Tullverket

Begrepp i nya tullkodexen

I och med att den nya tullkodexen började tillämpas den 1 maj 2016 har många begrepp inom olika tullförfaranden förändrats. Här finns nya och gamla begrepp samlade så att du ska kunna hålla dig uppdaterad.

Den här sidan uppdateras allteftersom fler delar av lagstiftningen börjar tillämpas. Återkom därför när du stöter på ett nytt ord eller begrepp inom tullhantering som du inte känner igen.

Använd gärna sökfunktionen Ctrl + F när du letar efter ett nytt eller gammalt begrepp. Du hittar begreppen under följande rubriker:

  1. Generella begrepp
  2. Begrepp inom tullager
  3. Begrepp inom tillfällig lagring
  4. Begrepp inom särskilda förfaranden
  5. Begrepp inom tulldeklarationer 

 
Generella begrepp

Nytt begrepp

Anmärkning

ansvarig för förfarandet

Den person som inger tulldeklarationen eller för vars räkning den deklarationen inges eller den person till vilken rättigheter och skyldigheter i fråga om ett tullförfarande har överförts.

betalningsanstånd

Tidigare "kredittillstånd"

destinationstullkontor

Tidigare "bestämmelsetullkontor"

frigöra varor till tullförfarande

Betyder att "klarera varor"

garanti

Tidigare "säkerhet"

godkänd utfärdare

Tidigare hette tillståndet "godkänd avsändare för bevis om gemenskapsstatus"

kontinuitetsplan

Tidigare "reservrutin"

registrering i deklarantens bokföring

Tidigare "notering i bokföring". Ett separat tillstånd som gäller alla dagens tillstånd med notering i bokföring.

unionsvara

Tidigare "gemenskapsvara"

utförseltullkontor

Tidigare "utfartstullkontor"

identifieringsnummer för lagret

Tidigare "godslokalkod"

ändring av en tulldeklaration

Tidigare "omprövning"

 

 
Begrepp inom tullager

Nytt begrepp

Anmärkning

allmänt tullager typ 1

Tidigare "allmänt tullager typ A"

allmänt tullager typ 2

Tidigare "allmänt tullager typ B". Deklaranten är ansvarig för hela förfarandet. Denna typ av lager används inte i Sverige i dag.

ansvarig för förfarandet

Den person som inger tulldeklarationen eller för vars räkning den deklarationen inges eller den person till vilken rättigheter och skyldigheter i fråga om ett tullförfarande har överförts.

befordran av varor

Tidigare "överföring"

drift av anläggning för lagring i tullager

Fullständig benämning för "tullagertillstånd"

garanti

Tidigare "säkerhet"

hänföra till tullagerförfarandet

Tidigare "upplägg"

lagerbokföring

Tidigare "lagerjournal"

lagring av likvärdiga varor

Tidigare "gemensam lagring"

registrering i deklarantens bokföring

Tidigare "notering i bokföring". Ett separat tillstånd som gäller alla dagens tillstånd med notering i bokföring.

standardförfarande

Tidigare "normalförfarande"

tillstånd till särskilda förfaranden

Tidigare "tillstånd till förfarande med ekonomisk verkan"

 

tillståndshavare

I fråga om tullager, tidigare "lagerhavare"

tullagertillstånd

Kort för "drift av anläggning för lagring i tullager"

 

tulldeklaration för  tullagerförfarandet

Tidigare "deklaration för upplägg"

vanliga former av hantering

Vanliga former av hantering innebär att exempelvis få öppna och packa om kartonger. Det krävs inte längre tillstånd för att utföra vanliga former av hantering på tullager. Det är dock reglerat i lagstiftningen vad som får utföras inom ramen för vanliga former av hantering och tillståndshavaren måste själv säkerställa att de åtgärder som utförs är tillåtna.

varornas förvaringsplats

Tidigare "godslokalkod"

överföring av rättigheter och skyldigheter

Överföring av rättigheter och skyldigheter innebär att den som är ansvarig för förfarandet helt eller delvis får överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person som uppfyller villkoren för förfarandet. Till exempel kan ett företag vid en fusion överlåta ett helt lager till en annan person. Har funnits tidigare men inte använts i Sverige.

 
Begrepp inom tillfällig lagring

Nytt begrepp

Anmärkning

bokföring

Tidigare "lagerbokföring" eller "lagerjournal"

deklaration för tillfällig lagring

Tidigare "summarisk deklaration"

drifttillstånd för anläggning till tillfällig lagring

Tidigare "tillfälligt lagertillstånd"

garanti

Tidigare "säkerhet"

tillfällig lagring

Tidigare "tillfällig förvaring" eller "tillfälligt lager"

tillståndshavare

I fråga om tillfällig lagring, tidigare "lagerhavare"

identifieringsnummer för lagret

Tidigare "godslokalkod"

 

 
Begrepp inom särskilda förfaranden

Nytt begrepp

Anmärkning

aktiv förädling

Tidigare "bearbetning under tullkontroll", "planerad förstöring" och "aktiv förädling, suspensionssystemet". Aktiv förädling restitutionssystemet upphör.

ansvarig för förfarandet

Tidigare "huvudansvarig"

destinationstullkontor

Tidigare "bestämmelsetullkontor"

elektroniskt transportdokument

Tidigare "förenklat förfarande nivå 1" eller "förenklat förfarande nivå 2" inom transitering

garanti

Tidigare "säkerhet"

slutanvändning

Tidigare "varors användning för särskilda ändamål" eller "gynnsam behandling i tullhänseende - användning för särskilda ändamål" eller "gynnsam tullbehandling".

särskilda förfaranden

Tidigare "tullförfaranden med ekonomisk verkan". Särskilda förfaranden är transitering, lagring (tullager och frizoner), särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) och förädling (aktiv och passiv förädling).

tillfällig införsel

Tidigare "temporär import"

tillstånd till särskilda förfaranden

Tidigare "tillstånd till förfarande med ekonomisk verkan"

unionstransitering

Tidigare "gemenskapstransitering"

utförseltullkontor

Tidigare "utfartstullkontor"

Begreppet "känsliga varor" inom transitering försvinner helt.

 

 
Begrepp inom tulldeklarationer

Nytt begrepp

Anmärkning

frigjord

Status för en tulldeklaration: Varorna som deklareras är frigjorda när Tullverket har genomfört eventuella kontroller.

förenklad deklaration

Tidigare "förenklat deklarationsförfarande"

godtagen

Status för en tulldeklaration: En tulldeklaration är godtagen när Tullverket har kontrollerat tulldeklarationens riktighet, tillståndets giltighet och att det finns ett Eori-nummer.

inte ingiven

Status för en tulldeklaration: En tulldeklaration är inte ingiven och därmed ogiltig om varorna inte har anmälts till Tullverket inom 30 dagar.

ingiven

Status för en tulldeklaration: En tulldeklaration är ingiven när Tullverket har tagit emot den, validerat uppgifterna och kontrollerat formatet.

standardförfarande

Tidigare "normalförfarande"

ändring av en tulldeklaration

Tidigare "omprövning"

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)