Tullverket

Importera med stöd av luftvärdighetsintyg

När du importerar vissa varor med stöd av luftvärdighetsintyg behöver du i vissa fall inte betala någon tull.

Tullverket kan medge tullfrihet för delar, komponenter och andra varor av ett slag som ska ingå i eller användas i luftfartyg, både civila och militära, och delar därav under deras tillverkning, reparation, underhåll, ombyggnad, modifiering eller omformning.

Vilka varor kan jag söka tullfrihet för?

De varor som omfattas av den här tullfriheten finns i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1517.

Se vilka varor som är tullfria enligt bilaga I.PDF

Tullfrihet gäller också för varor som förlorat sin luftvärdighetsstatus, när de importeras för reparation eller underhåll.

Styrkande handlingar

För att Tullverket ska medge tullfrihet ska ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1) eller likvärdigt intyg för varorna bifogas tulldeklarationen när varorna deklareras för övergång till fri omsättning. Vad som utgör likvärdigt intyg framgår av bilaga II till genomförandeförordningen (EU) 2018/1517. Den som lämnar uppgifter elektroniskt till oss förvarar intyget tillsammans med övriga styrkande handlingar.

Se bilaga II vad som utgör likvärdiga intyg.PDF

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  • Fält 24 – Transaktionens art: 1
  • Fält 36 – Förmånskod: 119
  • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Dokumentkoden C119 följt av det referensnummer intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1) eller det likvärdiga intyget har. Vid import för reparation eller underhåll ska hänvisning göras till referensnumret på intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning som tidigare utfärdats för varan. Istället för intygets referensnummer kan exempelvis ordernummer eller ett annat unikt identifieringsnummer anges förutsatt att det gör det möjligt att koppla ihop varorna och med det intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning som gäller för dessa.
  • Fält 44 –  Särskilda upplysningar – Kod: 10100.

Gällande bestämmelser

Rådets förordning (EU) 2018/581 av den 16 april 2018 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg.PDF

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1517 av den 11 oktober 2018 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i rådets förordning (EU) 2018/581 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg.PDF

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:4000