Tullverket

Transportera varor

Vid transport av varor till och från EU finns det en del du behöver känna till. Det handlar om att säkerställa en korrekt tullhantering.

Föranmäl varor

Varor som ska transporteras in eller ut ur EU ska föranmälas. Syftet är att skydda EU från farliga varor och att leva upp till de ökade säkerhetskraven i världshandeln.  Vid import ansvarar transportören av varorna för föranmälan och vid export är deklaranten ansvarig.

Läs mer om föranmälan vid import.

Läs mer om föranmälan vid export.

Anmäl ankomst av transportmedel och varor

När ett transportmedel ankommer ska varorna anmälas till Tullverket. För flyg och sjö ska även transportmedlets ankomst anmälas. I dagsläget sker detta på olika sätt beroende på transportmedel.

Vägtrafik mellan Sverige och Norge

För att underlätta handeln mellan Sverige och Norge så finns ett unikt avtal som möjliggör att transportören endast behöver stanna vid en tullklareringsexpedition för att utföra sina tullärenden. Ska gränsen passeras med kommersiella varor så måste detta göras vid en öppen tullklareringsexpedition. Över alla andra gränsövergångar är det förbjudet att transportera kommersiella varor om man inte sökt och fått ett så kallat trafiktillstånd från Tullverket

Läs mer om vägtrafik mellan Sverige och Norge

Fartyg

Fartyg som kommer in i svenskt tullområde ska rapportera ankomst och avgång. Befälhavaren på fartyget är ansvarig för att uppgifterna lämnas. Tullverket har ett speciellt fartygsklareringstullkontor. 

Läs mer om fartygsklarering.

Flyg

Anmälan sker normalt på papper till tullkontoret på orten genom att befälhavaren på flyget efter ankomsten lämnar en skriftlig anmälan om flyget och lasten.

I framtiden ska anmälan, oavsett transportsätt, göras med hjälp av elektronisk information som lämnas in till Tullverket senast vid ankomsten. Transportören ska även presentera varorna för en tullmyndighet. Med det menas att den som ansvarar för transporten av din vara, till exempel ett rederi, flygbolag eller annat transportföretag, anmäler att varorna har kommit till ett tullkontor eller någon annan plats som är godkänd av oss.

Läs mer om framtida förändringar kring anmälan av transportmedel och varors ankomst.

Transitera varor

Transitering är ett tullförfarande som underlättar transporten av varor över gränser och genom områden utan att betala tullar och skatter.

Läs mer om att transitera varor.

T2L och T2LF

En varas tullstatus bestäms av om den är en unionsvara eller icke-unionsvara. Under vissa omständigheter måste varors status styrkas.  Ett vanligt sätt att styrka unionsstatus när en vara ska transporteras är genom T2L/T2LF.

Läs mer om T2L och T2LF.

ATA-carnet

ATA-carnet kan du använda vid tillfällig export av till exempel yrkesutrustning, utställningsgods och varuprover.

Läs mer om ATA-carnet på Sveriges handelskamrars webbplats.

Sidan uppdaterades: 2020-12-10

Vad är ändrat: Språklig justering


4000