Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Rättsligt ställningstagande om tillämpningen av 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.

I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket hur punkterna i 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m. (LFS) ska tillämpas med anledning av en dom från kammarrätten.

I och med domen så kommer en försändelse som kan anses vara en ”försändelse av ringa värde”, och inte är en postorderförsändelse, i många fall kunna medges tull- och skattefrihet om det sammanlagda verkliga värdet inte överstiger 150 euro per försändelse eller innehåller vissa exkluderade varor.

Kammarrättens dom innebär i korthet att om en försändelse kan klassificeras som en försändelse av ringa värde, enligt den definition som finns i tullfrihetsförordningen, så kommer bestämmelserna i 2 kap. 4 § LFS inte att hindra att skattefrihet enligt 2 kap. 2 § första stycket LFS medges under samma förutsättningar som tullfrihet kan medges. Detta gäller om varornas sammanlagda verkliga värde inte överstiger 150 euro per försändelse och om försändelsen inte innehåller alkoholhaltiga produkter, parfymer och luktvatten och tobak eller tobaksvaror.

Det är deklaranten som vid deklarationstillfället väljer på vilken grund som tullfrihet och skattefrihet ska yrkas. Om deklaranten senare vill ändra sitt yrkande får denne ansöka om återbetalning och eftergift eller överklaga beslutet.

Det rättsliga ställningstagandet ska tillämpas på tulldeklarationer som har godtagits senast den 30 juni 2021 och för dessa deklarationer är det möjligt att ansöka om återbetalning eller eftergift eller överklaga beslutet. De ordinarie tidsfrister, som framgår av tullagen (2016:253) och tullkodex (förordning [EU] nr 952/2013), ska tillämpas. Slutsatserna i det rättsliga ställningstagandet kan tillämpas även för tulldeklarationer som har godtagits innan tidpunkten för kammarrättens dom.

Rättsligt ställningstagande om tillämpningen av 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m. Pdf, 244.2 kB.

Rättsliga ställningstaganden är ställningstaganden i principiella frågor där det saknats svar i en rättsfråga eller där rättsläget varit oklart.

Rättsliga ställningstaganden

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)