Tullverket

Diverse dokument och artiklar

Du kan importera vissa specifika dokument, publikationer, foton eller andra artiklar från ett land utanför EU utan att betala någon tull eller moms.

Exempel på varor som omfattas av tull- och momsfrihet:

  1. dokument som skickas kostnadsfritt till medlemsstaternas offentliga myndigheter
  2. utländska regeringars och officiella internationella organs publikationer som är avsedda att distribueras kostnadsfritt
  3. valsedlar för val som organiseras av organ i tredjeland
  4. föremål som ska framläggas som bevis eller för liknande ändamål i domstolar eller andra officiella inrättningar i medlemsstaterna.

En komplett uppräkning finns i artikel 104 i Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

Observera att du inte kan få momsfrihet för att importera skattemärken eller liknande bevis på betald skatt eller betalda avgifter i länder utanför EU.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 9
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C36

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 1.5 MB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000