

  Kod

  Beskrivning

  CS

  Samlastare

  FW

  Speditör

  MF

  Tillverkare

  WH

  Lagerhavare


  Koderna hittar du i rullistan i formuläret.

 

Sändning huvudnivå

18 04 000 000 – Bruttovikt

Här anger du varornas bruttovikt i kilogram.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning.

 • Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du avrunda så här:
  • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg)
  • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).
 • En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med upp till sex decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram eller 0,000654 för ett paket med vikten 654 milligram.

Uppgiften ska lämnas för respektive varupost förutom i de fall varorna är förpackade på sådant sätt att det inte går att bestämma bruttovikten för en enskild varupost; i dessa fall kan bruttovikten för hela sändningen lämnas på huvudnivå.

Observera att om lastpallars vikt anges i transportdokumentet ska denna också ingå i bruttovikten som du anger här, förutom i följande fall:

 1. Lastpallen utgör en separat varupost i tulldeklarationen.
 2. Tullsatsen för varuposten i fråga grundar sig på bruttovikten, och/eller tullkvoten för varuposten i fråga förvaltas på grundval av måttenheten ”bruttovikt”.

14 06 000 000 – Fakturerat totalbelopp

Detta är en frivillig uppgift. Skriv fakturabeloppet för deklarerade varor. Om du har flera varufakturor skriver du det totala beloppet för samtliga fakturor. Beloppet ska anges i den valuta du har angivit i dataelement 14 05 000 000 Faktureringsvaluta. 

14 05 000 000 – Faktureringsvaluta

Skriv koden för det valutaslag som varufakturan är utfärdad i, till exempel USD. Är fakturan utställd i euro anger du koden EUR även om du beräknar tullvärdet med växelkursen EUC.

Om du har varufakturor i olika valutaslag måste du lämna en deklaration per valutaslag.

14 03 038 000 – Betalningsmetod

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel eller aktiv förädling.

Om deklaranten eller den person som betalar tull har betalningsanstånd och vill att tull och annan skatt ska debiteras på tullräkning anger du koden "E" i detta fält.

Detta gäller även om du är ett ombud som åtar dig betalningsskyldigheten.

Om tulldeklarationen inges vid en klareringsexpedition och avgifterna ska betalas kontant anger du istället koden "A" för kontant betalning.

Observera att koden "A" för kontant betalning endast kan användas om du inger tulldeklarationen i förväg.

Använder du Tullverkets e-tjänst kan koden ”E” endast anges om du har valt meddelandetyp IMDS.

För meddelandetyp IMDP kan antingen koden ”A” eller koden ”E” anges.

Välj kod från rullistan i formuläret.

99 05 000 000 – Transaktionens art

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel.

Här anger du vilken sorts transaktion det handlar om, exempelvis ett köp, en retur, en reparation, en gåva eller ett lån.

Skriv transaktionen med hjälp av en kod bestående av en siffra.

Uppgiften kan anges på huvudnivå om den gäller hela deklarationen, alternativt anges den för respektive varupost.

Koderna hittar du i e-tjänsten Referensdata.

Titta i kodlistan i Referensdata.

14 01 000 000 – Leveransvillkor

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel.

Här anger du leveransvillkor.

Uppgiften kan endast anges på huvudnivå.

Denna uppgift är obligatorisk i de fall tullvärdet beräknas på transaktionsvärdet, det vill säga om du också anger koden 1 i dataelement 14 10 000 000 – Värderingsmetod.

Särskilda skatteområden
Uppgift om leveransvillkor är obligatoriskt, oavsett värderingsmetod, i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Ange följande uppgifter

 • 14 01 020 000 – Landkod
  Om inte UN/Locode anges fyller du i landkoden för destinations- eller lastningslandet här.

 • 14 01 035 000 – Incoterm kod
  Ange leveransvillkor enligt Incoterms. Du hittar tillämpliga koder i rullistan i formuläret.

 • 14 01 037 000 – Platsens namn
  Om inte UN/Locode anges fyller du i namnet på destinations- eller lastningsplatsen här.

 • 14 01 036 000 – UN/Locode
  Om du har UN/Locode för destinationsorten eller lastningsplatsen anger du den här. Du behöver då inte fylla i uppgift om land eller plats nedan.
 • 14 01 009 000 Text Beskriv leveransvillkor i de fall de inte följer Incoterms och kod ´XXX´är angiven i dataelement 14 01 035 000 - Incoterm-kod

14 04 000 000 – Tillägg och avdrag

Denna uppgift ska inte anges vid hänförande till tillfällig införsel eller aktiv förädling.

Uppgiften kan utelämnas i följande fall:

- Värdet understiger 20 000 euro.

- Importen är inte av kommersiellt slag.

- Vid kontinuerliga varuflöden från samma säljare till samma köpare på samma handelsvillkor då generell tullvärdedeklaration har upprättats och angetts i dataelement 12 03 000 000.

- Tullvärdet fastställs inte enligt transaktionsvärdemetoden (artikel 70 i tullkodexen).

Specificera eventuella tillägg till och avdrag från det pris som har betalats för varorna och som har betydelse för att bestämma varans tullvärde, till exempel frakt-, försäkrings- och emballagekostnader, provisioner, licensavgifter och royaltyer.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

Tillämpliga koder hittar du i e-tjänsten Referensdata.

Titta i kodförteckningen i Referensdata.

Exempel

Leveransvillkor i dataelement 14 01 000 000 är angivet till DAP Jönköping. Då ska du här ange avdrag för transportkostnader efter platsen för införsel i unionen med hjälp av koden BA, om dessa framgår av varufakturan.

Du ska även ange koder för andra tillägg och avdrag som kan ha betydelse för att bestämma varans tullvärde. Ange först koden och därefter beloppet i svenska kronor. Observera att beloppet inte ska anges som ett negativt värde.

Ange följande uppgifter:

 • 14 04 008 000 – Kod
  Ange tillämplig unionskod för tillägg eller avdrag. Du hittar tillämpliga koder i rullistan i formuläret.

 • 14 04 014 000 – Belopp
  Ange belopp.

Du kan läsa mer om Tillägg och avdrag i Tullvärdehandledningen Pdf, 1.1 MB..

Du kan också titta på ett inspelat webbseminarium om detta.

12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter

Här kan du ange ytterligare uppgifter i form av en kod i vissa fall. Koderna består av fem tecken.

Exempel 1

Om deklaranten är en privatperson som inte är en ekonomisk aktör anger du koden "PRIVA".

Exempel 2

Om du vid begärt förfarande 48 söker tillstånd till det aktuella förfarandet direkt i tulldeklarationen anger du koden 00100.

Exempel 3

Om du ska avsluta ett förfarande för aktiv förädling med förfarandekod 4051 ska du ange koden 00700 samt ”IP” och relevant referensnummer (exempelvis INF-nummer, tillståndsnummer eller MRN-nummer) alternativt koden 00800 samt ”IP CPM”.

Exempel 4

Om du vid begärt förfarande 44, 51 eller 53 söker tillstånd till det aktuella förfarandet direkt i tulldeklarationen anger du koden 00100. I dessa fall ska du också ange tid för avslut eller bearbetning genom att ange koden AVSLT i dataelement 12 02 008 000 – Kod, samt antal månader i sifferformat i dataelement 12 02 009 000 – Text.

Ange följande uppgifter:

 • 12 02 008 000 – Kod
  För närvarande är följande koder tillämpliga:

  Unionskoder
  Unionskoder till dataelement 12 02 008 000 – Kod

  Kod

  Beskrivning

  00100

  Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen

  00700

  Avslutande av förfarandet för aktiv förädling

  00800

  Avslutande av förfarandet för aktiv förädling - handelspolitiska åtgärder

  00900

  Avslutande av förfarandet för tillfällig införsel

  01000

  Diplomatvaror – undantagna från inspektion


  Nationella koder
  Nationella koder till dataelement 12 02 008 000 – Kod

  Kod

  Beskrivning

  AVSLT

  Tid för avslut efter tillstånd utfärdade i tulldeklarationen till ett särskilt förfarande.

  LAGER

  Varor som olagligt undandragits från tullövervakning.

  OGILT

  När tulldeklarationen ska ogiltigförklaras. Koden kan endast användas i en ansökan om ändring (meddelandenamn IMDC). Om kod OGILT anges får inga uppgifter ändras.

  PRIVA

  När deklaranten inte är en ekonomisk aktör.

  RESRV

  När en reservrutin har använts och deklarationen skickas in elektroniskt i efterhand.


  Du hittar alla tillämpliga koder i rullistan i formuläret, men observera att de nationella koderna och kod för ansökan om tillstånd på tulldeklarationen endast kan lämnas på huvudnivå och alltså ska gälla för hela deklarationen.

  Läs mer om hur du ansöker om att ogiltigförklara en tulldeklaration.

  Särskilda skatteområden
  För varor från särskilda skatteområden är endast koderna OGILT, PRIVA, RESRV och koden 01000 tillämpliga.
 • 12 02 009 000 – Text
  Lämna eventuella andra upplysningar i detta fritextfält. Om du har angivit koden AVSLT i dataelement 12 02 008 000 – Kod, ska du här ange antalet månader i sifferformat.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ändring i dataelement 12 03, 19 07, 16 15, 11 10, 14 11, 12 02, 14 08, 99 01, 14 07, 14 03, 14 04, 12 03, 14 01 och 14 04.