Tullverket

Framtida tullhantering

Frågor och svar om det nya exportsystemet

Vi svarar på de vanligaste frågorna om det nya exportsystemet.

Allmänt

Var kan vi hitta svarsstatus på exportmeddelande som kommer att sändas för AES?

För AES återfinns svarsmeddelandena i DDNXA 5.15.1, AES, Appendix A, och dessa utgör svar/status i de fall meddelandena går till uppgiftslämnaren.

Samverkansspecifikationen definierar vilka meddelanden som ingår i AES.

Dessa dokument hittar du på sidan SCTS-AES.

Deklaration

Om vi har flera order till samma land men med olika kunder på en båt – kan vi göra en deklaration på dessa?

Ja, ange följande uppgifter:

  • Om destinationsland (16 03 000 000) är samma måste det anges på huvudnivå.
  • Om du har flera mottagare (dataelement 13 03 000 000) ska uppgiften lämnas på varupostnivå och får inte vara samma för alla varuposter.

Stäm av med din systemleverantör om du vill inkludera flera mottagare i en exportdeklaration.

Deklarationshandledning för nya uppgiftslämningen vid export (standardtulldeklaration)

Stämmer det att UNU och klarering över disk av exportdeklarationer försvinner?

Ja, UNU försvinner och klarering över disk av exportdeklarationer är inte längre möjligt.

Däremot finns det möjlighet att lämna en tulldeklaration i förväg, men denna behöver aktiveras elektroniskt.

Angående tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid export, går det att lämna en sammanfattande kompletterande deklaration?

Nej, det är bara möjligt att lämna allmän deklaration (1:1-förhållande). Det vill säga att för varje förenklad deklaration som lämnas in ska en kompletterande deklaration till denna lämnas.

Om vi använder oss av standardtulldeklaration, kan vi då ha ett MRN-nummer per order (båtbokning) oavsett hur många containrar bokningen innehåller? Vi har idag förhållandet 1 container = 1 MRN-nummer.

Ja. När samtliga containrar har anlänt till den godkända platsen (hamnterminalen) kan exportdeklarationen skickas in med ett MRN-nummer.

Kan jag ansöka om en godkänd plats för export inne på en hamnterminal?

Ja.

Läs hur du ansöker på sidan Godkänd plats vid export.

Hur ställer sig hamnarna till att släppa in ej tullklara sjöcontainrar?

Det är upp till varje hamn/hamnterminal hur de vill hantera exportlogistiken. Det finns inga tullkrav på att inte släppa in enheter på ett hamnområde eller en hamnterminal där exportdeklaration ännu inte har lämnats.

Kan vi rätta vikten i den kompletterande deklarationen mot den uppskattade vikten i den förenklade deklarationen?

Ja, ändring av vikt kan göras i den kompletterande deklarationen när utförselproceduren har avslutats i sin helhet (intyg om varors utförsel, meddelande IE599 har skickats).

Blir det som det är på importen att det är 11 dagar som gäller från det datum som den förenklade deklarationen inges till Tullverket som den kompletterande deklarationen ska vara ingiven?

Nej, den kompletterande deklarationen ska lämnas senast 10 dagar från det att den förenklade deklarationen lämnades. Detta gäller både för import och för export.

Vi gör idag en förenklad deklaration (ALE) följt av en sammanfattande deklaration (UFF). Hur ska vi nu hantera exporten när en sammanfattande deklaration inte är möjlig? Vi har inte alltid vikt när godset avgår från vårat lager. Lastbilar transporterar godset till hamnterminalen i Sverige. När godset ankommer till hamnterminal vet vi vikt.


En möjlighet är att ansöka om godkänd plats för export från hamnterminalen där ni gör en standardtulldeklaration för samtliga lastbilar som ordern omfattar när alla lastbilar anlänt till hamnterminalen, då vet ni vikt. Uppgifter lämnas 1 gång. Ett annat alternativ är att använda en förenklad deklaration och att vikten sedan ändras i den kompletterande deklarationen.

Vad gäller avseende EAD när AES införs?

Kraven på utseende på exportföljedokumentet (EAD) upphör i och med införandet av AES. En streckkod kan därför skrivas ut på vilken handling som helst. Det är dock viktigt att streckkoden är läsbar för skanning vid utförselkontoret.

Det nya exportsystemet kan väl inte bifoga styrkande handlingar i systemlösning?

Nej. Det är tulltjänstemannen som kan begära in styrkande handlingar i olika skeden och då skickas en länk till e-tjänsten med i meddelandet för aktuell process.

Handlingar kan inte skickas system till system utan måste laddas upp via e-tjänsten.

Om jag lämnar en standarddeklaration ingiven i förväg (typ D), kan då någon annan än uppgiftslämnare/deklarant aktivera denna deklaration genom meddelande IE511?

Nej, det måste vara uppgiftslämnare/deklarant som aktiverar meddelandet.

Finns det nya meddelande som ersätter UNU och UGE?

Ja, meddelande IE515 används för att lämna en tulldeklaration vid export. I detta meddelande anger du vilken typ av deklaration du vill lämna.

Se deklarationshandledningen för export, dataelement 11.02.

Deklarationshandledning

Var hittar jag deklarationshandledning för standardtulldeklaration export, anmälan om varor till utförseltullkontoret och anmälan om varornas utförsel?

Deklarationshandledningar för den nya uppgiftslämning hittar du på våra sidor om framtida tullhantering:

Deklarationshandledning för den förenklade deklarationen kommer att publiceras våren 2024.

TID

Kommer det att bli några förändringar för exporten när det gäller TID?

Ja, det blir en förändring.

En ny e-tjänst för tulldeklaration export kommer att öppnas upp och ha samma införandeperiod som för system-till-system. Från den 1 oktober till den 2 december 2024 kan man gå över till den nya e-tjänsten.

Det kommer även att gå att lämna anmälan om varor till utförseltullkontoret och anmälan om varors utförsel via den nya e-tjänsten för export från den 1 oktober 2024.

Skatteverket, punktskattepliktiga varor, EMCS

Kan STC tillämpas på punktskattepliktiga varor?

Nej, punktskattepliktiga varor kan inte användas i det förenklade förfarandet STC oavsett uppskov eller ej.

Angående anmälan av varor till utförseltullkontoret (IE507): Gäller "Digital anmälan" även punktskattepliktiga varor som har elektroniskt ledsagardokument (EMCS) eller varor där man söker återbetalning och det krävs utförselattest/exportbevis?

Avseende EMCS kommer tre sätt att kunna användas, d.v.s. inga begränsningar för EMCS-varor eller varor som är föremål för återbetalning:

  • digital anmälan
  • över disk
  • digital gränspassage (Norgegränsen vid Svinesund och Örje).

Exporttullkontoret utfärdar alltid intyg om varors utförsel (tidigare benämnt exportattest) för alla typer varor. Detta under förutsättning att utförselproceduren har avslutats korrekt. Ingen särskild kod behöver anges (i dag 30400).

Utförsel

När meddelandet IE525 "Varorna frigjorda för utförsel" är skickat från Tullverket. Finns det någon tidsram för när godset måste lastas på fartyg?

Nej, men om varorna har frigjorts för export och anmälan av varors utförsel (IE590) inte har lämnats inom 90 dagar startar ett efterlysningsförfarande.

I dag kan gods som inte är tullklart lämnas in på terminalen. Kommer det att kunna ske när nya exportsystemet startar?

Ja, precis som idag kan en extern aktör ansöka om en godkänd plats för export (får en egen platskod (godslokalkod)) inne på hamnterminalen. När godset finns på terminalen lämnas exportdeklarationen.

Måste meddelande IE507 (anmälan av varor till utförseltullkontoret) skickas till utförselkontoret i realtid?

För att kunna skicka meddelandet IE507 måste ett MRN-nummer från exportdeklarationen erhållas. Exportens MRN-nummer anges i IE507.

IE507 måste skickas när godset befinner sig på platsen vid sjöterminalen, flygterminalen eller vägsträckan vid vägtransport.

Vilken platskod ska anges i meddelandet IE507?

I IE507 ska en platskod (tidigare benämnt godslokalkod) för utförsel anges.

Från april är det möjligt att ansöka om sådan platskod (godslokalkod) för flyg och sjötransporter. Det är aktören som innehar platsen och fysiskt hanterar varorna vid platsen för utförsel som ska ansöka om en platskod vid flyg och sjötransporter.

Vid vägtransporter finns det anvisade platser utsedda av Tullverket som ska användas.

I dagsläget tar terminalen emot till exempel papper eller virke som vi lastar i container, flak eller trailer. Det är först när vi meddelar kunden exakt vilket gods vi har lastat som en exportförtullning skapas. Kommer terminalen att kunna ha det upplägget i framtiden?

Ja, exportdeklarationen kan lämnas efter det att varorna har lastats in i container, flak etc. inne på terminalen. En godkänd plats för export ska finnas på terminalen.

Om jag som deklarant upptäcker att varorna har förts ut utan att ha anmälts till utförselkontoret, kan jag då på eget initiativ anmäla detta?

Ja, om varorna har förts ut ur EU utan att IE507/IE590 har lämnats kan deklaranten eller dennes ombud på eget initiativ skicka meddelande IE583 med styrkande handlingar. Intyg om varors utförsel kan då utfärdas.

Om inget av detta har skett startar Tullverket ett efterlysningsförfarande (90 dagar efter frigörandet av exportdeklarationen) och skickar meddelande IE582 till ombudet eller deklaranten (uppgiftslämnaren av exportdeklarationen).

Kan det vara en Carrier på IE515 och en annan Exit Carrier på IE507?

Ja, uppgiftslämnare kan vara ett flertal olika aktörer för IE507, till exempel ett ombud som lämnar meddelandet för fraktförarens räkning.

När, senast, måste en anmälan av varor till utförseltullkontoret (IE507) och anmälan om varors utförsel (IE590) lämnas?

Dessa meddelanden måste lämnas inom 90 dagar från det att exportdeklarationen frigjorts (IE529). I annat fall kommer ett efterlysningsförfarande att startas av Tullverket.

Behöver det ansökas om en godkänd plats för utförsel när det gäller hamn- och flygterminaler? Vem ska ansöka?

Ja, det är hamn- eller flygterminalen som ska ansöka om den godkända platsen för utförsel och tilldelas en särskild platskod som anges i meddelande IE507 (anmälan av varor till utförseltullkontoret). Ansökningar om detta kommer att ske från den 15 maj 2024. Då kommer mer information att läggas ut.

Export följt av transitering

Det gäller landtransporter med bil och externa exporter. Vi gör exporten i Sverige och transporterar godset till hubbar i andra länder för att därifrån starta transiteringar ut ur EU. Vi samlar i dessa fall gods från hela EU och sätter upp på en gemensam transitering ut ur EU. Detta är väldigt vanligt och gäller mer eller minde hela vår trafik till tredje land förutom Norge.

 

Hur ska vi hantera detta i framtiden så alla steg blir registrerade med det nya exportsystemet? Jag tänker då på anmälan till utförseltullkontor och anmälan om varors utförsel?

När varor deklarerats för export eller återexport och dessa varor därefter också deklareras till ett transiteringsförfarande, vilket vi kallar export följt av transitering, sker övervakningen av varorna genom transiteringsförfarandet.

Någon anmälan till utförseltullkontoret(IE507) och anmälan om varors utförsel (IE590) ska då inte lämnas för varor som har övergått till transitering.

Exportsystemet AES får under resans gång olika uppgifter från transiteringssystemet NCTS. Den slutliga uppgiften om att transiteringsförfarandet har avslutats sänds till AES, och exportförfarandet kan då också avslutas.

En transitering kan i dag omfatta flera exporters MRN-nummer, och det ska inte bli någon skillnad i morgon som vi ser det i nuläget.

Det finns alltså inget krav på något 1:1-förhållande mellan export och transitering.

Beroende på statusen på varorna och destinationen så kan varorna anmälas till gemensam transitering, unionstransitering eller TIR-transitering. Oavsett vilken typ av transitering som används så avslutas exporterna efter att AES mottagit ett kontrollresultat från NCTS.

I transiteringsdeklarationen anges export-MRN. Hur avslutas exporten när det är en transitering som tar över tullförfarandet?

Vid T2-transitering (gemenskapsvaror) följer export- och transiteringsförfarandet parallellt varandra medan vid T1-transitering (icke-gemenskapsvaror) avslutas exporten direkt.

Vid T1- och T2-transitering innebär detta att IE507 och IE590 inte skickas. Avgångstullkontoret meddelar utförseltullkontoret om resultatet från transiteringsförfarandet genom meddelande IE042.

Vid T1 ska IE518 skickas senast dagen efter att varorna i transitdeklarationen frigjordes och vid T2 senast dagen efter att transiteringen avslutats (avgångstullkontoret har fått ett destinationskontrollresultat från bestämmelsetullkontoret och sänder detta resultat till utförseltullkontoret). Detta kommer normalt att ske automatiserat. Istället för IE507 och IE590 får utförseltullkontoret IE191 och IE042 från NCTS. Efter IE042 kan utförseltullkontoret skicka IE518.

Avgångstullkontoret agerar utförseltullkontor och avgångstullkontorets uppgift är att meddela ett kontrollresultat till det i exportdeklarationen deklarerade utförseltullkontoret.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)