Tullverket

Kontroller på uppdrag av andra

Tullverket är den myndighet som kontrollerar att reglerna för in- eller utförsel av varor till eller från Sverige efterföljs. Det är ofta en annan myndighet som ansvarar för reglerna.

Till exempel

Ansvarsområde

Ansvarig myndighet

Departement för ansvarig myndighet

AEOS – Säkerhet och skydd

Transportstyrelsen

Näringsdepartementet

Animaliska livsmedel

Jordbruksverket

Näringsdepartementet

Djur och Cites

Jordbruksverket

Näringsdepartementet

Explosiva varor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Justitiedepartementet

Fartygsrapportering

Sjöfartsverket

Näringsdepartementet

Flygplansrapportering

Luftfartsverket

Näringsdepartementet

Frihandel och ursprung

Kommerskollegium

Utrikesdepartementet

Grov ekonomisk brottslighet

Ekobrottsmyndigheten

Justitiedepartementet

Grov organiserad brottslighet

Polismyndigheten

Justitiedepartementet

Handelsstatistik

Statistiska Centralbyrån (SCB)

Finansdepartementet

Importmoms och punktskatter

Skatteverket

Finansdepartementet

Invasiva arter från hav och vattenbruk

Havs- och vattenmyndigheten

Miljödepartementet

Kemikalier

Kemikalieinspektionen

Miljödepartementet

Klassificering av nya substanser

Folkhälsomyndigheten

Socialdepartementet

Kontanta medel

Tullverket

Finansdepartementet

Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Inspektionen för strategiska produkter


Justitiedepartementet

Kulturföremål

Riksantikvarieämbetet

Kulturdepartementet

Livsmedel

Livsmedelsverket

Näringsdepartementet

Läkemedel, narkotika, narkotikaprekursorer och klassificering av nya läkemedel

Läkemedelsverket

Socialdepartementet

Miljöfarligt avfall

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket


Piratkopior (immaterialrätt)

Myndighetssamverkan mot piratkopiering

Produktsäkerhet

Marknadskontrollmyndighet (t ex Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket)


Radioaktivt avfall

Strålsäkerhetsmyndigheten

Miljö- och energidepartementet

Skogsodlingsmaterial

Skogsstyrelsen

Näringsdepartementet

Terrorism

Säkerhetspolisen

Justitiedepartementet

Tullkontroll till sjöss

Kustbevakningen

Justitiedepartementet

Vapen

Polismyndigheten

Justitiedepartementet

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)