Tullverket

EDI – Ändring av registrering för kommunikation via EDI

Om förutsättningarna för företagets EDI registrering behöver ändras eller kompletteras ska företaget meddela Tullverket och ansöka om ändring av TVEDI.

Beroende på vad ansökan gäller behöver företaget ibland genomföra slutprov i Tullverkets företagstestmiljö för att kunna ansluta EDI-systemet till Tullverket. På den här sidan får du veta när och hur ditt företag ska ansökan om ändring och vad som gäller efter att ditt företag har fått beslut om ändring.

EDI tillstånd övergår till EDI registrering (TVEDI)

Tullverket ändrar hanteringen av EDI-tillstånden. Förändringen innebär att tidigare EDI-tillstånd TVEUP, TVEUT, TVEMU, TVZEM, TVEKH, TVEKB ,TVEUS och testtillstånd för systemleverantör upphör att gälla och ersätts av en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

Tullverket kommer att kontakta berörda företag.

När och hur ska företag ansöka om ändring?

Byte av systemleverantör eller system

Vid byte av systemleverantör eller system behöver företaget ansöka om en ny så kallad teknisk bilaga. På ansökan anges "byte av system". I ansökan ska de tekniska förutsättningarna för det nya EDI-systemets kommunikation med Tullverket anges. Om det finns flera tekniska bilagor i TVEDI-registreringen måste de skiljas åt med olika vidareadresser, därför behöver en unik vidareadress anges för den nya tekniska bilagan. Vid byte av system behöver slutprov utföras innan produktionssättning kan godkännas.

Byte av EDI-kommunikationsplats

För att kommunicera med Tullverket används kommunikationsmetoden OFTPv2 via TCP/IP. Vid byte av kommunikationslösning finns två alternativ. Rekommendationen är alternativ 1.

Alternativ 1:

Ansök om ändring av TVEDI - på befintlig teknisk bilaga (oförändrad avsändaradress)

På ansökan anges "byte av kommunikationsplats."

Detta innebär:

 • ny OFTP EDI-kod
 • överföringar via produktionsmiljön kan fortsätta som tidigare, samtidigt som den nya kommunikationen kan verifieras med hjälp av överföringar via företagstestmiljön
 • i normalfallet behöver enbart kommunikationstester genomföras
 • omställning av produktionstrafiken sker vid överenskommen tidpunkt med Tullverkets it-avdelning. Telefonkontakt etableras av EDI-testfunktionen vid omställningstillfället
 • meddelandeflödet ska kunna stoppas under produktionstrafikens omställning
 • omställningen till ny kommunikationsplats ska genomföras inom 3 månader.

Alternativ 2:

Ansök om ändring av TVEDI - beställa ny teknisk bilaga.

På ansökan anges "ny kommunikationsplats".

Detta innebär:

 • ny avsändaradress dvs. ny unik vidareadress ska anges
 • ny OFTP EDI-kod
 • ordinarie tester och slutprov för ny teknisk bilaga ska utföras
 • slutproven ska granskas och godkännas av Tullverket
 • övergång till ny lösning görs vid valfritt tillfälle efter Beslut om godkänt i test
 • anmälan om avslut av teknisk bilaga som upphört att användas ska göras av företaget.

Tillägg av ny teknisk bilaga

Ett företag kan ha en eller flera tekniska bilagor beroende på företagets behov. En del företag delar upp sitt produktions- och testflöde på olika bilagor. Hör med din systemleverantör vad som är bäst alternativ för ditt företag.

Ni ansöker om en ny teknisk bilaga inom ramen för TVEDI. På ansökan anges "ny teknisk bilaga" samt anledningen till ändringen. I ansökan ska de tekniska förutsättningarna för den nya anslutningen till Tullverket anges. Om det finns flera tekniska bilagor i TVEDI-registreringen måste de skiljas åt med olika vidareadresser, därför behöver en unik vidareadress anges för den nya tekniska bilagan.

Borttag av teknisk bilaga

Har företaget inte längre behov av anslutning med Tullverket för ett system rekommenderar vi att företaget anmäler borttag av aktuell teknisk bilaga. Vanligtvis görs detta när företaget har överfört all sin tullhantering till ett nytt system.

Borttag innebär att dess anslutningen mot Tullverkets system inaktiveras och det är inte längre möjligt att skicka deklarationer på den aktuella tekniska bilagan. I ansökan anges uppgift om aktuell teknisk bilaga samt eventuell vidareadress. Det går att lämna önskemål om datum för borttag. Innan ni anmäler borttag tänk på:

 • Att tömma brevlådan på kvittenser m.m. innan ledningarna ”klipps” till Tullverket.
 • Om företaget är godkänd avsändare i NCTS är det speciellt viktigt att ni har mottagit alla ankomstmeddelande på uppstartade transiteringar, annars kan inte garantin bli avbokad.

Begäran om ny tull-id-serie

När företaget skickar ett ärende till Tullverkets system ska ärendet förses med ett tull-id (även kallat LRN). När befintlig tull-id-serie börjar ta slut bör företaget i god tid ansöka om ny tull-id-serie. Mer information om tull-id-serier finns på sidan Efter produktionssättning – bra att veta.

Ändra kontaktuppgift för befintlig kommunikationsplats

För att underlätta företagets kontakter med Tullverket håll företagets kontaktuppgifter för kommunikationsplatsen uppdaterade. Anmäld kontakt är ansvarig för kommunikationsärenden, problemhantering, driftstörningar och är första kontakt gentemot Tullverket för löpande frågor angående kommunikation. Om företaget vill ändra kontaktuppgift ska detta anmälas till Tullverket. På ansökan anges "Ändrad kontaktuppgift för befintlig kommunikationsplats ", kontaktuppgifter samt uppgift om vilken aktuell teknisk bilaga ändringen gäller.

Så här ansöker du

Ansök om ändring av TVEDI genom att fylla i och skriva ut blanketten. Instruktioner för ifyllande av ansökan finns på baksidan av blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket med post.

Ansökan om ändring av registrering för kommunikation via EDI tv 404.32PDF

Vad händer när ditt företag fått beslut om ändring?

Tullverket utfärdar beslut om ändring och det innebär i normalfallet att företaget får en ny version av Beslut om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) med uppdaterade uppgifter enligt ansökan om ändring.

Beroende på vilken ändring ärendet gäller så behöver företaget ibland utföra nya slutprov i Tullverkets företagstestmiljö. Datum för teststart framgår av beslutet i aktuella fall. Kontakta EDI-testfunktionen om vilka tester och slutprov som behöver utföras för att få godkänt i test.

Företagstestmiljö, förutsättningar och tester

Ny teknisk bilaga

Om en ny teknisk bilaga har utfärdats skickas även två separata brev med lösenord som kallas Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs med posten. Ett brev skickas till innehavaren av TVEDI (kontaktperson för ansökan) och ett till angiven kommunikationsplats. För att kunna kommunicera med Tullverket på den nya bilagan måste man lägga in lösenorden från dessa bekräftelser i företagets system. Ibland kan nytt signeringscertifikat behöva beställas. Hör med din systemleverantör vad som gäller för ert system.

Om syftet med den nya tekniska bilagan är att användas i produktion ska slutprov skickas till Tullverket för tekniskt och formellt godkännande. När slutproven är godkända får ditt företag ett beslut om godkända tester via e-post. Godkänt i test innebär att Tullverket ställer om företagets EDI-anslutning till produktionsmiljö. Produktionssättningen sker på vardagar och datum anges i beslutet. Under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda kan företaget sedan börja skicka och ta emot ärenden i produktion.

Om någon eller några av era befintliga prenumerationstjänster (CWRA, CWPR, TSPR, ZKH, UTL, ZKB, ZKL) ska tas emot i produktion på den nya tekniska bilagan behöver företaget meddela EDI-tillstånd för överflyttning av uppgifter. Kontakta oss i god tid innan ni vill kunna ta emot meddelandet i produktion.

Ange:

 • vilken prenumerationstjänst är aktuell
 • aktuell godslokalkod, lastplatskod eller deklarant
 • till vilken teknisk bilaga överflyttningen ska ske
 • önskemål om datum för överflyttningen.

Test på befintlig bilaga vid byte av kommunikationsplats

Vid beviljande av ansökan om byte av kommunikationsplats på befintlig teknisk bilaga skickas även två separata brev med lösenord som kallas Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs med post. Ett brev skickas till innehavaren av TVEDI (kontaktperson för EDI-frågor och ansökan) och ett till angiven kommunikationsplats. För att kunna kommunicera med Tullverket måste eventuellt nya lösenord läggas in från bekräftelsen i företagets tullsystem. Hör med din systemleverantör vad som gäller för ert system.

Bytet av kommunikationsplats ska genomföras inom tre månader efter beslut om ändring. Kontakta EDI-testfunktionen för att genomföra ett kommunikationstest. Omställning till den nya kommunikationsplatsen görs vid överenskommen tidpunkt efter godkänt test. När omställningen är genomförd skickas en ny version av Beslut om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) med uppdaterade uppgifter till företaget.

Övriga ändringar som inte kräver en ändringsansökan

 • Vill ditt företag börja använda nya EDI-meddelanden i produktion med befintligt system och samma teknisk bilaga kan ni ta direktkontakt med EDI-testfunktionen för att utföra slutprov.

Företagstestmiljö, förutsättningar och tester

 • När företaget vill anmäla tillägg av nya uppgifter eller ta bort uppgifter för prenumerationstjänster i produktion.

Prenumerationstjänster i produktion

 • Återkalla TVEDI

Företag som upphör eller som inte längre behöver EDI-anslutning till Tullverket kan återkalla TVEDI. Detta innebär att anslutningen inaktiveras och det är inte längre möjlighet att skicka deklarationer till Tullverket.

Återkalla ett tillstånd

Sidan uppdaterades: 2020-09-22

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat


4000