Tullverket

Framtida tullhantering

Järnvägstransport

Under 2023 kommer möjligheten att i efterhand klarera godset via mejl att upphöra. I stället ska transiteringsförfarandet användas för allt gods som ankommer på järnväg. Den nya tillämpningen är en följd av att alla tullklareringsområden försvinner och ersätts av platser.

Möjligheten att i efterhand klarera godset via mejl kommer att upphöra

För varor som förs in i EU med järnvägstransport är standardförfarandet att godset ankommer på en transitering. För järnvägsgods som inte omfattas av en transitering är det i nuläget även möjligt att klarera godset efter gränspassage genom en begäran om klarering till en myndighetspostlåda.

Men under 2023 kommer möjligheten att i efterhand klarera godset via mejl att upphöra. I stället ska transiteringsförfarandet användas för allt gods som ankommer på järnväg.

Den nya tillämpningen är en anpassning till kraven i den nya europeiska tullagstiftningen, tullkodexen, som innebär att allt gods från länder utanför EU som förs in i Sverige ska hanteras på samma sätt oavsett trafikslag. Den nya tillämpningen är en följd av att alla tullklareringsområden försvinner och ersätts av platser.

Varför transitering?

Det finns flera skäl till att Tullverket har gjort ställningstagandet att transiteringsförfarandet ska användas för järnvägstransporter. En av anledningarna är anpassningen till nya lagkrav på digital uppgiftslämning för alla transportslag.

Eftersom det som regel inte finns några tullklareringsexpeditioner där järnvägsgods passerar svensk gräns kan godset inte anmälas för ankomst på samma sätt som sker för exempelvis vägtransporter på gränsen mellan Sverige och Norge. Tidtabeller (tåglägen) för det kommersiella gods som förs in i Sverige är heller inte anpassade för att tåget ska stanna vid gränsen för tullkontroll. Det saknas dessutom kontrollfaciliteter för att enkelt kunna koppla bort en järnvägsvagn och kontrollera godset vid gränsen utan att störa övrig järnvägstrafik.

Om godset befinner sig under transiteringsförfarandet när tåget passerar gränsen uppfylls lagkraven på tullövervakning. Det finns inget krav på gränsövergångsattest för transitering för järnväg som motsvarar den för vägtrafiken, och därför behöver tågen fortsatt inte stanna vid gränsen när transiteringsförfarandet används. I stället anmäler du godsets ankomst på destinationsorten.

Vad gäller för dig?

Beroende på din roll i leveranskedjan kommer olika typer av anpassningar att krävas för att uppfylla kravet på att godset befinner sig under transiteringsförfarandet när det ankommer till Sverige eller EU via järnväg.

Du behöver tillgång till NCTS-systemet

All uppgiftslämning för transitering sker digitalt via S2S-lösning. Därför behöver du tillgång till NCTS-systemet (New Computerised Transit System), och då är det viktigt att se till att ditt system kan kommunicera med tullmyndigheten. Om du inte själv vill köpa ett system är det möjligt att anlita ett ombud med tillgång till NCTS-systemet, som då hanterar den transitrelaterade kommunikationen mellan dig och tullmyndigheten.

Systemet för transiteringar kommer att uppdateras. Det uppdaterade systemet NCTS fas 5 påminner mycket om dagens system, men det finns några områden som skiljer. Exempelvis kommer uppgiftslämningen att se annorlunda ut. Strukturen är uppbyggd i flera nivåer, fler uppgifter ska deklareras och vissa uppgifter är uppdelade på flera dataelement. Om du själv vill köpa in NCTS-systemet bör du tänka på att befintlig version (NCTS fas 4) behöver uppdateras till NCTS fas 5 under år 2023.

Kom igång att deklarera via EDI

Läs mer om det uppdaterade systemet för transiteringar, NCTS fas 5.

Om du vill slippa visa upp godset varje gång en transitering ska slutföras

Alla transiteringar måste slutföras på en plats som är godkänd av tullmyndigheten. Det finns möjlighet att beviljas status som godkänd mottagare för unionstransitering för att slippa visa upp godset på en tullklareringsexpedition varje gång en transitering ska slutföras. Sändningen kan då slutföras på den godkända platsen utan att behöva visas upp för tullmyndigheten. Läs mer om tillståndet godkänd mottagare för unionstransitering och de villkor som ska uppfyllas för tillståndet.

Godkänd mottagare för unionstransitering – tillstånd

Om godset ska övergå till fri omsättning direkt

Det finns olika typer av godkända platser där gods som ankommer på transitering kan slutföras. Om godset ska övergå till fri omsättning (import) direkt i samband med att transiteringen slutföras rekommenderar vi att du ansöker om annan godkänd plats.

Annan godkänd plats

Om du behöver lagra godset i upp till 90 dagar

Om godset ska lagras en längre tid, och det även finns ett ekonomiskt behov för detta, kan du ansöka om en godkänd plats i form av en lagringsanläggning. På en anläggning för tillfällig lagring kan gods lagras i upp till 90 dagar.

Anläggning för tillfällig lagring

Om du behöver lagra godset i mer än 90 dagar

Om det finns ett behov av att lagra godset under längre tid än 90 dagar kan du använda ett tullager.

Tullager

Ställ en garanti

När en transitering som ankommer på järnväg slutföras på en godkänd plats, kan den lagras under en kortare eller längre tid. Då ska en garanti ställas för det gods som hanteras på en godkänd plats. Garantin hanteras som ett separat tillstånd som heter samlad garanti.

Samlad garanti – tillstånd

Exempel på hur de nya lagkraven kan uppfyllas

Beroende på ditt logistikflöde behöver du klargöra var godset som ankommer på transitering ska övergå till ett annat eller nytt tullförfarande.

Här kan du se ett exempel som visar hur de nya lagkraven kan uppfyllas.

Rangerbangård

På en rangerbangård delas och sätts tågvagnar ihop beroende på destinationsort. Om transporten inte ska avslutas på rangerbangården är det viktigt att tågvagnarna befinner sig under transiteringsförfarandet vid rangeringen. Själva rangeringen betraktas då endast som en så kallad händelse under transport (omlastning) och påverkar inte själva transiteringen.

Kombiterminal

Om du vill slutföra transiteringen på en kombiterminal behöver du se till att den person som är ansvarig för driften av kombiterminalen har ett giltigt platstillstånd. Om du har containrar som lastas om från tåg till trailer kan du inte på egen hand ansöka om alla tillstånd som krävs för att kunna slutföra transiteringen på kombiterminalen. Platstillstånd kan endast beviljas den som driver kombiterminalen. Den personen är således även ansvarig för att godset på platsen hanteras korrekt gentemot tullmyndigheten.

Om du saknar relevanta tillstånd för att låta godset övergå till ett nytt eller annat tullförfarande på kombiterminalen behöver transiteringen ställas till en annan destinationsort. Omlastningen från tågtransport till vägtransport på kombiterminalen betraktas då endast som en händelse under transport.

Ombud

Som aktör i järnvägsflödet kan du alltid anlita ett ombud för tullhanteringen. Om du har ett behov av att ansöka om tillståndet godkänd mottagare, men inte på egen hand vill köpa in transiteringssystemet NCTS, kan du alltid ta hjälp av ett ombud med tillgång till NCTS för att lämna och ta emot de uppgifter som krävs.

Precis som för andra trafikslag är det möjligt att ta del av ett ombuds tillstånd och infrastruktur för att hantera gods och till exempel slutföra en transitering på en godkänd plats som tillhör ett ombud. Till exempel ett ombuds anläggning för tillfällig lagring.

Slutmottagare

Beroende på typen av gods är det för vissa varugrupper inte möjligt att lasta om godset från järnväg till väg på en kombiterminal på vägen till destinationsorten. För vissa slutmottagare går varorna därför hela vägen på räls till den plats, till exempel ett fabriksområde, där transiteringen ska slutföras och godset ska övergå till fri omsättning. I det fallet är det den som är ansvarig för driften av platsen som ska söka de tillstånd som krävs. Som vanligt är det möjligt att anlita ett ombud för tullhanteringen och kommunikationen mot transiteringssystemet NCTS.

Alla slutmottagare kan på egen hand söka relevanta tillstånd för att slutföra transiteringar och inneha en godkänd plats där godset lagras för en kortare eller längre tid.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000