Tullverket

Ursprung vid export

Det är viktigt att skilja på bestämmelser för ursprung som medför förmånsbehandling och bestämmelser för ursprung som inte medför förmånsbehandling.

Ursprung som medför förmånsbehandling

Förmånsbehandling bygger på EU:s frihandelsavtal och beslut om ensidiga förmånsåtaganden och innebär tullfrihet eller tullnedsättning. Det betyder att produkter som har sitt ursprung i de länder och områden som omfattas av avtalen helt kan befrias från tullavgifter eller kan få sänkta tullavgifter.

För tullunionsavtal (som vi har med Turkiet, Andorra och San Marino) är det inte ursprunget som avgör om en vara kan få förmånsbehandling, utan om varan är i fri omsättning.

För att en vara ska få ursprungsstatus ska den antingen vara helt framställd eller tillräckligt bearbetad eller behandlad i ett avtalsland (när den ska importeras) eller inom EU (när den ska exporteras). Det räcker alltså inte att en vara exporteras från ett avtalsland för att den ska anses ha ursprung i det landet.

Läs mer om olika begrepp inom frihandel.

Ursprung som inte medför förmånsbehandling

I de fall EU har infört bestämmelser om licenser, antidumpningstullar och kvoter vid import från ett bestämt land är det viktigt att kunna fastställa i vilket land varan har sitt ursprung. Reglerna för att fastställa ursprunget i samband med dessa handelspolitiska åtgärder kallas för allmänna ursprungsregler. De gäller också i samband med sanktioner och vid framställning av handelsstatistiska uppgifter.

Det är handelskamrarna i Sverige som utfärdar allmänna ursprungsintyg (Certificate of Origin).

Här hittar du Sveriges elva regionala Handelskamrar.

Läs mer hos EU-kommissionen om regler för ursprung som inte ger förmånsbehandling .

Gällande bestämmelser

Det finns olika författningar vad gäller ursprung som medför och inte medför förmånsbehandling.

Uppdaterad: 2018-09-27Captcha * (obligatorisk)