Tullverket

Framtida tullhantering

Anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring

När den nya införselprocessen är helt införd ska varors ankomst till EU:s tullområde alltid anmälas till tullmyndigheten. I och med att ankomsten är anmäld är varan i tillfällig lagring.

När varor ankommer till EU:s tullområde ska detta alltid anmälas till tullmyndigheten. En deklaration för tillfällig lagring kan lämnas i olika form, och den ska lämnas senast i samband med varornas ankomst. Det ska då anges dels på vilken plats varorna anmäls, dels på vilken plats varorna ska lagras tillfälligt.

Anmälan av varors ankomst

Från och med 27 september 2023, kan en digital anmälan av varors ankomst med en referens till den summariska införseldeklarationen lämnas för varor som

 • ankommer direkt till Sverige med flyg från ett land utanför EU med varor som lossas i Sverige
 • ankommer till Sverige från ett land utanför EU med flyg efter att först ankommit till ett annat EU-land där varorna inte har omlastats eller avlastats.

Det innebär förändrade processer och ett nytt uppgiftslämnande för flygaktörerna. Senast den 1 januari 2024 ska en digital anmälan av varans ankomst lämnas för alla flygförsändelser.

Från den 3 juni 2024 ska en anmälan av varors ankomst lämnas för varor som ankommer direkt till Sverige från ett land utanför EU via sjö. Kravet på att lämna en anmälan av varors ankomst gäller enbart de varor som lossas i Sverige. Anmälan ska innehålla en referens till den summariska införseldeklarationen. För att anmäla varors ankomst kommer ytterligare uppgifter att behöva lämnas i MSW från den 3 juni 2024.

De uppgifter som inte lämnas i strukturerad form i ett anlöp tas in i form av Excel som laddas upp i MSW reportal. Uppgifterna ska lämnas när tredjelandsvaror ska lossas (undantag när varorna kommer från Norge).

De ytterligare uppgifterna som ska lämnas är:

 • Sid-MRN
 • referens till transportdokument på Master och/eller House Consignment
 • container
 • behållare.

För varor som ankommer från Norge via väg kommer det vid tullkontor att finnas möjlighet att lämna en digital anmälan av varors ankomst från och med den 1 mars 2024. Det finns också möjlighet att lämna ett digitalt I2-meddelande, men den praktiska hanteringen utgörs under en övergångsperiod av att föraren lämnar en manuell presentation i form av samlingsdokumentet på papper, som uppfyller uppgiftskraven för anmälan av varors ankomst.

Vid obevakad gränsövergång kommer det också att finnas möjlighet att lämna både en digital anmälan av varors ankomst från och med den 1 mars 2024 eller ett digitalt I2-meddelande. Under en övergångsperiod kommer Tullverket att godkänna den e-postavisering som görs en timme före gränspassage som ett villkor för undantag om rutt och tid (s.k. trafiktillstånd). Från och med januari 2025 kommer tulldeklarationen att aktiveras genom ett digitalt I2-meddelande vid ankomsten. Från och med januari 2025 kommer det också att krävas en digital anmälan av varors ankomst. Även fortsatt kommer dock e-postaviseringen som ett villkor för trafiktillståndet att behövas. Den temporära hanteringen ersätts av digitaliserad gränspassage när detta införs utifrån det EU-gemensamma projekt (EU Smart Border) som EU-kommissionen avser inkludera i tidplanen för utvecklingsarbete (MASP).

Deklaration för tillfällig lagring

Tullverket kommer att införa en digital deklaration för tillfällig lagring (DTL) den 1 oktober 2024. Fram till dess används den övergångslösning som finns. Senast den 1 januari ska en deklaration för tillfällig lagring för flygförsändelser lämnas i det nya systemet.

En digital deklaration för tillfällig lagring ska senast den 1 januari 2025 lämnas för icke-unionsvaror som

 • ankommer direkt till Sverige med flyg från ett land utanför EU
 • ankommer till Sverige från ett land utanför EU med flyg efter att först ankommit till ett annat EU-land.

Tullverket har målsättningen att ta fram tre meddelandetyper till den 1 oktober 2024:

 • DTL som lämnas i förväg med separat ankomstanmälan vid ankomst
 • kombinerad DTL och ankomstanmälan vid ankomst
 • DTL vid ankomst där man har använt ett elektroniskt transportdokument som transitdeklaration (ETD-sändningar) där ankomstanmälan är gjord i första EU-land.

Vi har också tagit fram en processbild som riktar sig till tillståndshavaren för anläggning tillfällig lagring.

Processbeskrivningar, deklarationshandledning och tekniska specifikationer

Processen för deklaration för tillfällig lagring i förväg för flygförsändelser

Processen för deklaration för tillfällig lagring vid ankomst för flygförsändelser

Processen för tillståndshavaren för tillfällig lagring

Deklarationshandledning för anmälan av varors ankomst

Deklarationshandledning för deklaration för tillfällig lagring

Tekniska specifikationer för anmälan av varors ankomst, SCTS-AOG

 

Platser för ankomst av varor och tillfällig lagring

Huvudalternativet kommer att vara att anmälan om varornas ankomst i första hand ska göras på en godkänd plats, exempelvis en anläggning för tillfällig lagring.

Läs om de olika platserna där varor kan anmälas och vara i tillfällig lagring.

Läs om övergången till nya platser vid sjötransport.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Från den 3 juni 2024 ska en anmälan av varors ankomst lämnas för varor som ankommer direkt till Sverige från ett land utanför EU via sjö. Kravet på att lämna en anmälan av varors ankomst gäller enbart de varor som lossas i Sverige. Anmälan ska innehålla en referens till den summariska införseldeklarationen. För att anmäla varors ankomst kommer ytterligare uppgifter att behöva lämnas i MSW från den 3 juni 2024. De uppgifter som inte lämnas i strukturerad form i ett anlöp tas in i form av Excel som laddas upp i MSW reportal. Uppgifterna ska lämnas när tredjelandsvaror ska lossas (undantag när varorna kommer från Norge). De ytterligare uppgifter som ska lämnas är:Sid-MRN,referens till transportdokument på Master och/eller House Consignment, container, behållare.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)