Tullverket

Kapitalvaror som importeras vid flytt av verksamhet från land utanför EU

Du som avslutar ditt företags verksamhet i ett land utanför EU kan i vissa fall importera kapitalvaror och annan utrustning utan att betala någon tull. Detsamma gäller för dig som utövar ett fritt yrke och för dig som i egenskap av juridisk person har en ideell verksamhet.

Med företag menas här en oberoende ekonomisk enhet inom produktions- eller servicesektorn.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna få tullfrihet för dina varor:

 1. Du ska fortsätta med en liknande verksamhet inom EU. 
 2. Varorna ska ha använts i ditt företag under minst ett år innan verksamheten avslutas.
 3. Varorna måste importeras inom ett år från det att verksamheten avslutas.
 4. Varorna ska användas för samma ändamål efter flytten.
 5. Varornas mängd ska vara rimlig i proportion till företagets art och storlek.

Om du har ett jordbruksföretag omfattar tullbefrielsen även tillhörande husdjur.

Tullfriheten omfattar inte

 1. företag som flyttar till EU för att gå samman med eller inkorporeras i ett företag som redan är etablerat i EU utan att någon ny verksamhet startas
 2. transportmedel som inte används inom produktions- eller servicesektorn
 3. livsmedel och foder av alla slag
 4. bränsle och lager av råmaterial eller färdiga produkter och halvfabrikat
 5. husdjur som ägs av handlare.

Vad gäller efter importen?

Under det första året efter importen får du inte, vare sig kostnadsfritt eller mot ersättning, låna ut, pantsätta, hyra ut eller överlåta de varor som du har fått tullfrihet för utan att först anmäla det till Tullverket. Du får då betala tull för varorna.

Om det finns risk för missbruk kan Tullverket förlänga tiden till tre år.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

 1. Fält 24 – Transaktionens art: 9
 2. Fält 36 – Förmånskod: 100
 3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C09 (företag) eller C10 (personer som utövar ett fritt yrke och juridiska personer med en ideell verksamhet).
 4. Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd eller i ett separat dokument: Beskriv varje varas igenkänningsmärke, varubeskrivning och värdet (om det överstiger 100 000 kronor). Ange följande koder för de dokument som du bifogar:
  - Skriftlig försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet. Kod 402F
  - Dokument som styrker att företaget definitivt har upphört med sin verksamhet utanför EU. Kod 404Q
  - Dokument som styrker att företaget flyttar till Sverige för att fortsätta med motsvarande verksamhet. Kod 405Q

Särskilda handlingar för varor värda över 100 000 kronor

När du begär tullfrihet för en vara som är värd över 100 000 kronor behöver du även lämna nedanstående handlingar och ange följande koder:

 1. Dokument som styrker att du äger varan. Kod 401C
 2. Dokument som styrker att varan har använts i företaget under minst ett år innan verksamheten upphörde. Kod 401D

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:4000