Tullverket

Importörens ansvar och tullmyndigheternas kontroll

Du som importerar en vara har ansvar för de uppgifter som lämnas i en tulldeklaration, inklusive uppgifter om varans förmånsursprung och ursprungsintyg. Tullverket har möjlighet att kontrollera intyg som misstänks vara felaktiga.

Innan en tillverkare eller exportör utfärdar ett ursprungsintyg är det viktigt att denne känner till ursprungskraven för exportvaran. För att ursprungsintyget ska vara giltigt måste det vara utfärdat i exportlandet. Ursprungscertifikat ska vara stämplade av en tullmyndighet eller en annan godkänd myndighet i exportlandet. Deklarationer om ursprung och varucertifikat A.TR får på särskilda villkor upprättas av en exportör utan att tullmyndigheten eller någon annan myndighet i exportlandet behöver stämpla dem.

Importören har ansvar

När du ska importera en vara som har ett ursprungsintyg är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt om hur och var varan har tillverkats och om ursprungsintyget. Är det leverantören som har tillverkat varan eller kommer den från något annat ställe? Försäkra dig också om att intyget är stämplat av en godkänd myndighet i exportlandet, alternativt att exportören har ett giltigt tillstånd att upprätta deklarationer om ursprung (såsom fakturadeklaration).

Exportören är ansvarig för uppgifterna om ursprung i ursprungsintyget, men du som importör måste ändå göra en bedömning av riktigheten och kontrollera att intyget är rätt ifyllt.

Tullmyndigheterna kontrollerar

Om det uppstår några frågor kring ett ursprungsintyg som du har använt när du har importerat en vara kan Tullverket skicka tillbaka intyget för kontroll i det land där det har utfärdats.

En sådan kontroll kan ta upp till tio månader. Om resultatet visar att intyget är felaktigt kan Tullverket ta ut tull för varorna i efterhand.

Tullverket har möjlighet att gå tre år tillbaka i tiden för att kontrollera ursprungsintyg.

Kontroll av ursprung i handeln med Japan

I frihandelsavtalet med Japan finns en möjlighet för importörer att begära förmånsbehandling utan att ha en ursprungsförsäkran från exportören. Detta kallas för importörens kunskap. I sådana fall behöver importören ha tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa importlandets tullmyndighet att varorna är ursprungsvaror.

För att säkerställa att en vara som importeras verkligen har ursprung i Japan eller EU får tullmyndigheten i importlandet begära uppgifter från importören.

Uppgifter som tullmyndigheten i importlandet får begära från importören.

a) Om en ursprungsförsäkran utgjorde grunden för ansökan om förmånsbehandling, denna ursprungsförsäkran.

b) Produktens HS-nummer och de ursprungskriterier som har tillämpats.

c) En kort beskrivning av produktionsprocessen.

d) Om ursprungskriteriet baserades på en särskild produktionsprocess, en specifik beskrivning av den processen.

e) I tillämpliga fall, en beskrivning av de ursprungsmaterial och icke ursprungsmaterial som använts i produktionsprocessen.

f) Om ursprungskriteriet var helt framställd, den tillämpliga kategorin (exempelvis skörd, gruvdrift, fiske och platsen för produktion).

g) Om ursprungskriteriet baserades på en värdemetod, värdet av produkten samt av samtliga icke ursprungsmaterial eller, vid behov för att fastställa efterlevnad av värdekravet, ursprungsmaterial som använts i produktionen.

h) Om ursprungskriteriet baserades på vikt, produktens vikt samt vikten av de relevanta icke ursprungsmaterial eller, vid behov för att fastställa efterlevnad av viktkravet, ursprungsmaterial som använts i produkten.

i) Om ursprungskriteriet baserades på en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan, en förteckning över samtliga icke ursprungsmaterial inbegripet deras nummer i Harmoniserade systemet (två-, fyr- eller sexställigt format beroende på ursprungskriteriet).

j) Uppgifter som rör efterlevnaden av bestämmelsen om oförändrat skick enligt artikel 3.10.


Importören kan förse tullmyndigheten med dessa uppgifter, samt övriga uppgifter som importören anser vara relevanta. Om importören har använt importörens kunskap är det importören som ska förse tullmyndigheten med uppgifterna. Om inte importören kan styrka ursprunget ska tullmyndigheten neka förmånsbehandling.

Om ansökan om förmånsbehandling baserades på en ursprungsförsäkran kan importören be att exportören förser tullmyndigheten i det importerande landet med alla eller en del av uppgifterna. Detta är inget som exportören är skyldig att göra, utan bara en möjlighet som finns i avtalet.

Om varken importören eller exportören kan eller vill förse tullmyndigheten i det importerande landet med uppgifterna så ska tullmyndigheten istället kontakta tullmyndigheten i det exporterande landet och ett så kallat administrativt samarbete inleds.

Läs om importörens kunskap.

Läs mer om kontroll av ursprung i Japanavtalet i EU-kommissionens vägledning (på engelska)

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:



4000