Tullverket

Uppskjutande av genomförandet

Du kan under vissa förutsättningar beviljas att genomförandet av ett beslut skjuts upp. Ett krav är att du har överklagat beslutet. Uppskjutande av genomförande innebär att det överklagade beslutet inte gäller, som exempelvis att du inte behöver betala tullräkningen, eller att ditt återkallade tillstånd fortsätter att vara giltigt, tills en domstol har prövat ditt överklagande, eller en annan tidpunkt som framgår av beslutet om att genomförandet skjuts upp.

Uppskjutande av genomförande kan beviljas av två anledningar:

  1. Tullverket har goda skäl att anta att det ifrågasatta beslutet är fel.
  2. Det är fara för att den som har överklagat kan vållas irreparabel skada, det vill säga en skada som inte kan repareras om det ifrågasatta beslutet verkställs.

Du kan ansöka om uppskjutande av genomförande i samma skrivelse som överklagan, eller i en separat skrivelse. Det överklagade beslutet gäller till dess att Tullverket har beslutat om att skjuta upp genomförandet. Om du vill att genomförandet av ett beslut ska skjutas upp bör du därför ansöka om detta så snart som möjligt. Om du inte beviljas uppskjutande av genomförande löper dröjsmålsräntan från förfallodagen trots att du ansökt om uppskjutande av genomförande.

Ange i ansökan om du endast ansöker på grund av anledningen under punkt 1 ovan, eller även på grund av anledningen i punkt 2. Om du ansöker även på grund av att du riskerar att vållas irreparabel skada ska du även ange på vilket sätt du riskerar att skadas. Det kan till exempel vara risk för konkurs eller att du behöver sälja din bostad. Bifoga bevis för det du anför, till exempel en nyligen upprättad balans- och resultaträkning eller ett utlåtande av en revisor om ansökan avser ett bolag.

Om Tullverket skjuter upp genomförandet av ett beslut som innebär att import- eller exporttullar ska betalas ska du som huvudregel ställa en garanti som täcker hela det belopp som du ska betala. Om detta skulle medföra allvarliga ekonomiska eller sociala svårigheter kan kravet på en heltäckande garanti sättas ned. Det är du som ansöker som ska visa att du inte kan ställa full garanti.

Anstånd

Om du överklagat Tullverkets beslut att påföra dig punktskatt eller transporttillägg enligt lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter så kan du begära anstånd med betalningen. Några särskilda krav för att få ett sådant anstånd finns inte och garanti behöver inte ställas.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)