Tullverket

Tullvärde

Du behöver betala tull för de flesta varor som importeras till Sverige. För att ta reda på hur hög tullen blir på en vara behöver du räkna fram varans tullvärde. Tullvärdet är varans pris, plus bland annat frakt- och försäkringskostnader, inklusive kostnader för lastning, lossning och hantering fram till EU:s gräns.

Vad är tullvärde?

I tullvärdet ingår i princip alla kostnader som uppstår i samband med att du importerar varan. Tullvärdet består av kostnaden för själva varan, transaktionsvärdet, med tillägg av ytterligare kostnader om de inte redan ingår i transaktionsvärdet.

Tullsatserna varierar mellan 0 och 20 procent, men det förekommer även högre tullsatser för vissa varor.

Styrk transaktionsvärdet med betalningsfakturan för varan

Du styrker transaktionsvärdet med betalningsfakturan för varan. Om du vet vad du kommer att betala trots att du ännu inte har fått en faktura använder du dig ändå av transaktionsvärdet. Värdet ska då kunna styrkas på annat sätt exempelvis genom att du hänvisar till annan handling som visar vilket pris som har avtalats.

Exempel på kostnader som ska läggas till transaktionsvärdet (om de inte redan ingår i transaktionsvärdet):

  1. fraktkostnader fram till införselplatsen i EU
  2. lastning, lossning och hantering fram till införselplatsen i EU
  3. verktygskostnader
  4. förpackningskostnader.

Kostnader som du har möjlighet att göra avdrag för

Det finns några kostnader som inte ska ingå i tullvärdet och som du har möjlighet att göra avdrag för.

Exempel på kostnader som inte ska ingå i tullvärdet:

  1. fraktkostnader som uppkommit efter införselplatsen till EU
  2. kostnader för arbete med uppförande av konstruktion efter importen
  3. inköpsprovisioner
  4. importtullar.

Vad kan visa på om en kostnad ska läggas till eller dras av?

Leveransvillkoret kan visa på om frakt- och hanteringskostnader ska läggas till eller dras av från fakturapriset för att räkna ut rätt tullvärde.

Läs mer om leveransvillkor.

Hjälp att beräkna tullvärdet

Det finns olika verktyg som kan vara till hjälp när du ska beräkna tullvärdet.

Ta hjälp av tullvärdeguiden för att beräkna dina varors tullvärde


Använd tullvärdekalkylatorn för att räkna ut dina varors tullvärde

Tullvärde även för tullfria varor

Du behöver beräkna ett tullvärde även för varor som är tullfria. Anledningen är att tullvärdet används  när du beräknar beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. 

Räkna i svenska kronor

Om fakturan du ska använda för att beräkna tullvärdet är utställd i utländsk valuta ska du räkna om den till svenska kronor. Använd Tullverkets växelkurs och utgå från den växelkurs som gäller den taxebestämmande dagen, det vill säga den dag då din tulldeklaration i pappersformat kommer in till Tullverket eller, för en elektronisk tulldeklaration, den dag då en begäran om tullklarering kommer in.

Om du och säljaren har ett avtal om att använda en fast omräkningskurs och säljaren får betalt enligt denna kurs, är det den kursen du använder.

Deklarera med rätt kod

Om importören är registrerad för mervärdesskatt vid importtillfället

Ange koden A00 när du ska deklarera tull.

Ange koden 1MT (monetärt  tullvärde) när det är Skatteverket som är beskattningsmyndighet. Det monetära tullvärdet är detsamma som det vanliga tullvärdet.

Det monetära tullvärdet samt tull och andra avgifter som Tullverket debiterar ska ingå i beskattningsunderlaget för importmoms som ditt företag sedan ska redovisa till Skatteverket. I de fall tullen tas ut som en procentsats på tullvärdet kommer beloppet för tullvärde därför att anges på två ställen i deklarationen.  

Om importören inte är registrerad för mervärdesskatt vid importtillfället

Ange koden A00 när du ska deklarera tull.

Ange koden B00 när du ska deklarera mervärdesskatt, till exempel när Tullverket är beskattningsmyndighet  för privatpersoner och andra ej momsregistrerade importörer.

Tullvärdedeklaration och motsvarande uppgifter i det nya importsystemet vid tullvärde över 231 666 kronor

Ny värdegräns
Värdegränsen för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall, samt för lämnande av motsvarande uppgifter i det nya importsystemet, höjdes till 231 666 kronor den 1 januari 2024.

Se Tullverkets tillkännagivande om ändring av värdegränsen. Pdf, 124.8 kB.

När tullvärdet är högre än 231 666 kronor kan du behöva lämna uppgifter som styrker kostnader och förhållanden som har påverkat priset för den importerade varan.

När och hur du ska lämna uppgifterna skiljer sig beroende på om du lämnar tulldeklarationen enligt den gamla eller nya lagstiftningen, det vill säga till Tullverkets nya eller gamla importsystem.

  • För tulldeklarationer som lämnas enligt den gamla lagstiftningen ska du använda separata tullvärdedeklarationer på blankett Tv 745.1.

  • För tulldeklarationer som lämnas enligt den nya lagstiftningen ska du i stället lämna uppgifterna direkt i importdeklarationen.

Läs mer om tullvärdedeklaration och värderelaterade uppgifter i tullvärdehandledningen under avsnitt 6.5. Pdf, 1.1 MB.

Generell tullvärdedeklaration

Du som återkommande importerar varor kan ansöka om en generell tullvärdedeklaration. Det kan du göra oavsett om tulldeklarationen lämnas enligt den nya eller gamla lagstiftningen. En generell tullvärdedeklaration är en deklaration som omfattar samtliga leverantörer, även om villkoren är olika.

När du ansöker om en generell tullvärdedeklaration ska du använda samma blankett som för en vanlig tullvärdedeklaration, men bara fylla i första sidan. Du markerar att det är en generell tullvärdedeklaration genom att skriva ordet ”Generell” överst i kanten på blanketten.

Leverantören ska uppges i fält 1, eller om det är flera leverantörer, specificeras i en bilaga. Även leveransvillkoren ska anges i fält 3 (obligatorisk uppgift). Om ansökan inte är korrekt ifylld kan den avvisas eller kompletteringar kan begäras in.

Skicka sedan in blanketten i original till Tullverket som återkommer med ett beslut som innebär att du kan använda dig av en generell tullvärdedeklaration.

Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Observera att det för närvarande är längre handläggningstid på dessa ansökningar då det är många som ansöker om generell tullvärdedeklaration. Möjligheterna att ge information och besvara frågor är därför begränsade.

Du ska därefter ange koden N934 i fält 44 eller dataelement 12 03 000 000 i importdeklarationen tillsammans med beslutets diarienummer (tidigare löpnummer) som du hittar i beslutet.

Den generella tullvärdedeklarationen gäller så länge som de kommersiella villkoren är desamma. Om förutsättningarna ändras skickar du in en ny ansökan om generell tullvärdedeklaration och kommer då att få ett nytt diarienummer att hänvisa till.

Blanketter för tullvärdedeklaration

Ladda ner en tullvärdedeklaration. Pdf, 206.1 kB.

Ladda ner tilläggsbladet till tullvärdedeklarationen. Pdf, 83 kB.

Lär dig mer om tullvärde

I Tullvärdehandledningen  kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller när du ska styrka transaktionsvärdet och vilka krav Tullverket ställer på betalningsfakturan.

Läs mer i Tullvärdehandledningen. Pdf, 1.1 MB.

Alternativa metoder för tullvärde

Om villkoren för att använda transaktionsvärdemetoden inte är uppfyllda behöver du fastställa tullvärdet med hjälp av alternativa metoder.

Läs om alternativa metoder för tullvärde.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Längre handläggningstid för ansökningar om generell tullvärdedeklaration.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)