Tullverket

Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung och reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning

Institutioner och laboratorier som är godkända av Tullverket kan importera terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung och reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning utan att betala tull och moms.

De varor som ingår i den här gruppen är:

 1. terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung
 2. reagenser för blodgruppsbestämning
 3. reagenser för bestämning av vävnadstyp
 4. bifogade lösningar och nödvändiga tillbehör
 5. förpackningar som är särskilt ämnade för att transportera dessa varor.

Människoblod och dess derivat (helblod från människor, torkad humanplasma, humanalbumin och stabila lösningar av humanplasmaprotein, humanimmunglobulin och humanfibrinogen).

Alla reagenser som härstammar från människor, djur, växter eller annat och som används för blodgruppsbestämning och för upptäckt av blodinkompatibilitet.

Alla reagenser som härstammar från människor, djur, växter eller annat och som används för bestämning av vävnadstyper hos människor.


För att du ska kunna få tull- och momsfrihet för varorna behöver du uppfylla följande punkter:

 1. Varorna ska användas för medicinskt eller vetenskapligt ändamål utan kommersiellt syfte.
 2. Varorna ska följas av ett intyg som är utfärdat av ett behörigt organ i det land utanför EU som varorna kommer ifrån.
 3. Varorna ska vara förpackade i behållare med speciella identifikationsetiketter.

Den som är ansvarig för verksamheten vid institutionen eller laboratoriet ska också skriftligen beskriva hur varan ska användas för varje import.

Godkänd för tullfrihet

Institutionen eller laboratoriet måste vara godkänd av Tullverket för att få importera varor av detta slag tullfritt. Du som är verksamhetsansvarig ska skicka in en ansökan om tillstånd om att vara godkänd som mottagare för tullfri import till Tullverket med en beskrivning av verksamheten. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om era bokföringsrutiner och försäkra att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att ni kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar din vara.
 
Ett tillstånd om godkännande om godkännande som mottagare för tullfri import gäller i tre år från beslutsdagen.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 1 för köp, 3 för gåva
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C16
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange koden för de dokument som du bifogar:
  • Beslut om godkänd mottagare, dokumentkod 401G i delfältet för dokumentkod och tillståndsnumret för godkännandet i fältet för referensnummer
  • Skriftlig uppgift om den avsedda användningen, kod 401U
  • Intyg om överensstämmelse utfärdat av ett vederbörligen bemyndigat organ i det land utanför EU som varorna kommer ifrån, kod 401I

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 1.5 MB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000