Tullverket

Samtliga tillstånd

Här hittar du länkar till samtliga tillstånd som du kan söka för att förenkla din tullhantering.

Deklarera digitalt

Företag som sköter sin tullhantering själva ska deklarera digitalt och det kan göras på två sätt: via EDI (Electronic Data Interchange) eller TID (Tullverkets internetdeklaration).

Kom igång att deklararera digitalt.

Tillstånd för att importera varor

Tillstånd till samlad garanti (CGU)

Det finns ett antal olika förfaranden som ställer krav på garanti för att du ska få använda tillståndet för förfarandet. Till exempel krävs i regel tillstånd till samlad garanti för aktiv förädling och betalningsanstånd. Tillståndet till själva förfarandet måste du däremot söka separat.

Läs om tillstånd till samlad garanti.

Tillstånd till betalningsanstånd (DPO)

Lämnar du digitala importdeklarationer och vill betala i efterhand måste du ha ett tillstånd med betalningsanstånd. Att ha betalningsanstånd hos Tullverket innebär att du får en tullräkning och betalar tull och eventuellt andra skatter i efterhand.

Läs om tillstånd till betalningsanstånd.

Tillstånd till förenklad deklaration (SDE)

Tillståndet innebär att du i ett första steg endast behöver lämna ett fåtal deklarationsuppgifter om din sändning. Återstående uppgifter lämnar du senare.

Läs om tillstånd till förenklad deklaration.

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import (EIR)

Tillståndet innebär att du inte behöver skicka in en tulldeklaration till Tullverket för att få varorna frigjorda. Du deklarerar i stället genom att registrera deklarationsuppgifterna i deklarantens bokföring.

Läs om tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import.

Tillstånd till aktiv förädling (IPO)

Aktiv förädling innebär att du importerar en vara till EU och låter bearbeta eller reparera varan utan att betala tullavgifter under förfarandet. 

Läs om tillstånd till aktiv förädling.

Tillstånd till slutanvändning (EUS)

Tillstånd till förfarandet slutanvändning, som ersätter gynnsam behandling i tullhänseende (användning för särskilda ändamål), innebär att du kan importera vissa varor med nedsatt tull eller med tullbefrielse. 

Läs om tillstånd till slutanvändning.

Tillstånd till tillfällig införsel (TEA)

Tillfällig införsel innebär att du tillfälligt importerar varor till EU för att senare återexportera dem i oförändrat skick.

Läs om tillstånd till tillfällig införsel.

Tillstånd till godkänd vägare av bananer (AWB)

Deklarationer för övergång till fri omsättning av färska bananer ska åtföljas av ett bananvägningsintyg med uppgifter om nettovikten. Den som upprättar ett bananvägningsintyg ska vara en godkänd vägare av bananer.

Läs om tillstånd till godkänd vägare av bananer.

Tillstånd till tullfri import av varor avsedda för personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan tull- och momsfritt importera vissa varor för eget bruk.
Detsamma gäller för institutioner och organisationer som huvudsakligen ägnar sig åt utbildning och hjälp till personer med funktionsnedsättning. För att kunna göra det krävs ett tillstånd till tullfri import.

Läs om tillstånd till tullfri import av varor avsedda för personer med funktionsnedsättning

Tillstånd till tullfri import av vetenskapliga instrument och apparater

En offentlig eller privat institution som har sin huvudsakliga verksamhet inom utbildning eller vetenskaplig forskning kan få tillstånd till tullfri import för vetenskapliga instrument och apparater.

Läs om tillstånd till tullfri import av vetenskapliga instrument och apparater.

Tillstånd för att exportera varor

Tillstånd till samlad garanti (CGU)

Det finns ett antal olika förfaranden som ställer krav på garanti för att du ska få använda tillståndet för förfarandet. I vissa fall kan det till exempel krävas tillstånd till samlad garanti för passiv förädling. Tillståndet till själva förfarandet måste du däremot söka separat.

Läs om tillstånd till samlad garanti.

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid export (EIR)

Tillståndet innebär att du inte behöver skicka in en tulldeklaration till Tullverket för att få varorna frigjorda. Du deklarerar i stället genom att registrera deklarationsuppgifterna i deklarantens bokföring.

Läs om tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid export.

Tillstånd till förenklad deklaration (SDE)

Tillståndet innebär att du kan lämna uppgifterna i din exportdeklaration i två steg. I ett första steg lämnar du färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande tulldeklaration.

Läs om tillstånd till förenklad deklaration.

Tillstånd till centraliserad klarering (CCL)

Vid centraliserad klarering får deklaranten skicka tulldeklarationer till en medlemsstat även om varornas ankomst anmäls i en annan medlemsstat.

Läs om tillstånd till centraliserad klarering export

Godkänd plats för utförsel

Om du vill anmäla varor för utförsel från en annan plats än vid ett tullkontor, det vill säga från en plats där varorna lastas för utförsel, ska du ansöka om godkänd plats för utförsel.

Läs om godkänd plats för utförsel här.

Godkänd plats vid export

Om du vill anmäla varor till export från en annan plats än vid ett tullkontor, det vill säga från en plats där varorna lastas för export, ska du ansöka om ett godkännande av en sådan plats.

Läs om godkänd plats vid export.

Tillstånd till passiv förädling (OPO)

Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till ett land utanför EU där varorna bearbetas eller repareras, och sedan återimporterar varorna.

Läs om tillstånd till passiv förädling.

Tillstånd till godkänd exportör A.TR. (TVFPT)

Tack vare ett tulllunionsavtal mellan EU och Turkiet kan du exportera varor tullfritt till Turkiet förutsatt att du med intyget varucertifikat A.TR. visar att dina varor är i fri omsättning. För att få utfärda det här intyget behöver du ha tillstånd.

Läs om tillstånd Tillstånd till godkänd exportör A.TR.

Registrerad exportör (REX)

När du exporterar en vara till ett land som EU har frihandelsavtal med kan mottagaren slippa att betala tull eller få tullnedsättning förutsatt att ett ursprungsintyg visar varans ursprung. För att få upprätta ursprungsintyg till vissa länder behöver du vara registrerad exportör.

Läs om registrerad exportör.

Tillstånd till godkänd exportör ursprung (TVFPU)

När du exporterar en vara till ett land som EU har frihandelsavtal med kan mottagaren slippa att betala tull eller få tullnedsättning förutsatt att ett ursprungsintyg visar varans ursprung. För att få upprätta ursprungsintyg behöver du tillstånd. I vissa fall behöver du i stället vara registrerad exportör, se ovan.

Läs om Tillstånd till godkänd exportör ursprung.

Tillstånd till proviantering för viss tid (TVPFG fartyg, TVPLF flyg)

Proviantering är varor som ska tas ombord och användas på ett fartyg eller luftfartyg och som ska förbrukas av besättning eller passagerare. För att kunna proviantera med icke-unionsvaror och för obeskattade unionsvaror krävs ett tillstånd.

Läs om tillstånd till proviantering för viss tid.


Tillstånd för att transportera och lagra varor

Tillstånd till samlad garanti (CGU)

Det finns ett antal olika förfaranden som ställer krav på garanti för att du ska få använda tillståndet för förfarandet. Till exempel krävs i regel tillstånd till samlad garanti för tullager. Tillståndet till själva förfarandet måste du däremot söka separat.

Läs om tillstånd till samlad garanti

Tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ (SSE)

Transportmedel ska som regel förseglas. För att själv få försegla varor och skicka iväg dem från ditt eget lager utan att uppsöka en tullexpedition för klarering och tullförsegling behöver du ett tillstånd.

Läs om tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ

Tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering (ACR)

Som godkänd avsändare kan du starta upp en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition.

Läs om tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering 

Tillstånd till godkänd mottagare för TIR-transitering (ACT)

Som godkänd mottagare för TIR-transitering kan du ta emot en TIR-transitering på godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition.

Läs om tillstånd till godkänd mottagare för TIR-transitering

Tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering (ACE)

Som godkänd mottagare för unionstransitering kan du ta emot och slutföra en transitering på godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition.  

Läs om tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering

Tillstånd till godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror (ACP)

Under vissa omständigheter måste varors status styrkas. En varas tullstatus bestäms av om den är en unionsvara eller icke-unionsvara. 

Läs om tillstånd till godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror

Tillstånd till reguljär fartygslinje (RSS)

En reguljär fartygslinje är en fartygslinje på vilken fartyg befordrar unionsvaror från en plats till en annan inom unionens tullområde, och där fartyget tillfälligt kan lämna detta område utan ändring av varornas tullstatus som unionsvaror.

Läs om tillstånd till reguljär fartygslinje

Tillstånd till anläggning för tillfällig lagring (TST)

På en anläggning för tillfällig lagring kan en icke-unionsvara förvaras i väntan på att den hänförs till ett tullförfarande.

Läs om tillstånd till anläggning för tillfällig lagring

Tillstånd till tullager (CWP, CW1 och CW2)

Ett tullager är en godkänd anläggning där du kan lagra dina eller andras oförtullade varor.

Läs om tillstånd till tullager

Elektroniskt transportdokument som tulldeklaration (ETD)

Flygbolag och rederier kan under vissa förutsättningar använda ett elektroniskt transportdokument (ETD) som transiteringsdeklaration. För att kunna använda dig av denna förenkling behöver du ha ett tillstånd.

Läs mer om tillstånd till elektroniskt transportdokument som tulldeklaration, flygbolag

Läs mer om tillstånd till elektroniskt transportdokument som tulldeklaration, rederier

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om Tillstånd till förenklad deklaration (SDE) är tillagt under "Tillstånd för att exportera varor".

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)