Tullverket

Har du koll inför tullrevisionen?

Det finns vissa saker du behöver ha koll på i ditt företag, och inför en eventuell revision blir det extra viktigt att redan ha goda tullrutiner på plats.

Här är fyra saker du behöver ha koll på inför en eventuell revision:

 1. Utse en kontaktperson på ditt företag
  Utse gärna en kontaktperson som revisorn kan ha återkommande kommunikation med.

 2. Ha ordning och reda på styrkande handlingar
  Du sparar tid genom att ha ordning på de styrkande handlingar som vi begär in. I värsta fall kan du få tilläggsdebiteringar om du inte kan presentera rätt handlingar.

 3. Ha kontroll på företagets tullhanteringsrutiner
  Se till att det finns rutinbeskrivningar för den tullhantering som sker, exempelvis rutiner som beskriver hur företaget säkerställer att tulldeklarationerna är riktiga, att eventuellt tullombud förses med aktuella och korrekta uppgifter, att styrkande handlingar finns och förvaras på rätt sätt och så vidare.

 4. Ha god intern kontroll och egenuppföljning
  Vi rekommenderar att ditt företag har interna kontroller och regelbunden egenuppföljning. Genom att upptäcka felen i tid och själv rapportera dem till Tullverket kan du undvika tulltillägg.

Uppdaterad: 2020-04-29


4000