Tullverket

Undervisningsmaterial, vetenskapligt och kulturellt material

När du importerar specifika varor inom områdena undervisning, vetenskap och kultur behöver du i vissa fall inte betala någon tull och i några av dessa fall inte heller någon moms.

Många varor ryms under den här rubriken, bland annat vissa kartor, reprofilmer för bokframställning, fotografiska plåtar och filmer av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär. Även samlarföremål och konstverk som importeras av gallerier och museer omfattas under förutsättning att de inte är avsedda för försäljning.

Till rådets förordning (EG) nr 1186/2009 finns två bilagor, bilaga I och bilaga II. Dessa bilagor omfattar de varor som kan bli tullfria vid import.

Se vilka varor som är tullfria enligt bilaga IPDF

Se vilka varor som är tullfria enligt bilaga IIPDF

Tullfria varor enligt bilaga I

Text

Tullfria varor enligt bilaga II

Varorna i bilaga II är tullfria under förutsättning att de är avsedda för institutioner eller organisationer i undervisningssyfte eller vetenskapligt eller kulturellt syfte. Institutionerna och organisationerna ska vara offentliga eller godkända av Tullverket.

Godkänd för tullfrihet

Om du som mottagare är en privat organisation, en institution, ett galleri eller ett museum ska Tullverket godkänna dig för att du ska få importera tullfritt.

Det är du som är ansvarig för verksamheten som ansöker om godkännande genom att skicka en skriftlig beskrivning av din verksamhet till oss. Bifoga styrkande handlingar som exempelvis stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar din vara.

Ett beslut om att du är godkänd mottagare gäller i tre år.

Tillstånd till tullfri import

Du behöver ett tillstånd till tullfri import för varje enskild vara som du vill importera.

Det är du som är ansvarig för verksamheten som ansöker om tillståndet på en blankett som du skickat till Tullverket.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste ha tillståndet när du importerar din vara.

Tillståndet gäller i sex månader.

Ladda ner en blankett för ansökan om tillstånd till tullfri importPDF

Om din ansökan omfattar audiovisuellt material av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär och finns upptagna i bilaga II A ska du som är ansvarig för verksamheten bifoga en skriftlig uppgift om materialets innehåll.

Om din ansökan omfattar samlarföremål och konstverk av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär ska du som är ansvarig för verksamheten bifoga en skriftlig försäkran om att varorna är samlarföremål eller konstverk av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär samt att varorna inte ska säljas.

Om din vara importeras av någon annan än den institution som har fått tillståndet kan varan bli tullfri under förutsättning att institutionen har köpt varan innan den importeras samt att varan sänds direkt till institutionen. Det ska då framgå av tulldeklarationen vem som är mottagare av varan.

Vad gäller efter importen?

Du får inte låna ut, hyra ut eller överlåta de varor som du har fått tullfrihet för, varken kostnadsfritt eller mot ersättning, utan att först anmäla det till oss. Det här gäller också om du inte längre uppfyller villkoren för tullfrihet eller om du vill använda varorna för andra ändamål än dem som tillståndet avser. I de flesta fall får du då betala tull för varorna.

Tullfriheten fortsätter dock att gälla om du lånar ut, hyr ut eller överlåter varorna till en annan organisation eller institution som uppfyller villkoren för tullfrihet och som ska använda artiklarna för ändamål som berättigar till denna tullfrihet.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 1 vid köp eller 3 vid gåva
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C11 för varor enligt bilaga 1 eller C12 för varor enligt bilaga 2.
  4. Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange en kod för de dokument som du bifogar:
    - Beslut om godkänd mottagare för tullfri import, kod 401G samt tillståndsnummer (gäller varor enligt bilaga II)
    - Tillstånd till tullfri import, kod 401T samt tillståndsnummer (gäller varor enligt bilaga II)

Skatteverket prövar frågan om momsfrihet

Momsfrihet medges i regel inte för undervisningsmaterial, vetenskapligt och kulturellt material.

De fall som är undantagna denna regel är material som filmer, fotografier och trycksaker som har framställts av Förenta nationerna eller deras fackorgan. Du kan även få momsfrihet för samlarföremål och konstverk som inte ska säljas och som importeras av ett galleri, ett museum eller en annan institution som Tullverket har godkänt.

För dig som har ett momsregistrerat företag prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Läs mer om momsfrihet i informationen Mervärdesskatt vid importPDF

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:4000