Tullverket

Varor som importeras för undersökning, analys eller provning

Du kan importera varor som ska undersökas, analyseras eller provas i informationssyfte eller för industriell eller kommersiell forskning utan att betala tull och moms.

OBS! Från och med den 15 januari 2020 införs nya rutiner för att deklarera varor som ska importeras för undersökning, analys eller provning. Läs om de nya rutinerna.

En förutsättning för att du ska få importera varorna tullfritt är att syftet med importen är att fastställa varornas sammansättning, kvalitet eller andra tekniska egenskaper.

Varorna ska sedan normalt förbrukas helt eller förstöras under undersökningen, analysen eller provningen.

Du får bara importera den mängd varor som är absolut nödvändig för ändamålet. Det är Tullverket som fastställer kvantiteten i varje enskilt fall.

Förstör restprodukter

Om det uppkommer så kallade restprodukter (produkter som är ett resultat av undersökningen, analysen eller provningen eller varor som inte har använts) kan du, med Tullverkets godkännande och under vår övervakning, göra något av följande:

  1. helt förstöra eller göra restprodukterna kommersiellt värdelösa
  2. exportera restprodukterna till ett land utanför EU (i särskilt undantagsfall).

Om du behåller restprodukterna behöver du betala tull och moms för dem.

Godkänd för tullfrihet

Det är du som är ansvarig för verksamheten som för varje import ska lämna uppgifter om varorna. Lämna uppgifterna på blanketten Användningsuppgift.

Ladda ner blanketten AnvändningsuppgiftPDF

Tullverket bestämmer inom hur lång tid du får för att slutföra undersökningarna, analyserna, provningarna och de administrativa formaliteterna. Om det behövs kan Tullverket förlänga den här tiden.

Ansök om att förlänga tiden genom att skicka ett meddelande med skäl för förlängning och önskad tid till:

Tullverket
Box 128 54
112 98 Stockholm

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet i importdeklarationen med följande koder:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 9
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C33
  4. Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange koden 401U för blanketten Användningsuppgift.

Skatteverket prövar frågan om momsfrihet

För momsregistrerade företag prövar Skatteverket frågan om momsfrihet. Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja skattefriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för skattefriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid importPDF

Ordförklaringar

Informationssyfte är en aktivitet som utförs för att få kännedom om produkten. Aktiviteten ska vara skild från den industriella eller kommersiella verksamheten. Några exempel på informationssyften är kvalitetsanalys, verifiering av uppfyllande av standarder eller regler, expertutlåtande, godkännande eller typgodkännande.

Industriell eller kommersiell forskning är en aktivitet som utförs i förstadiet till industriell eller kommersiell verksamhet för att få  kännedom om produkten. Några exempel på industriell eller kommersiell forskning är provbänksförsök, fältmässiga försök av fordon i speciell miljö eller kliniska tester av läkemedel (förutsatt att aktiviteten inte i sig utgör en del av den kommersiella verksamheten).

Tekniska egenskaper är såväl en produkts yttre kännetecken som dess egentliga egenskaper. En teknisk egenskap kan vara en produkts reaktion i en miljö med en specifik fuktighet eller temperatur.

Uppdaterad: 2019-12-04


4000