Tullverket

Information om tidsfrister

Tre år för beslut om tull

Tullverket ska ha fått in överklagandet inom tre år från dag då tullskulden uppkom eller skattskyldigheten inträdde. Treårsfristen gäller beslut enligt tullagens bestämmelser, till exempel beslut om tull (beslut där tullavgift eller mervärdeskatt debiteras), tulltillägg, förseningsavgifter och dröjsmålsränta.

Undantag från treårsfristen kan göras om beslutet har meddelats senare än två och ett halvt år efter den dag då tullskulden uppkom eller skattskyldigheten inträdde. Ett överklagande får i sådant fall komma in inom två månader från den dag då du fick del av beslutet, om tiden för överklagande därigenom blir längre.

Tre veckor för andra beslut, till exempel tillstånd, återbetalning eller eftergift

Treveckorsfristen gäller bland annat följande beslut:

  • beslut om tillstånd till ett tullförfarande
  • beslut om återbetalning eller eftergift
  • beslut om att skjuta upp genomförandet av beslut
  • beslut enligt lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Tullverket ska i dessa fall ha fått in överklagandet inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)