Tullverket

Flyttsakstullfrihet för inflyttare

Som inflyttare kan du beviljas flyttsakstullfrihet för flyttsaker om du har haft din normala bostad i ett land utanför EU under en sammanhängande period av minst ett år.

Flyttsakstullfrihet för personlig egendom

Du kan få flyttsakstullfrihet för personlig egendom som du har ägt och använt under minst sex månader innan du flyttar till Sverige. Du ska ha haft behov av och använt den personliga egendomen så som den är avsedd att användas.

Du ska även ha behov av den personliga egendomen när du bor i Sverige.

Under det första året efter att du flyttar till Sverige får du inte sälja, låna ut, pantsätta eller hyra ut någon del av den personliga egendom som du har fått tullfrihet för utan att först meddela Tullverket och betala tull, moms och andra skatter för sakerna. Du kan inte få dispens från det här tidskravet.

Du har ett år på dig att ta hem din personliga egendom för att kunna ansöka om flyttsakstullfrihet.

Flyttsakstullfrihet för fordon

För att beviljas flyttsakstullfrihet för ditt fordon ska du ha ägt fordonet under minst sex månader före flytten till Sverige. Ägandetiden räknas från den dag då fordonet levererades till dig till den dag då du återvänder till Sverige.

Du och din familj ska under ägandetiden utomlands ha haft behov av och använt fordonet. När vi bedömer ditt behov tar vi även hänsyn till din familjs levnadsvanor. Du ska ha använt fordonet på ett sätt som är normalt med hänsyn till klimat och andra förhållanden.

Under det första året efter att du flyttar till Sverige får du inte sälja, låna ut, pantsätta eller hyra ut fordonet utan att först meddela Tullverket och betala tull, skatt och moms för fordonet.

Så här begär du som inflyttare flyttsakstullfrihet

Du anmäler dina flyttsaker till Tullverket genom att lämna ett antal handlingar. Läs mer om de respektive handlingarna:

 1. Läs mer om blanketten Enhetsdokument.
 2. Läs mer om blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet för inflyttare.
 3. Läs mer om packlistan.
 4. Läs mer om styrkande handlingar.

Du kan lämna handlingarna på följande sätt:

 1. Du som själv kommer resande med dina flyttsaker lämnar handlingarna till en tulltjänsteman vid gränsen.
 2. Du som skickar dina flyttsaker med en flyttfirma skickar med handlingarna tillsammans med en fullmakt så att föraren kan lämna dem till en tulltjänsteman vid gränsen.
 3. Du som ska hämta ut dina flyttsaker på ett lager lämnar handlingarna på tullexpeditionen vid det lager där dina saker är placerade.

Här finns våra tullklareringsexpeditioner .

Blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet för inflyttare

När du har fyllt i blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet för inflyttare måste du skriva ut och underteckna blanketten i original.

Ladda ner blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet för inflyttare.PDF 

Packlista

En så kallad packlista bör innehålla uppgifter om dina flyttsaker. Specificera kapitalvaror som fordon, tv-apparater, datorer, kylskåp och liknande. Övriga saker kan du redovisa under samlingsbegrepp som exempelvis böcker, hushållsartiklar, linne och kläder.

Styrkande handlingar

Du kan behöva visa upp handlingar som styrker att du tillhör gruppen inflyttare, till exempel:

 1. Registrering i den kommun där du har haft din bostad
 2. Arbetstillstånd eller uppehållstillstånd
 3. Intyg från din arbetsgivare
 4. Hyreskontrakt för din bostad 
 5. Bevis på att du flyttar till Sverige (till exempel bevis på att du har anmält inflyttning till Skatteverket, arbetsgivarintyg eller att du har skrivit in dig vid Arbetsförmedlingen, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad, tecknat elavtal, att barnen är inskrivna i skolan)

Du kan också behöva visa upp handlingar som visar att du har uppfyllt tidsfristerna för att äga och använda en viss vara i ett land utanför EU, till exempel:

 1. Inköpshandlingar (till exempel kvitton, fakturor eller avbetalningskontrakt)
 2. Utländska försäkringshandlingar
 3. Registrerings- och trafikförsäkringshandlingar för fordon
 4. Frakthandlingar

Importdeklarera med blanketten Enhetsdokument

Ladda ner blanketten Enhetsdokument.Word 
Ladda ner blanketten Enhetsdokument. PDF

När du importdeklarerar på blanketten Enhetsdokument ska du fylla i följande fält och använda följande koder:

1. Deklaration

I första delfältet skriver du "EU" om du flyttar från ett EFTA-land (Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz). Skriv "IM" om du flyttar från ett annat land än ett EFTA-land.

I andra delfältet skriver du "A".

2. Avsändare/Exportör

Skriv ditt fullständiga namn och adress.

5. Varuposter

Skriv det totala antalet varuposter i deklarationen; det ska motsvara det antal du skriver i fält 33.

8. Mottagare

Skriv mottagarens fullständiga namn och adress. Under "Nr" ska du skriva ett identitetsnummer som består av en landskod, vanligtvis SE, personnummer och tilläggssiffror. För svenska privatpersoner är tilläggssiffrorna 00. Ett svenskt identitetsnummer kan alltså se ut så här: SE123456123400.

För sändningar som är värda över 10 000 kronor fyller du i landskod och personnummer. För sändningar som är värda under 10 000 kronor kan du skriva nollor istället för personnummer.

Leta reda på rätt landskod i en förteckning över landkoder.
I menyn väljer du Kodförteckning, Sök koder, under Kodtyp, välj länder och regioner.

14. Deklarant/Ombud

Om du själv är deklarant skriver du "[1] Mottagare".

15. a) Avsändnings-/Exportland, kod

Skriv bokstavskoden för avsändningslandet, till exempel "US" för USA.

24. Transaktionens art

Skriv koden "9".

30. Godsets förvaringsplats

Skriv en godslokalkod. En godslokalkod består av tre bokstäver och talar om på vilket lager varorna finns. Om du är osäker på godslokalkoden kan du fråga lagerinnehavaren.

31. Kolli och varubeskrivning

Märken och nummer – Containernummer - Antal och slag:

 • Skriv antal kolli, alltså hur många kollin din sändning består av. Skilj på emballerade varor och oemballerade varor.
 • Beskriv godsmärkningen, det vill säga hur kollina är märkta.
 • Skriv kollislag, alltså hur varorna är förpackade, till exempel "CT" för kartong och "CS" för låda.

33. Varukod

Skriv koden "9905 00 00 00".

I det tredje eller fjärde delfältet skriver du tilläggskoden "X001" för transportmedel (motorfordon, husvagnar, fartyg och luftfartyg) och "X002" för andra flyttsaker.

Tänk på att deklarera varor som omfattas av förbud eller restriktioner på sina respektive varukoder i kapitel 1–97 och inte på kapitel 99.

Se vilka varor som omfattas av importrestriktioner.

34. a) Ursprungsland, kod

Skriv bokstavskoden för varornas ursprungsland.

Leta reda på rätt landkod i en förteckning över landkoder.  
I menyn väljer du Kodförteckning, Sök koder, under Kodtyp, välj länder och regioner.

36. Förmånskod

Skriv koden "100".

37. Förfarande

 • I det första delfältet skriver du en fyrsiffrig kod. För vanlig import av flyttsaker är koden 4000.
 • I det andra delfältet skriver du koden "C01" (inflyttare).

38. Nettovikt

Skriv nettovikten uttryckt i hela kilo för de varor som är upptagna i fält 31.

44. Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Använd alltid dokumentkod "401F" till den Försäkran för flyttsakstullfrihet som du bifogar till importdeklarationen.

För en vara med ett värde över 100 000 kronor och för transportmedel (oavsett värde) ska du använda följande dokumentkoder till de styrkande handlingar som du bifogar till importdeklarationen:

 • 401Q Dokument som styrker din bosättning utanför EU
 • 402Q Dokument som styrker att du flyttar till Sverige
 • 401C Dokument som styrker att du äger en viss vara
 • 401D Dokument som styrker att du har använt en viss vara under din vistelsen utanför EU

46. Statistiskt värde

Skriv sändningens statistiska värde i svenska kronor. Det vill säga totalbeloppet för varans värde plus frakt och försäkring. 

48. Uppskjuten betalning

Skriv "Kontant".

54. Ort och datum, Deklarantens/ombudets underskrift och namn

Skriv ort och datum. Underteckna handlingen i original och skriv ett namnförtydligande.

Uppdaterad: 2020-01-03


4000