Tullverket

Varor avsedda för personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan tull- och momsfritt importera vissa varor för eget bruk. Detsamma gäller för institutioner och organisationer som huvudsakligen ägnar sig åt utbildning och hjälp till personer med funktionsnedsättning.

Storbritannien

Tänk på att Storbritannien från och med 1 januari 2021 inte längre tillhör EU. Det innebär att om du vill importera en vara som är avsedd för en person med funktionsnedsättning så behöver du ett tillstånd till tullfri import.

Det är viktigt att du ansöker i god tid före importtillfället, eftersom du måste ha tillståndet när du deklarerar din vara för övergång till fri omsättning. Detta gäller under förutsättning att varan du vill importera är tullpliktig – om varan redan är tullfri behövs inget tillstånd.

Utöver ett tillstånd till tullfri import för varan behöver institutioner och organisationer också vara godkända för tullfri import. Även det tillståndet behöver vara beviljat innan varan importeras.

Viktigt att tänka på:

 1. Du måste ansöka om tillstånd till tullfri import för varje vara som du importerar.
 2. Det är viktigt att du ansöker i god tid så att du hinner få tillståndet innan du importerar varan eller varorna.
 3. Du kan också söka tullfrihet för reservdelar, komponenter och tillbehör till varor avsedda för blinda eller personer med annan funktionsnedsättning, liksom för verktyg för underhåll och reparation av sådana varor. Denna tullfrihet kan du söka under förutsättning att varorna antingen importeras samtidigt med de varor de är avsedda för eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för varor som tidigare har importerats med tullfrihet.

För vilka varor gäller tullfrihet?

Varor som kan bli tullfria för blinda eller personer med annan funktionsnedsättning är:

 1. anpassade talböcker
 2. anpassade skriv- och ordbehandlingsmaskiner
 3. vissa varor som är särskilt utformade för utbildning eller vetenskaplig och kulturell utveckling för blinda och personer med nedsatt syn
 4. vita käppar.

Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

För varor till andra än blinda eller personer med annan funktionsnedsättning gäller att varorna ska vara speciellt konstruerade för utbildning, arbete eller sociala aktiviteter för personer med funktionsnedsättning för att tullfrihet ska medges.

Du kan också söka tullfrihet för reservdelar, komponenter och tillbehör till varor avsedda för blinda eller personer med annan funktionsnedsättning, liksom för verktyg för underhåll och reparation av sådana varor. Denna tullfrihet kan du söka under förutsättning att varorna antingen importeras samtidigt med de varor de är avsedda för eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för varor som tidigare har importerats med tullfrihet.

Tillstånd

Du måste ha ett tillstånd till tullfri import för varje vara som du importerar.

Godkännande

Institutionen eller organisationen ska vara godkänd av Tullverket. Du som är ansvarig vid institutionen eller organisationen ansöker om godkännande genom att skicka en skriftlig beskrivning av verksamheten till oss. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du deklarerar din vara för övergång till fri omsättning.

Ett beslut om godkännande gäller i 3 år från dagen för beslutet.

Ansökan på särskild blankett

Ansökan om tillstånd till tullfri import av vara avsedd för person med funktionsnedsättning Pdf, 83.4 kB.

Se exempel på ifylld ansökan Pdf, 570.8 kB.

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.

Vad gäller när jag importerar delar och tillbehör till en vara som jag tidigare fått tullfrihet för?

För att underlätta och få en snabbare handläggning av en ansökan om tillstånd till tullfri import för reservdelar, komponenter eller tillbehör till en vara som du vid ett tidigare tillfälle har beviljats tullfrihet för, måste du i din ansökan hänvisa till det tillståndsnummer som huvudvaran fått.

Vad gäller efter importen?

För institutioner och organisationer

En institution eller organisation får till personer med funktionsnedsättning för vilka institutionen eller organisationen är verksam, hyra ut, låna ut eller överlåta varor som beviljats tullfrihet. Det kan vara kostnadsfritt eller mot ersättning men utan vinstsyfte.

Institutionen eller organisationen kan också hyra ut, låna ut eller överlåta varor till en annan institution eller organisation som uppfyller villkoren för tullbefrielse, och som ska använda varorna för ändamål som ger rätt till tullfrihet. Du som är ansvarig vid institutionen eller organisationen måste dock först anmäla detta till oss.

I andra än ovannämnda fall får varor som importerats tullfritt inte lånas ut, hyras ut eller överlåtas utan att institutionen först anmäler det till oss och betalar tull och moms för varorna. Detta gäller också om institutionen inte längre uppfyller villkoren för tullfrihet, eller vill använda varorna för andra ändamål än de som tillståndet avser. Momsregistrerade institutioner redovisar i stället momsen till Skatteverket.

Om du har importerat varan för eget bruk

Om du som har en funktionsnedsättning och tullfritt har importerat varor för eget bruk vill hyra ut, låna ut eller överlåta varor du fått tullfrihet för, måste du först anmäla detta till oss. I de flesta fall får du då betala tull och moms för varorna. Detta gäller också om du inte längre uppfyller villkoren för tullfrihet eller om du vill använda varorna för andra ändamål än de som tillståndet avser. 

Så här ansöker du om tillstånd

Institutioner eller organisationer

Du som är ansvarig vid institutionen eller organisationen ansöker om tullfri import på blanketten Ansökan om tillstånd till tullfri import av vara avsedd för person med funktionsnedsättning, Tv 740.43.

Till ansökan ska du bifoga handlingar som visar att varan är speciellt konstruerad för personer med funktionsnedsättning.

Som ansvarig vid institutionen eller organisationen ska du också bifoga en försäkran där du intygar att du är medveten om villkoren för tullfriheten och att institutionen eller organisationen kommer att uppfylla dessa. Du ska också försäkra att

 • varorna kommer att sändas direkt till den angivna destinationsorten
 • varorna omedelbart kommer att föras in på institutionens/organisationens inventarieförteckning
 • varorna kommer att användas uteslutande för de ändamål som tullfriheten medger
 • institutionen/organisationen kommer att underlätta alla kontroller vi gör för att säkerställa att villkoren för tullfriheten är eller förblir uppfyllda.

Det är viktigt att du ansöker i god tid så du hinner få tillståndet innan du importerar varan eller varorna.

Import för eget bruk

Du som har en funktionsnedsättning och som ska importera för eget bruk ansöker om tillstånd till tullfri import på blanketten Ansökan om tillstånd till tullfri import av vara avsedd för person med funktionsnedsättning, Tv 740.43.

Det är också möjligt att ansöka om tillstånd direkt i importdeklarationen. Vi rekommenderar dock att du lämnar en skriftlig ansökan i förväg så att du har tillståndet beviljat när du importerar din vara.

Ansökan vid import för eget bruk ska innehålla samma uppgifter som ansökan från en institution eller organisation.

Det är viktigt att du ansöker i god tid så du hinner få tillståndet innan du importerar varan eller varorna. Till ansökan ska du bifoga dokument som visar att du har en funktionsnedsättning, samt handlingar som visar att varan är speciellt konstruerad för personer med funktionsnedsättning.

Så här använder du ditt tillstånd

Ett tillstånd till tullfri import som är utfärdat i förväg gäller i 6 månader.

När du får ditt tillstånd är det viktigt att du läser igenom det och ser vilka villkor som gäller för tillståndet.

När varan kommer

Vid importtillfället kan importdeklarationen lämnas antingen på blanketten Enhetsdokument eller elektroniskt.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf) Pdf, 182.3 kB.

Dokument som ska bifogas och koder som ska anges i importdeklarationen

 • Om du har ansökt om tillstånd i förväg ska du, om du lämnar importdeklarationen på blankett, visa upp tillståndet och övriga styrkande handlingar exempelvis faktura.
 • I importdeklarationens fält 44, särskilda upplysningar/bilagda handlingar skriver du ditt tillståndsnummer för tullfri import och koden 401T.
 • Om du importerar en vara för eget bruk och ansöker om tillstånd direkt i importdeklarationen skriver du din ansökan i fält 44, särskilda upplysningar/bilagda handlingar. Du ska också bifoga handlingar som styrker att du har en funktionsnedsättning och handlingar som visar att varan är speciellt konstruerad för personer med funktionsnedsättning.

I fält 24 skriver du transaktionskoden 1.

I fält 36 skriver du förmånskoden 100.

I fält 37 (andra delfältet) skriver du en förfarandekod. Koden består av bokstaven C och två siffror (Cxx). Vilken kod du ska använda beror på vilken vara importen omfattar, vilken funktionsnedsättning det gäller och om det är du själv eller en institution/organisation som importerar.

Om mottagaren är en institution eller organisation ska fält 44 särskilda upplysningar/bilagda handlingar även innehålla uppgift om tillståndsnumret för beslutet om godkänd mottagare för tullfri import, och koden 401G.

Kodförteckning

 • C21: I bilaga 3 förtecknade artiklar avsedda för blinda.
 • C22: I bilaga 4 förtecknade artiklar avsedda för blinda och importerade av de blinda själva för eget bruk.
 • C23: I bilaga 4 förtecknade artiklar avsedda för blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer.
 • C24: Artiklar avsedda för andra funktionshindrade än blinda och importerade av de funktionshindrade själva för eget bruk.
 • C25: Artiklar avsedda för andra funktionshindrade än blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet.

Ta hjälp av deklarationshandledning när du deklarerar elektroniskt.

Handikappanpassade fordon

För att ett fordon ska klassas som handikappanpassat, ska fordonet antingen genom sin konstruktion eller genom en betydande anpassning av ett standardfordon ha de tekniska egenskaper som gör fordonet lämpligt att användas uteslutande av personer med funktionshinder. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Du kan välja vilken typ av bil du vill importera. Det väsentliga för att få tullfrihet är att bilen är handikappanpassad innan den kommer till EU/Sverige. Av din ansökan om tillstånd till tullfri import ska det tydligt framgå hur bilen har anpassats för att du med ditt funktionshinder ska kunna använda den. Till din ansökan ska du också bifoga dokumentation med information om bilens kännetecken och de tekniska specifikationer som visar att bilen är speciellt konstruerad för personer med funktionshinder. Vidare behöver vi kontaktuppgifter och personnummer samt uppgift om bilmodell, årsmodell, färg och chassinummer. Vi vill också ha uppgift om leverantören med adress och kontaktuppgifter.

Vi behöver också handlingar som styrker ditt funktionshinder eller ett utlåtande från läkare att du har behov av ett handikappanpassat fordon. Vi godtar även beslut om bilstöd från Försäkringskassan som då har gjort bedömningen att du är i behov av en handikappanpassad bil.

En bil som du har importerat tullfritt som handikappanpassat fordon ska du använda enligt de villkor som finns inskrivna i tillståndet. Om du skulle sälja den ska du först anmäla detta till Tullverket. Vi kommer då att debitera tull och moms baserat på marknadsvärdet vid överlåtelsetillfället.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om Storbritannien har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000