Tullverket

Allmänna ombudet

Av 6 kap. 1 § tullagen (SFS 2016:253) framgår att det ska finnas ett allmänt ombud hos Tullverket. Det allmänna ombudet utses av regeringen. Hos Tullverket är Mikael Jeppsson, rättsavdelningen, utsedd till allmänt ombud.

Det allmänna ombudet har möjlighet att överklaga Tullverkets beslut om tull, annan skatt än tull, ränta, tulltillägg och förseningsavgift. Ombudet kan också överklaga ett beslut av förvaltningsrätt och kammarrätt samt föra talan i högsta förvaltningsdomstolen. Ett överklagande kan ske för att komma till rätta med att rättstillämpningen inte är enhetlig eller om det finns ett behov av prejudikat, det vill säga ett vägledande avgörande. Det allmänna ombudet kan ta över Tullverkets talan, men kan också föra talan i frågor till förmån för en enskild part.

2020 års redogörelse för för allmänna ombudets verksamhet.PDF

2019 års redogörelse för allmänna ombudets verksamhet.PDF

Uppdaterad: 2020-02-21


4000