Tullverket

Frågor om handel och tullregler

Ställ din fråga om handel och tullregler i vårt kontaktformulär. Vi svarar på din fråga inom fem arbetsdagar.

Frågor om inreseregler till Sverige besvaras av Polismyndigheten. Frågor om paket besvaras av transportören. Men behöver du prata med oss om paket måste du först be transportöreren om ett tull-id innan du ringer oss.

 4000Max-gräns för bifogade filer är: 5MB
Om du berättar ditt telefonnummer och i förekommande fall ditt företags organisationsnummer så är det lättare för oss att hjälpa dig.


Så här behandlar vi dina personuppgifter

Varför behandlar Tullverket dina personuppgifter?

Personuppgifter som har lämnats i kontaktformulär och under handläggningen av ärendet behandlas inom ramen för Tullverkets uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att Tullverket ska kunna fullgöra sina skyldigheter som myndighet.

Ändamål

Behandlingen av personuppgifter vid handläggningen av frågor ställda till Tullverket sker för att Tullverket ska kunna svara på din fråga och ge dig service. Tullverket kommer även använda personuppgifter för att föra statistik. Ingen statistik sammanställs på individnivå.

Laglig grund

Tullverket är skyldig att ta emot frågor och ge service. Personuppgiftsbehandling med anledning av besvarande av frågor och för att ge service sker med stöd av 6 § och 7 § förvaltningslagen (1986:223).

Allt du skickar in till Tullverket blir så kallade allmänna handlingar, som kan begäras ut av allmänheten. Om någon begär ut uppgifterna görs en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Tullverket beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.

Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte.

Gallring

Ärenden med frågor om service ställda till Tullverket gallras efter 2 år. Dina personuppgifter kommer därför finnas sparade hos Tullverket 2 år efter att ärende är avslutat.

Personuppgiftsansvarig

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med frågor om service.

Det här är dina rättigheter


Rätt att få tillgång till din data (registerutdrag)

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja se och verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri.

Rätt till rättelse

Om uppgifter är felaktiga kan du vända dig till Tullverket och begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Det innebär också att du har rätt att komplettera med de personuppgifter som saknas och som är viktiga med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall informationen om dig inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Tullverket som hindrar myndigheten från att radera information om dig. I dessa fall blockeras den information som Tullverket är skyldig att spara, så att den inte användas till andra syften än att uppfylla de legala skyldigheterna.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som Tullverket utreder om uppgifterna är korrekta eller inte.

Rätt att klaga

Om du tycker att Tullverket behandlar dina uppgifter på ett felaktigt sätt ska du i första hand kontakta Tullverket. Du har även rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten, det vill säga Integritetsskyddsmyndigheten.

Du når Tullverket på tullverket@tullverket.se eller 0771-520 520.
Du kan även kontakta Tullverkets dataskyddsombud på dataskyddsombud@tullverket.se

Läs mer hos Integritetsskyddmyndigheten

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring