Tullverket

Framtida tullhantering

Varans väg ut ur Sverige

Här får du en översikt över logistiken i tullhanteringen för en vara som förs ut ur Sverige med ett helt digitalt informationsutbyte.

Under tiden som en vara förs ut ur Sverige och EU pågår ett digitalt utbyte av information.

Informationsutbytet behöver göras i flera av varandra beroende steg som har olika syften. Utbytet görs mellan olika aktörer vid olika tillfällen.

Tullövervakning är ett samlat begrepp för de åtgärder Tullverket vidtar när det gäller varor som importeras, lagras, exporteras eller återexporteras.

Unionsvaror står under tullövervakning i de fall de har deklarerats för export, intern unionstransitering eller passiv förädling. De omfattas av tullövervakning från och med den tidpunkt då tulldeklarationen godtas till och med den tidpunkt då de förs ut ur EU:s tullområde, överlåts till staten, förstörs eller i de fall tulldeklarationen förklaras ogiltig.

Att en vara står under tullövervakning innebär i princip att varken innehavaren eller någon annan person får göra någonting med varorna utan Tullverkets medgivande. Syftet är att förhindra att varorna förändras, skingras eller undandras eventuella kontroller. Därmed minimeras risken att varor med restriktioner förs ut ur EU utan tillstånd.

För att säkerställa tullövervakningen för varor som förs ut ur EU:s tullområde ska olika anmälningar och deklarationer lämnas för varorna. I denna översikt ser du syftet med de olika anmälningarna och deklarationerna.

De olika stegen

Varans väg ut ur Sverige och EU består av fem steg:

 1. Deklaration för tullförfarande eller återexport
  När: Olika tidpunkt beroende på tullförfarande (export eller särskilt förfarande) eller återexport, men alltid innan Tullverket ska godta deklarationen.
  Varför: Tullverket ska säkerställa att restriktionsvillkor är uppfyllda, att handelsstatistiken blir korrekt och att reglerna för säkerhet och skydd iakttas. Vidare är syftet med deklarationen att kunna frigöra varor till tullförfarandet eller till återexport. Deklarationen utgör starten av proceduren vid export eller vid återexport och här startar tullövervakningen av varorna. I samband med att varorna frigörs informeras utförseltullkontoret om att varorna är på väg.

 2. Under tullövervakning
  När: Från den tidpunkt då exporttullkontoret godtar tulldeklarationen till och med den tidpunkt då varorna förs ut ur EU:s tullområde.
  Varför: Tullverket ska övervaka att de varor som har deklarerats till ett tullförfarande eller till återexport förs ut ur EU:s tullområde.

 3. Anmälan om varor till utförseltullkontoret
  När: Vid varors ankomst till den anmälda platsen för utförsel.
  Varför: Tullverket ska få kännedom om att varor har ankommit till platsen för utförsel och får därmed möjlighet att meddela att varorna är frigjorda till utförsel. När varorna är frigjorda till utförsel får varorna föras ut ur EU:s tullområde.

 4. Anmälan om varornas utförsel
  När: När varor har förts ut ur EU:s tullområde.
  Varför: Tullmyndigheten ska få information om vilka varor som har förts ut ur EU:s tullområde. När utförseltullkontoret har fått denna information meddelas exporttullkontoret om utförseln.

 5. Intyg om varors utförsel
  När: När en vara har lämnat EU:s tullområde och exporttullkontoret har fått information från utförseltullkontoret om att varorna har förts ut.
  Varför: Tullmyndigheten ska intyga att en vara har lämnat EU:s tullområde och avsluta exportproceduren.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ändrad formulering vid steg 3.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)