Tullverket

Framtida tullhantering

Järnvägstransport

I början av 2024 kommer möjligheten att i efterhand klarera godset via mejl att upphöra. Från och med den 31 januari 2024 ska transiteringsförfarandet användas för allt gods som ankommer på järnväg. Den nya tillämpningen är en följd av att alla tullklareringsområden försvinner och ersätts av platser.

Möjligheten att i efterhand klarera godset via mejl kommer att upphöra

För varor som förs in i EU med järnvägstransport är standardförfarandet att godset ankommer på en transitering. För järnvägsgods som inte omfattas av en transitering är det i nuläget även möjligt att klarera godset efter gränspassage genom en begäran om klarering till en myndighetspostlåda. Den 31 januari 2024 kommer möjligheten att i efterhand klarera godset via mejl att upphöra. I stället ska transiteringsförfarandet användas för allt gods som ankommer på järnväg.

Den nya tillämpningen är en anpassning till kraven i den europeiska tullagstiftningen, tullkodexen, som innebär att allt gods från länder utanför EU som förs in i Sverige ska hanteras på samma sätt oavsett trafikslag. Den nya tillämpningen är en följd av att alla tullklareringsområden försvinner och ersätts av platser.

Varför transitering?

Det finns flera skäl till att Tullverket har gjort ställningstagandet att transiteringsförfarandet ska användas för järnvägstransporter. En av anledningarna är anpassningen till nya lagkrav på digital uppgiftslämning för alla transportslag.

Eftersom det som regel inte finns några tullklareringsexpeditioner där järnvägsgods passerar svensk gräns kan godset inte anmälas för ankomst på samma sätt som sker för exempelvis vägtransporter på gränsen mellan Sverige och Norge. Tidtabeller (tåglägen) för det kommersiella gods som förs in i Sverige är heller inte anpassade för att tåget ska stanna vid gränsen för tullkontroll. Det saknas dessutom kontrollfaciliteter för att enkelt kunna koppla bort en järnvägsvagn och kontrollera godset vid gränsen utan att störa övrig järnvägstrafik.

Om godset befinner sig under transiteringsförfarandet när tåget passerar gränsen uppfylls lagkraven på tullövervakning. Det finns inget krav på gränsövergångsattest för transitering för järnväg som motsvarar den för vägtrafiken, och därför behöver tågen fortsatt inte stanna vid gränsen när transiteringsförfarandet används. I stället anmäler du godsets ankomst på destinationsorten.

Vad händer om varorna inte transiteras?

Om du som aktör inte säkerställer att varorna vid införsel på järnväg är hänförda till transiteringsförfarandet, och att förfarandet avslutas av en godkänd mottagare på en godkänd plats, kan du ha gjort dig skyldig till bristande efterlevnad av tullagstiftningen. Bristande efterlevnad kan bland annat medföra att en tullskuld uppstår. Det är Tullverket som utreder bristande efterlevnad och fastställer vem som är gäldenär. Därutöver kan en bristande efterlevnad påverka befintliga eller framtida tillstånd.

Införsel vid järnvägstransport

Vilka tillstånd behöver du?

I samband med kravet på transitering av icke-unionsvaror i järnvägsflödet vid ankomst till Sverige från 28 januari 2024 kommer minst tre tillstånd för berörda aktörer att behövas. För att få ta emot icke-unionsvaror under transitförfarandet ska en aktör ha tillstånd som godkänd mottagare för unionstransitering (ACE) i kombination med tillstånd till en av Tullverket godkänd plats samt tillstånd till samlad garanti.

Beroende på vilken typ av varor och varornas tullstatus kommer ditt företag behöva ansöka om godkänd mottagare i kombination med en av tre platser: annan godkänd plats, anläggning för tillfällig lagring eller tullager. Tillstånd till minst en av dessa platser är en förutsättning för att få tillståndet godkänd mottagare för unionstransitering (ACE). Det är ditt företag och ert varuflöde som avgör vilken typ av platstillstånd ni behöver ansöka om. Krav och möjligheter skiljer sig mellan de olika platserna.

Krav och möjligheter för annan godkänd plats, anläggning för tillfällig lagring och tullager

Driftansvarig

Företaget ska själv driva platsen. Det är inte möjligt att få ett tillstånd som omfattar en plats som drivs av en annan aktör. Den aktör som innehar driften av platsen ansöker om tillståndet.

Lagringstid

De olika platserna tillåter att varorna lagras under tullövervakning olika länge innan de måste hänföras till ett tullförfarande.

Lagring av unionsvaror

En unionsvara är en vara som i sin helhet framställts inom unionen eller en vara som förts in på unionens tullområde från länder eller territorier belägna utanför detta tullområde och som övergått till fri omsättning. Man får lagra unionsvaror på en anläggning för tillfällig lagring och på tullager under förutsättning att det är inskrivet i tillståndet. En icke-unionsvara är en vara som inte är i fri omsättning i unionen.

Bokföring

En godkänd bokföring är ett krav för att ett tillstånd att driva en anläggning för tillfällig lagring eller ett tullager ska beviljas

Bokföringskrav anläggning för tillfällig lagring

Bokföringskrav tullager

Samlad garanti

Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden, exempelvis godkänd mottagare och en av Tullverket godkänd plats.

Likvärdiga varor

Förenklat innebär lagring av likvärdiga varor på ett tullager att du lagrar både unionsvaror och icke-unionsvaror på lagret, men att det inte går att fysiskt avgöra vilka varor som har vilken tullstatus. Ett exempel är bulkvaror (till exempel olja eller grus) där varorna måste lagras på samma plats och där tillståndshavaren endast kan ange vilken mängd som har vilken tullstatus. För att få lagra likvärdiga varor ska det vara inskrivet i tillståndet.

Hantering

På ett tullager har du möjlighet till viss hantering av varor. Du får inte hantera varor hur som helst, men vissa vanliga former av hantering är tillåtna. De typer av hantering som är tillåtna på ett tullager finns förtecknade i bilaga 71-03 till kompletteringsförordningen. I bilagan finns en lista med 22 punkter som beskriver vad du får göra med varorna när de lagras på ett tullager.

Titta på bilagan i kompletteringsförordningen

Kontrollplats

Tullverket ställer krav på avskilda kontrollutrymmen med ändamålsenliga faciliteter för kontroll av de varor som hanteras. Kontrollplats ska anordnas på tullager, anläggning för tillfällig lagring eller annan godkänd plats och innebär ett speciellt utrymme enligt Tullverkets direktiv. Det kan exempelvis handla om utrymme för Tullverkets hundar, röntgenverktyg och belysning.

Vilken plats är lämplig för dig?

Beroende på vilken typ av varor och varornas tullstatus kommer ditt företag behöva ansöka om godkänd mottagare i kombination med en av tre platser: annan godkänd plats, anläggning för tillfällig lagring eller tullager. Det är ditt företag och ert varuflöde som avgör vilken typ av platstillstånd ni behöver ansöka om. Krav och möjligheter skiljer sig mellan de olika platserna.

Annan godkänd plats

Du driver en verksamhet dit järnvägsspår går direkt. Med järnväg kommer sändningar från länder utanför EU hänförda till transiteringsförfarandet. På en annan godkänd plats får unionsvaror inte lagras. Varor som befinner sig i EU:s tullområde ska antas vara unionsvaror såvida inget talar emot detta. Icke-unionsvarorna måste övergå till annat godkänt tullförfarande, exempelvis fri omsättning, inom 6 dagar efter att transiteringsförfarandet har avslutats.

För att kunna beviljas tillstånd till annan godkänd plats måste du kunna ge nödvändiga garantier för ett korrekt genomförande av verksamheten. I detta innefattas att du ska kunna säkerställa att unionsvaror inte kommer lagras på den aktuella platsen. I den mån unionsvaror förväntas ankomma till platsen så behöver du visa på vilket sätt lagring av unionsvaror undviks. Detta bör framgå med tydlighet av till exempel rutinbeskrivningar eller liknande dokumentation. Tullverket kommer göra en bedömning i det enskilda fallet om det föreligger nödvändiga garantier för att lagring av unionsvaror undviks. Vid denna bedömning kommer Tullverket bland annat beakta i vilken mån:

  • det finns ett behov av att lagra varor, oavsett tullstatus, på platsen,
  • icke-unionsvaror förväntas övergå till fri omsättning direkt vid ankomst,
  • det finns tydliga rutiner om hur varor med olika tullstatus hanteras vid ankomst.

Den aktör som innehar driften på platsen är den som ansöker om annan godkänd plats. I kombination med tillståndet godkänd mottagare kan du ta emot varor hänfört till transiteringsförfarandet. Du ansöker om en annan godkänd plats genom att skicka in en ansökan via en blankett.

Läs mer om kraven för annan godkänd plats.

För att få ett tillstånd till annan godkänd plats behöver du också tillståndet Samlad garanti. Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden.

Samlad garanti - tillstånd.

Anläggning för tillfällig lagring

Du driver en verksamhet där järnvägsspår går direkt in på anläggningen. Med järnväg kommer sändningar med icke-unionsvaror eller unionsvaror som är hänförda till transiteringsförfarandet. Du har behov av att lagra varor med olika tullstatus och dessa varor ska kunna särskiljas fysiskt eller bokföringsmässigt. Icke-unionsvaror får lagras i max 90 dagar innan de hänförs till annat godkänt tullförfarande och möjligheten att hantera varorna är begränsad, du får exempelvis laga ett trasigt emballage. Däremot får inte förpackningar brytas för exempelvis ompackning.

Den aktör som innehar driften på platsen ansöker om tillståndet I kombination med tillståndet godkänd mottagare kan du ta emot varor hänfört till transiteringsförfarandet. Du ansöker via Tullverkets e-tjänster.

Läs mer om kraven för anläggning för tillfällig lagring.

För att få ett tillstånd till en anläggning för tillfällig lagring som ska användas i kombination med godkänd mottagare, behöver du också tillståndet Samlad garanti. Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden.

Samlad garanti - tillstånd.

Tullager

Du driver en verksamhet som har järnvägsspår direkt in på anläggningen. Med järnväg kommer sändningar med icke-unionsvaror eller unionsvaror, hänförda till transiteringsförfarandet. Utöver att ta emot varorna och låta dem övergå i fri omsättning har du även behov av att hantera varorna eller lagra varor med olika tullstatus som endast kan särskiljas i bokföringen. Du kan också lagra likvärdiga varor. På ett tullager är lagringstiden obegränsad.

Den aktör som innehar driften på platsen ansöker om tullagertillståndet.

Du hänför varorna till tullagerförfarandet genom att lämna en tullagerdeklaration, antingen via e-tjänsten Tullager eller via en systemlösning (EDI). Du kan välja att anlita ett ombud för uppgiftslämningen.

Läs mer om kraven för tullager.

Läs mer om tullagerdeklarationer.

Kom igång att deklarera via EDI.

För att få ett tillstånd till tullager behöver du också tillståndet Samlad garanti. Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden.

Samlad garanti - tillstånd.

Ta emot varor under transiteringsförfarandet

För att få ta emot varor under transiteringsförfarandet ska varorna tas emot av en aktör som har tillstånd som godkänd mottagare för unionstransitering (ACE).

Godkänd mottagare

Du tar idag emot varor i järnvägsflödet som har sitt ursprung i ett land utanför EU, till exempel Norge. Tar du emot icke-unionsvaror i järnvägsflödet och har behov av att slutföra transiteringsförfarandet utan att föra varorna till ett tullkontor, behöver du ansöka om tillståndet godkänd mottagare. Du som innehar tillstånd till annan godkänd plats, anläggning för tillfällig lagring, eller tullager kan ansöka om tillstånd som godkänd mottagare. Då har du möjlighet att ta emot varor som är hänförda till transiteringsförfarandet, bryta tullförseglingen och slutföra transiteringsförfarandet.

Läs mer om kraven för godkänd mottagare för unionstransitering.

Bokföringen till transiteringen innehar du som tillståndshavare av godkänd mottagare. Det innebär att du ansvarar och för bokföringen själv och visar kontroll över varuflödet. Som godkänd mottagare slutför du transiteringen i systemet NCTS. Om du inte själv vill köpa ett system är det möjligt att anlita ett ombud som då hanterar den transitrelaterade kommunikationen mellan dig och tullmyndigheten. Systemet för transiteringar kommer att uppdateras den 28 januari, 2024. Det uppdaterade systemet, NCTS fas 5, påminner mycket om dagens system, men det finns några områden som skiljer. Exempelvis kommer uppgiftslämningen att se annorlunda ut. Strukturen är uppbyggd i flera nivåer, fler uppgifter ska deklareras och vissa uppgifter är uppdelade på flera dataelement.

Kom igång att deklarera via EDI.

Läs mer om det uppdaterade systemet för transiteringar, NCTS fas 5.

Att tänka på

  • Om inte allt gods som omfattas av transiteringen ankommer till din godkända plats samtidigt, till exempel för att en tågvagn har kopplats från tågsetet, ska du meddela destinationstullkontoret utan fördröjning och begära partiellt slutförande.
  • Om dina varor lastas om på en kombiterminal behöver tågsetet omfattas av flera olika transiteringsdeklarationer, ställda till respektive godkänd mottagare. Ett alternativ är också att du avslutar den pågående transiteringen och starta nya transiteringar till de respektive godkända mottagarna. Det förutsätter att terminalen är en godkänd plats och har de tillstånd som krävs. Det kan underlätta om varor som ska till samma mottagare omfattas av en fristående transitering redan från början.
  • Det finns ingen möjlighet för Tullverket att bevilja godkänd mottagare och platstillstånd på en plats där det saknas en driftansvarig. Därför finns ingen möjlighet att lossa icke-unionsvaror hänförda till transiteringsförfarandet i ett sådant fall. Du behöver säkerställa att dina varor ankommer till en godkänd mottagare så att transiteringsförfarandet kan slutföras.

Exempel som visar hur de nya lagkraven kan uppfyllas beroende på aktör i kedjan

Rangerbangård

På en rangerbangård delas och sätts tågvagnar ihop beroende på destinationsort. Om transporten inte ska avslutas på rangerbangården är det viktigt att tågvagnarna befinner sig under transiteringsförfarandet vid rangeringen. Själva rangeringen betraktas då endast som en så kallad händelse under transport (omlastning) och påverkar inte själva transiteringen.

Kombiterminal

Om du vill slutföra transiteringen på en kombiterminal behöver du se till att den person som är ansvarig för driften av kombiterminalen har ett giltigt platstillstånd. Om du har containrar som lastas om från tåg till trailer kan du inte på egen hand ansöka om alla tillstånd som krävs för att kunna slutföra transiteringen på kombiterminalen. Platstillstånd kan endast beviljas den som driver kombiterminalen. Den personen är således även ansvarig för att godset på platsen hanteras korrekt gentemot tullmyndigheten.

Om du saknar relevanta tillstånd för att låta godset övergå till ett nytt eller annat tullförfarande på kombiterminalen behöver transiteringen ställas till en annan destinationsort. Omlastningen från tågtransport till vägtransport på kombiterminalen betraktas då endast som en händelse under transport.

Ombud

Som aktör i järnvägsflödet kan du alltid anlita ett ombud för tullhanteringen. Om du har ett behov av att ansöka om tillståndet godkänd mottagare, men inte på egen hand vill köpa in transiteringssystemet NCTS, kan du alltid ta hjälp av ett ombud med tillgång till NCTS för att lämna och ta emot de uppgifter som krävs.

Precis som för andra trafikslag är det möjligt att ta del av ett ombuds tillstånd och infrastruktur för att hantera gods och till exempel slutföra en transitering på en godkänd plats som tillhör ett ombud. Till exempel ett ombuds anläggning för tillfällig lagring.

Slutmottagare

Beroende på typen av gods är det för vissa varugrupper inte möjligt att lasta om godset från järnväg till väg på en kombiterminal på vägen till destinationsorten. För vissa slutmottagare går varorna därför hela vägen på räls till den plats, till exempel ett fabriksområde, där transiteringen ska slutföras och godset ska övergå till fri omsättning. I det fallet är det den som är ansvarig för driften av platsen som ska söka de tillstånd som krävs. Som vanligt är det möjligt att anlita ett ombud för tullhanteringen och kommunikationen mot transiteringssystemet NCTS.

Alla slutmottagare kan på egen hand söka relevanta tillstånd för att slutföra transiteringar och inneha en godkänd plats där godset lagras för en kortare eller längre tid.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)