Tullverket

Framtida tullhantering

Frågor och svar om det nya exportsystemet

Vi svarar på de vanligaste frågorna om det nya exportsystemet.

Allmänt

Var kan vi hitta svarsstatus på exportmeddelande som kommer att sändas för AES?

För AES återfinns svarsmeddelandena i DDNXA 5.15.1, AES, Appendix A, och dessa utgör svar/status i de fall meddelandena går till uppgiftslämnaren.

Samverkansspecifikationen definierar vilka meddelanden som ingår i AES.

Dessa dokument hittar du på sidan SCTS-AES.

Deklaration

Om vi har flera order till samma land men med olika kunder på en båt – kan vi göra en deklaration på dessa?

Ja, ange följande uppgifter:

  • Om destinationsland (16 03 000 000) är samma måste det anges på huvudnivå.
  • Om du har flera mottagare (dataelement 13 03 000 000) ska uppgiften lämnas på varupostnivå och får inte vara samma för alla varuposter.

Stäm av med din systemleverantör om du vill inkludera flera mottagare i en exportdeklaration.

Deklarationshandledning för nya uppgiftslämningen vid export (standardtulldeklaration)

Angående tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid export, går det att lämna en sammanfattande kompletterande deklaration?

Nej, det är bara möjligt att lämna allmän deklaration (1:1-förhållande). Det vill säga att för varje förenklad deklaration som lämnas in ska en kompletterande deklaration till denna lämnas.

Kan jag ansöka om en godkänd plats för export inne på en hamnterminal?

Ja.

Läs hur du ansöker på sidan Godkänd plats vid export.

Hur ställer sig hamnarna till att släppa in ej tullklara sjöcontainrar?

Det är upp till varje hamn/hamnterminal hur de vill hantera exportlogistiken. Det finns inga tullkrav på att inte släppa in enheter på ett hamnområde eller en hamnterminal där exportdeklaration ännu inte har lämnats.

Vad gäller avseende EAD när AES införs?

Kraven på utseende på exportföljedokumentet (EAD) upphör i och med införandet av AES. En streckkod kan därför skrivas ut på vilken handling som helst. Det är dock viktigt att streckkoden är läsbar för skanning vid utförselkontoret.

Kan vi rätta vikten i den kompletterande deklarationen mot den uppskattade vikten i den förenklade deklarationen?

Nej, ändring av vikt kan inte göras i den kompletterande deklarationen.

Om korrigering av vikt ska ske, får en ansökan om ändring skickas in efter att den kompletterande deklarationen har skickats in.

Deklarationshandledning

Var hittar jag deklarationshandledning för standardtulldeklaration export, anmälan om varor till utförseltullkontoret och anmälan om varornas utförsel?

Deklarationshandledningar för den nya uppgiftslämning hittar du på våra sidor om framtida tullhantering:

Deklarationshandledning för den förenklade deklarationen kommer att publiceras våren 2024.

TID

Kommer det att bli några förändringar för exporten när det gäller TID?

Ja, det blir en förändring.

En ny e-tjänst för tulldeklaration export kommer att öppnas upp och ha samma införandeperiod som för system-till-system. Från den 1 oktober till den 2 december 2024 kan man gå över till den nya e-tjänsten.

Det kommer även att gå att lämna anmälan om varor till utförseltullkontoret och anmälan om varors utförsel via den nya e-tjänsten för export från den 1 oktober 2024.

Skatteverket, punktskattepliktiga varor, EMCS

Kan STC tillämpas på punktskattepliktiga varor?

Nej, punktskattepliktiga varor kan inte användas i det förenklade förfarandet STC oavsett uppskov eller ej.

Angående anmälan av varor till utförseltullkontoret (IE507): Gäller "Digital anmälan" även punktskattepliktiga varor som har elektroniskt ledsagardokument (EMCS) eller varor där man söker återbetalning och det krävs utförselattest/exportbevis?

Avseende EMCS kommer tre sätt att kunna användas, d.v.s. inga begränsningar för EMCS-varor eller varor som är föremål för återbetalning:

  • digital anmälan
  • över disk
  • digital gränspassage (Norgegränsen vid Svinesund och Örje).

Exporttullkontoret utfärdar alltid intyg om varors utförsel (tidigare benämnt exportattest) för alla typer varor. Detta under förutsättning att utförselproceduren har avslutats korrekt. Ingen särskild kod behöver anges (i dag 30400).

Utförsel

När meddelandet IE525 "Varorna frigjorda för utförsel" är skickat från Tullverket. Finns det någon tidsram för när godset måste lastas på fartyg?

Nej, men om varorna har frigjorts för export och anmälan av varors utförsel (IE590) inte har lämnats inom 90 dagar startar ett efterlysningsförfarande.

I dag kan gods som inte är tullklart lämnas in på terminalen. Kommer det att kunna ske när nya exportsystemet startar?

Ja, precis som idag kan en extern aktör ansöka om en godkänd plats för export (får en egen platskod (godslokalkod)) inne på hamnterminalen. När godset finns på terminalen lämnas exportdeklarationen.

Måste meddelande IE507 (anmälan av varor till utförseltullkontoret) skickas till utförselkontoret i realtid?

För att kunna skicka meddelandet IE507 måste ett MRN-nummer från exportdeklarationen erhållas. Exportens MRN-nummer anges i IE507.

IE507 måste skickas när godset befinner sig på platsen vid sjöterminalen, flygterminalen eller vägsträckan vid vägtransport.

Vilken platskod ska anges i meddelandet IE507?

I IE507 ska en platskod (tidigare benämnt godslokalkod) för utförsel anges.

Från april är det möjligt att ansöka om sådan platskod (godslokalkod) för flyg och sjötransporter. Det är aktören som innehar platsen och fysiskt hanterar varorna vid platsen för utförsel som ska ansöka om en platskod vid flyg och sjötransporter.

Vid vägtransporter finns det anvisade platser utsedda av Tullverket som ska användas.

I dagsläget tar terminalen emot till exempel papper eller virke som vi lastar i container, flak eller trailer. Det är först när vi meddelar kunden exakt vilket gods vi har lastat som en exportförtullning skapas. Kommer terminalen att kunna ha det upplägget i framtiden?

Ja, exportdeklarationen kan lämnas efter det att varorna har lastats in i container, flak etc. inne på terminalen. En godkänd plats för export ska finnas på terminalen.

Export följt av transitering

Det gäller landtransporter med bil och externa exporter. Vi gör exporten i Sverige och transporterar godset till hubbar i andra länder för att därifrån starta transiteringar ut ur EU. Vi samlar i dessa fall gods från hela EU och sätter upp på en gemensam transitering ut ur EU. Detta är väldigt vanligt och gäller mer eller minde hela vår trafik till tredje land förutom Norge.

 

Hur ska vi hantera detta i framtiden så alla steg blir registrerade med det nya exportsystemet? Jag tänker då på anmälan till utförseltullkontor och anmälan om varors utförsel?

När varor deklarerats för export eller återexport och dessa varor därefter också deklareras till ett transiteringsförfarande, vilket vi kallar export följt av transitering, sker övervakningen av varorna genom transiteringsförfarandet.

Någon anmälan till utförseltullkontoret(IE507) och anmälan om varors utförsel (IE590) ska då inte lämnas för varor som har övergått till transitering.

Exportsystemet AES får under resans gång olika uppgifter från transiteringssystemet NCTS. Den slutliga uppgiften om att transiteringsförfarandet har avslutats sänds till AES, och exportförfarandet kan då också avslutas.

En transitering kan i dag omfatta flera exporters MRN-nummer, och det ska inte bli någon skillnad i morgon som vi ser det i nuläget.

Det finns alltså inget krav på något 1:1-förhållande mellan export och transitering.

Beroende på statusen på varorna och destinationen så kan varorna anmälas till gemensam transitering, unionstransitering eller TIR-transitering. Oavsett vilken typ av transitering som används så avslutas exporterna efter att AES mottagit ett kontrollresultat från NCTS.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)