Tullverket

Framtida tullhantering

Varors tullstatus

Ett nytt system för digitala bevis för varors tullstatus som unionsvaror, Pous (Proof of union status), kommer att införas i två faser. Fas 1 produktionssätts den 1 mars 2024 och fas 2 i augusti 2025. 

Tills Pous-systemet tas i drift kan du använda följande statusbevis:

  • T2L utfärdat på papper
  • rederiets manifest
  • faktura eller transportdokument.

Bevisen för varors tullstatus har en begränsad giltighetstid på 90 dagar.

Tänk även på att enligt den nya tullkodexen som började gälla den 1 maj 2016 måste du som har tillstånd till status som godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror (ACP) behålla kopior av dina utfärdade T2L- och T2LF-dokument i tre år istället för två år.

Införande i två faser

Bevis om varors tullstatus (Pous) införs i två faser.

Fas 1

I fas 1 digitaliserar man bevis för tullstatus T2L/F. Fasen produktionssätts den 1 mars 2024.

Det här innebär att de ekonomiska aktörerna från det datumet ska ansöka om bestyrkande och registrera T2L/F via ett externt centralt gränssnitt. Tullmyndigheterna kommer att handlägga ärendena och ett godkännande kommer att ges i varje enskilt ärende. Det identifikationsnummer i form av MRN som finns med i svaret ska sedan presenteras för tullmyndigheterna vid ankomsten till EU.

Fas 2

Fas 2 omfattar manifest för tulländamål. Denna fas planerar man att införa samtidigt med European Maritime Single Window (EMSW) under augusti 2025.

Tillstånd till att upprätta rederiets manifest efter avgång

Tillstånd till använda rederiets manifestet som statusbevis i de fall manifestet upprättas efter fartygets avgång kommer att finnas kvar under en övergångsperiod. När Pous-systemet är på plats i alla medlemsstaterna tas det här tillståndet bort.

Vad gäller när det totala värdet inte överstiger 15 000 euro?

Unionsvaror med ett värde upp till en viss gräns (15 000 euro) kommer inte att behöva registreras i det kommande Pous-systemet. För dessa varor kommer faktura eller transportdokument fortsatt att kunna användas som bevis för unionsstatus.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Införandet av bevis om varors tullstatus kommer att ske i två faser.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)