Tullverket

Exportörens ansvar och tullmyndighetens kontroll

När du som exportör utfärdar ett ursprungsintyg för en vara är det ditt ansvar att intyget är korrekt och sanningsenligt. Det måste du kunna bevisa i minst tre år efter exporten.

Det är du som exportör som ansvarar för att din vara uppfyller ursprungsreglerna i det avtal som du och köparen tillämpar. Du ansvarar även för formella krav som att blanketterna är rätt ifyllda och underskrivna.

Tullmyndigheterna kontrollerar

Tullverket och andra tullmyndigheter kan begära att få kontrollera intyg som vi själva väljer ut eller som vi får förfrågningar kring från exempelvis en frihandelspartner.

När vi kontrollerar ett intyg behöver du visa att din vara har det ursprung som anges i intyget. Om ett intyg visar sig vara felaktigt får köparen betala tullavgift för varorna. Den som utfärdar ett oriktigt ursprungsintyg kan straffas enligt lag.

Läs om vilka straff som kan utdömas i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.PDF

Tullverket har möjlighet att gå tillbaka minst tre år i tiden för att kontrollera intyg och under denna tid är du som exportör skyldig att spara alla handlingar som kan visa att ursprungsintyget är korrekt. Du som upprättar en ursprungsdeklaration till  Sydkorea, ska bevara en kopia av den och styrkande handlingar under fem år. För export av ursprungsvaror till Japan ska handlingarna sparas i fyra år.

Läs om styrkande handlingar för ursprungsintyg.

Kontroll av ursprung i handeln med Japan

I frihandelsavtalet med Japan finns en möjlighet för importörer att begära förmånsbehandling utan att ha en ursprungsförsäkran från exportören. Detta kallas för importörens kunskap. I sådana fall behöver importören ha tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa importlandets tullmyndighet att varorna är ursprungsvaror.

För att säkerställa att en vara som importeras verkligen har ursprung i Japan eller EU får tullmyndigheten i importlandet begära uppgifter från importören.

Uppgifter som tullmyndigheten i importlandet får begära från importören.

a) Om en ursprungsförsäkran utgjorde grunden för ansökan om förmånsbehandling, denna ursprungsförsäkran.

b) Produktens HS-nummer och de ursprungskriterier som har tillämpats.

c) En kort beskrivning av produktionsprocessen.

d) Om ursprungskriteriet baserades på en särskild produktionsprocess, en specifik beskrivning av den processen.

e) I tillämpliga fall, en beskrivning av de ursprungsmaterial och icke ursprungsmaterial som använts i produktionsprocessen.

f) Om ursprungskriteriet var helt framställd, den tillämpliga kategorin (exempelvis skörd, gruvdrift, fiske och platsen för produktion).

g) Om ursprungskriteriet baserades på en värdemetod, värdet av produkten samt av samtliga icke ursprungsmaterial eller, vid behov för att fastställa efterlevnad av värdekravet, ursprungsmaterial som använts i produktionen.

h) Om ursprungskriteriet baserades på vikt, produktens vikt samt vikten av de relevanta icke ursprungsmaterial eller, vid behov för att fastställa efterlevnad av viktkravet, ursprungsmaterial som använts i produkten.

i) Om ursprungskriteriet baserades på en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan, en förteckning över samtliga icke ursprungsmaterial inbegripet deras nummer i Harmoniserade systemet (två-, fyr- eller sexställigt format beroende på ursprungskriteriet).

j) Uppgifter som rör efterlevnaden av bestämmelsen om oförändrat skick enligt artikel 3.10.


Importören kan förse tullmyndigheten med dessa uppgifter, samt övriga uppgifter som importören anser vara relevanta. Om importören har använt importörens kunskap är det importören som ska förse tullmyndigheten med uppgifterna. Om inte importören kan styrka ursprunget ska tullmyndigheten neka förmånsbehandling.

Om ansökan om förmånsbehandling baserades på en ursprungsförsäkran kan importören be att exportören förser tullmyndigheten i det importerande landet med alla eller en del av uppgifterna. Detta är inget som exportören är skyldig att göra, utan bara en möjlighet som finns i avtalet.

Om varken importören eller exportören kan eller vill förse tullmyndigheten i det importerande landet med uppgifterna så ska tullmyndigheten istället kontakta tullmyndigheten i det exporterande landet och ett så kallat administrativt samarbete inleds.

Läs om Importörens kunskap.

Du kan läsa om det administrativa samarbetet här.

Läs mer om kontroll av ursprung i Japanavtalet i EU-kommissionens vägledning (på engelska)

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000