Tullverket

Aktiv förädling

Aktiv förädling kan ge dig tullbefrielse för varor som du importerar för att bearbeta eller reparera. Du behöver inte betala antidumpningstullar eller söka någon importlicens för dessa varor.

Du kan använda dig av förfarandet aktiv förädling under vissa omständigheter:

  • Varorna ska vara tullbelagda eller omfattas av handelspolitiska åtgärder som till exempel importlicens.
  • Det ska gå att identifiera den ursprungliga varan i den förädlade produkten.
  • Väsentliga intressen för tillverkare i unionen får inte påverkas negativt.

Den vara som du låter bearbeta eller reparera under förfarandet aktiv förädling blir en så kallad förädlad produkt. Oftast återexporteras denna men du har möjlighet att välja att anmäla den förädlade produkten till fri omsättning.

Krav på garanti

Du måste ställa garanti för tull och annan skatt, exempelvis mervärdesskatt för importvaran.

Läs om garanti.

Du behöver tillstånd

För att använda förfarandet aktiv förädling behöver du ansöka om ett tillstånd från Tullverket.

Ansök om tillstånd till aktiv förädling.

Importdeklaration vid aktiv förädling

Du anmäler din vara till aktiv förädling i importdeklarationen genom att ange vissa koder.

Läs om importdeklaration vid aktiv förädling.

Så här avslutar du den aktiva förädlingen

Aktiv förädling avslutas när de förädlade varorna anmälts till ett nytt tullförfarande. Det kan vara återexport eller övergång till fri omsättning (import), men även t.ex. transitering eller lagring i tullager. Du ska alltid lämna en avräkningsnota som visar hur förfarandet har avslutats.

Den aktiva förädlingen ska avslutas inom en viss tid som framgår av ditt tillstånd till aktiv förädling. Tiden räknas från och med den dag då icke-unionsvaror hänförs till förfarandet, dvs. den dag då du importerar varorna. Du kan beviljas en rimlig förlängning av den tidsfristen om du lämnar in en motiverad ansökan om detta till Tullverket.

Återexport efter aktiv förädling

Om du avslutar den aktiva förädlingen med återexport ska du lämna en tulldeklaration för återexport. För att du ska få ett bevis på att varorna har exporterats är det viktigt att du fyller i rätt koder i tulldeklarationen.

Läs om återexport efter aktiv förädling.

Import efter aktiv förädling

När du avslutar den aktiva förädlingen genom import ska du lämna en importdeklaration och betala importtullar och skatter. Du ska också visa upp alla eventuella tillstånd och importlicenser.

Läs om import efter aktiv förädling.

Förstöring under aktiv förädling

Förstöring som görs på deklarantens begäran kan även det ske under förfarandet aktiv förädling. För att du ska få göra det måste förstöring finnas med som en förädlingsprocess i ditt tillstånd till aktiv förädling. Du har möjlighet att komplettera ditt tillstånd så att det inbegriper även förstöring.

Avräkningsnota

För att ärendet ska kunna avslutas måste du lämna en avräkningsnota inom 30 dagar efter utgången av tiden för avslutning.

Läs om avräkningsnota efter aktiv förädling.

Likvärdiga varor

Du kan använda en unionsvara istället för en importerad vara om unionsvaran uppfyller kraven för likvärdiga varor. Kraven är att unionsvaran ska ha samma handelskvalitet, tekniska egenskaper och KN-nummer (de första åtta siffrorna i varukoden) som den importerade varan.

För att du ska få använda dig av likvärdiga varor ska det finnas inskrivet i ditt tillstånd.

Läs mer om likvärdiga varor.

Vanliga former av hantering

Varor som har hänförts till förfarandet för aktiv förädling får genomgå sådana vanliga former av hantering som är avsedda att bevara dem, förbättra deras utseende eller marknadsmässiga kvalitet eller förbereda dem för distribution eller återförsäljning. Dessa vanliga former av hantering är de som anges i bilaga 71-03 till kompletteringsförordningen.

Läs mer i bilaga 71-03.PDF

Befordran av varor

Varor som har hänförts till förfarandet för aktiv förädling får flyttas (befordras) mellan olika platser i EU utan andra tullformaliteter än de bokföringsmässiga.

Om du befordrar varor till utförselkontoret med avsikt att avsluta den aktiva förädlingen genom att föra ut varorna ur EU ska varorna finnas upptagna i en deklaration om återexport. Varorna ska kvarstå i förfarandet för aktiv förädling till dess att de förts ut ur unionens tullområde.

Lär dig mer

Gå en kurs i aktiv förädling hos Tullverket. Under kursen lär du dig hela förfarandet, allt från hur du ansöker om tillstånd till hur du avslutar förfarandet med avräkningsnota eller återbetalningskrav.

Läs mer och anmäl dig till en kurs om aktiv förädling.

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000